Den föreslagna norrländska hovrätten. K. M:t har d. 18 mars 1921, efter av sammansatta stats- och första lagutskottet nr 1 till vederbörande statsråd gjord framställning, anbefallt processkommissionen att avgiva yttrande över de i förra häftet av Sv. J. T. (s. 39) omförmälda motionerna (I : 129 och II: 223) om utredning rörande inrättande av en särskild hovrätt för de fyra nordligaste länen och om framläggande av förslag i ämnet vid 1922 års riksdag.

 

    Processkommissionen vistas för närvarande, jämlikt av K. M:t d. 18 febr. 1921 lämnat medgivande, utrikes för studium av rättegångsväsendet särskilt med hänsyn till straffprocessen. Kommissionens ordförande presidenten Hjalmar Westring jämte professor Th. Engströmer och assessor N. von Steyern hava under mars några veckor uppehållit sig i Norge. Revisionssekreteraren K. Schlyter studerar under en månad straffprocessen i Frankrike. Under april månad förläggas studierna av presidenten Westring och revisionssekreteraren Schlyter till Danmark samt av professor Engströmer och assessor von Steyern till England. Advokaten H. Almstrand kommer att under omkring 14 dagars tid företaga en studieresa till Norge.

 

    Resestipendier för domare. K. M:t har d. 4 febr. 1921 tilldelat
    1) hovrättsrådet Gunnar Bendz ett stipendium å 1,500 kr. för att under minst en månad innevarande år i Frankrike taga närmare kännedom om

NOTISER. 113tillämpningen av den franska gruvlagstiftningen och särskilt av den under år 1919 genomförda tilläggslagen;
    2) häradshövdingen G. Kronlund ett stipendium å 2,000 kr. för att under minst fyra månader innevarande år i Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike taga ingående kännedom om de i nämnda länder befintliga specialdomstolar, särskilt för handläggning av jorddelningsärenden, vattenmål, handelsmål och till äventyrs andra frågor av speciell art, och dels om enmans- och bagatelldomstolar, maireinstitutionen i Frankrike m. m.;
    3) borgmästaren Jakob Pettersson ett stipendium å 1,000 kr. för att under omkring tre veckor innevarande år i Tyskland studera rättsskipningen i militära brottmål därstädes;
    4) borgmästaren Johan Bååth ett stipendium å 1,000 kr. för att under omkring tre veckor innevarande år i Tyskland studera den nya lagstiftningen rörande handläggning av militära brottmål vid de allmänna domstolarna under fredstid samt söka erhålla kännedom om huru sagda lagstiftning i praktiken kan anses hava verkat;
    5) assessorn i Svea hovrätt Erik Lind ett stipendium å 1,200 kr. för att under en månad i Frankrike studera lagstiftningen därstädes i vad den rör den förberedande undersökningen i brottmål ävensom det sätt, varpå berörda lagstiftning i praxis tillämpas;
    6) assessorn i Svea hovrätt Nils Berlin ett stipendium å 800 kr. för att under fyra veckor innevarande år följa undervisningen i processrätt vid ett tyskt universitet ävensom praktiskt studera den tyska rättegångsordningen;
    7) t. f. assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Gösta Bäärnhielm ett stipendium å 1,000 kr. för att under en månad innevarande år i Danmark studera det genom Lov om Rettens Pleje med flera lagar av d. 11 april 1916 införda nya rättegångsförfarandet därstädes;
    8) vice häradshövdingen S. Luterkort ett stipendium å 1,500 kr. för att under minst fem veckor innevarande år i Danmark, Tyskland och Österrike studera det muntliga rättegångsförfarandet, förfarandet i bagatellmål och förlikningsinstitutioner, inskrivningsväsendet i dess förhållande till domstolarna samt domstolskansliernas organisation och i samband därmed stående spörsmål