Juridiska Föreningen i Lund har d. 9 okt. 1920 till styrelse valt akademikamrerare N. Hintze, ordf., docenten Å. Hassler, v. ordf., jur. stud. A. Malmquist, sekr., e. o. hovrättsnotarien K. Hillgård, skattm. och jur. stud. Sten Lindqvist, klubbm. Vid sammanträdet höll professor E. Sommarin föredrag om »De senaste ändringarna i vår banklagstiftning».

 

    Stockholms Högskolas Juridiska förenings styrelse består, efter d. 19 okt. 1920 förrättade val, av e. o. hovrättsnotarien Ph. Hult, ordf., jur. stud. F. Rosengrén, v. ordf., jur. stud. B. T:son Björkbom, sekr., jur. stud. O. Ekholm, skattm. samt jur. stud. B. Lindén, bibliotekarie.
    Vid sammankomsterna under år 1920 hava följande föredrag hållits: d. 6 febr. av överläkaren Olof Kinberg över ämnet: »Har rättspsykiatrien behov och gagn av ett tillräknelighetsbegrepp?», d. 16 mars av hovrättsrådet Sven Lawski över ämnet: »De nya konkurs- och ackordslagsförslagen», d. 13 april av docenten Carl Kuylenstierna över ämnet: »Ett och annat om kommunalskattereformen». d. 24 april av med. dr Ivan Bratt över ämnet: »Äro lagstiftningens resurser utnyttjade i kampen mot alkoholmissbruk?», d. 12 nov. av fil. lic. Herbert Tingsten över ämnet: »Konsultativ folkomröstning och svensk statsrätt», d. 8 dec. av advokat H. Almstrand över ämnet: »Advokatens ställning och uppgift i rättsskipningen», varjämte under året hållits tvenne rättsfallsdiskussioner, inledda av jur stud. I. Strahl och jur. stud. B. Ahrnborg. Dessutom har i maj månad anordnats besök för föreningens medlemmar å Centralfängelset å Långholmen.

 

    Dödsfall. D. 28 febr. 1921 avled i Stockholm justitierådet Karl Fredrik Silverstolpe. S. var född i Stockholm d. 13 nov. 1854, avlade mogenhetsex. därstädes d. 20 maj 1873 samt hovrättsex. i Uppsala d. 28 maj 1878. Efter avslutad tingstjänstgöring tjänstgjorde S. i Svea Hovrätt, där han blev fiskal d. 31 maj 1887 och assessor d. 28 febr. 1890. S. utnämndes d. 15 okt. 1897 till revisionssekreterare och blev d. 11 jan. 1902 expeditionschef i justitiedepartementet. Till justitieråd utnämndes S. d. 31 dec. sistnämnda år. S. blev d. 20 dec. 1897 ledamot av Musikaliska akademien, d. 13 dec. 1900 v. preses i samma akademi och d. 12 dec. 1907 preses där.
    D. 24 febr. 1921 avled i Stockholm civilassessorn Nils Ruus. Född i Stockholm d. 6 jan. 1884 avlade R. mogenhetsex. där d. 17 maj 1901 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala d. 30 maj 1906. Efter tjänstgöring såsom e. o. notarie vid Stockholms Rådhusrätt blev R. d. 28 febr. 1913 kriminalassessor och d. 7 sept. 1917 civilassessor därstädes.
    D. 4 mars 1921 avled i Östersund rådmannen därstädes auditören Harald Gunno Thomson. Th. som var född d. 19 juli 1888, avlade mogenhetsex. d. 1 juni 1906 och jur. kand. ex. d. 22 april 1911. Efter avslutad tingstjänstgöring blev Th. i maj 1914 sekreterare hos stadsfullmäktiges i Östersund beredningsavdelningar, d. 19 nov. 1915 audiditör vid regementskrigsrätterna vid Jämtlands fältjägareregemente och Norrlands artilleriregemente, d. 1 aug. 1917 t. f. rådman och d. 28 jan. 1919 rådman och magistratsekreterare i Östersund.
    D. 20 mars 1921 avled rådmannen i Linköping Gabriel Abel Winberg. Född i Hallsberg d. 25 mars 1882 avlade W. mogenhetsex. i Sundsvall d. 31 maj 1900 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala d. 31 jan. 1906. Efter slutad tingstjänstgöring blev W. Linköpings stads sekreterare och ombudsman år 1909,

NOTISER. 117tredje rådman i Linköping 1915 samt andre rådman och notarius publicus därstädes 1917. W. var sedan 1918 auditör vid regementskrigsrätterna vid Första och Andra livgrenadjärregementena samt Östgöta trängkår.
    D. 24 mars 1921 avled i Gävle advokaten Karl-Filip Wester. Född i Malmö d. 8 maj 1877 avlade W. mogenhetsex. i Jönköping d. 30 maj 1893, blev student i Uppsala d. 8 sept. s. å. samt avlade där fil. kand. ex. d. 14 dec. 1895 och jur. utr. kand. ex. d. 30 maj 1901. W. har efter slutad tingstjänstgöring varit verksam som advokat i Gävle.
    D. 31 mars 1921 avled i Lund stadsnotarien därstädes, förordnade revisionssekreteraren Nils Andersson. A., som var född i Hofterup, Malmöh. l. d. 29 juli 1864, avlade mogenhetsex. i Lund d. 28 maj 1886, fil. kand. ex. d. 31 jan. 1889 och jur. utr. kand. ex. d. 28 april 1892. Efter avslutad tingstjänstgöring blev A. d. 1 april 1901 stadsnotarie i Lund. A. var statens förlikningsman i arbetstvister 1913 — 1917, blev år 1915 t. f. revisionssekreterare samt år 1917 förordnad revisionssekreterare.