NOTISER. 115    Juristföreningen i Stockholm har efter de i denna tidskrift för år 1920 sid. 120 omnämnda sammanträden under 1920 sammanträtt två gånger. Därvid hava förekommit diskussion över följande ämnen: d. 22 okt. 1920 om fosterfördrivnings straffbarhet, inledd av advokaten Georg Stjernstedt och d. 26 nov. 1920 om domstolsorganisationen i en ny rättegångsordning med professor Th. Engströmer och revisionssekreterare K. Schlyter såsom inledare.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1920 haft fem sammanträden, därvid föredrag hållits av mantalskommissarien Otto Graffman äver ämnet: »De vid 1919 års riksdag beslutade ändringarna i skattelagarne», av advokaten Edvin Gidén över ämnet »Om vittnesjävets nytta eller skada», av advokaten Henrik Almstrand »Om formerna för hörande av parter och vittnen», av borgmästaren i Hälsingborg J. F. Bååth över ämnet: »Om behovet av en processreform» samt av advokaten Torsten Hasselrot om »Några spörsmål beträffande bortfraktares ansvarighet för gods».
    Till styrelse för arbetsåret 1 nov. 1920 — 1 nov. 1921 hava utsetts advokaten Erik Leman, ordf., assessorn Ivan Nyborg, v. ordf., magistratsekreteraren Jarl Holmkvist, kassaförv., advokaten Georg Bodén, sekr., e. o. hovrättsnotarien C. G. Björck, bibliotekarie, samt advokaten Elias Markfelt, klubbmästare.

 

    Juristföreningen för Skåne och Blekinge sammanträdde d. 16 okt. 1920 å Akad. föreningen i Lund, varvid förekom diskussion »Om Konungens benådningsrätt», inledd av föreningens ordförande presidenten B. Hasselrot. Föreningens styrelse består av presidenten dr B. Hasselrot, ordf., professor C. G. Björling, v. ordf., v. krigsdomaren T. Uggla, sekr. och kassaförv., professor J. C. W. Thyrén, häradshövdingarna A. A. Lilienberg och Fredrik Ahlgren, borgmästarna C. Brink, B. G. Borgström och H. Brodin samt advokaten dr C. O. Hedenskog, de båda sistnämnda nyvalda 1920 efter borgmästaren G. W. Skytte och advokaten dr C. Livijn, vilka avsagt sig uppdraget.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening sammanträdde i Hälsingborg d. 29 maj 1920, varvid till styrelse omvaldes borgmästaren J. Bååth, ordf., v. häradshövding Carl Wester, v. ordf., advokaten E. Starfelt, sekr., rådman Th. Sjövall, skattmästare, alla i Hälsingborg, samt revisionssekreteraren H. Warmark i Landskrona. Vid sammanträdet höll professor C. G. Björling från Lund föredrag om »Några huvuddrag av den nya lagstiftningen rörande makars rättsförhållanden».

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under 1920 hava följande föredrag hållits: d. 2 mars av prof. V. Lundstedt över ämnet »Kritik av grundåskådningar inom straffvetenskapen», d. 26 mars av revisionssekreteraren Karl Tiselius om »Grunddragen av det nya förslaget till giftermålsbalk», d. 27 april av docenten Carl Kuylenstierna över ämnet »Ett och annat om kommunalskattereformen», d. 29 sept. av minister Francis Hagerup om »Internationell domstolsorganisation», d. 29 okt. av skriftexperten direktör Filip Holmquist från Göteborg över ämnet »Jämförande skriftgranskning och dess betydelse som bevismedel». D. 25 nov. hölls diskussion över ämnet »Den Lundstedt-Thyrénska striden», med jur. stud. R. Wahlgren som inledare, därvid längre anföranden höllos av professorerna Lundstedt, Engströmer och Wetter. Föreningens styrelse och ämbetsmän äro vid 1921 års ingång följande: prof. Th. Engströmer, ordf., docent Å. Holmbäck, v. ordf., jur. och fil. kand. J. E.

116 NOTISER.Almquist, sekr. och föreståndare för kollegieverksamheten, jur. kand. O. Ekecrantz, v. sekr., jur. dr A. Montelius, bibliotekarie, fil. stud. N. Boman, v. bibliotekarie, häradshövding A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån, samt jur. stud. G. Hedbom, klubbmästare.