Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1921, andra årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av t. f. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg, vilken öppnade sammanträdet med några varma ord, ägnade minnet av den bortgångne. Enligt den i februari 1921 avgivna förvaltningsberättelsen uppgingo vid 1920 års slut fondens tillgångar till 63,668 kr. 50 öre. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):
    »Undertecknade, av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedde att i egenskap av revisorer granska förvaltningen av Tore Alméns minnesfond under år 1920, få härmed avgiva följande berättelse rörande den av oss företagna granskningen.
    Vi hava genomgått de för fonden förda protokoll samt fondens räkenskaper med tillhörande verifikationer och hava dessutom förvissat oss om att fondens

114 NOTISER.värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade. Räkenskaperna överensstämma med uppgifterna i styrelsens nästlidne februari avgivna förvaltningsberättelse.
    Då allt befunnits i bästa ordning, hava vi icke något att erinra mot styrelsens förvaltning, utan finna, att densamma bör med tacksamhet godkännas.
    Stockholm den 10 mars 1921.


    C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh.»