J. O. och M. O. D. 16 febr. 1921 har till justitieombudsman återvalts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant hovrättsrådet Ernst Arnold Lindman. Samma dag har till militieombudsman återvalts hovrättsrådet Gustaf Ferdinand Lindstedt och till hans suppleant hovrättsrådet John Arthur Samuelson.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 11 febr. 1921 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien Sture Fredrik Benjamin Petersson; samt
    d. 11 mars 1921 till assessor i Svea Hovrätt förordnat e. o. notarien Harry Vilhelm Guldberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 18 mars 1921 beviljat häradshövdingen i Sollentuna och Färentuna härads domsaga Johan Axel Josef Österlöf avsked från häradshövdingeämbetet.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 28 jan. 1921 på framställning av stadsfullmäktige i Jönköping medgivit, att med återbesättandet av borgmästarämbetet i staden må anstå, till dess väckt fråga om omorganisation av magistraten och rådhusrätten blivit avgjord, ävensom föreskrivit, att förslag i ämnet skulle underställas K. M:ts prövning inom ett år efter nämnda dag, vid äventyr att åtgärder för det lediga ämbetets återbesättande komma att i stadgad ordning vidtagas;
    d. 18 mars 1921 beviljat borgmästaren i Lund Carl Brink avsked från borgmästarämbetet.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen.
    Medelpads östra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. v. häradsh. E. Dahl, Sundsvall.
    Marks: förste notarie beredd att 2 à 3 månader förvalta domarämbete, erhåller från d. 1 juni anställning. Adr. häradsh. V. Norén, Borås.
    Västmanlands östra: förste notarieplatsen helst för tingsmyndig notarie att tillträdas d. 1 juli 1921. Adr. häradsh. Anton Wetterling, Sala.
    Själevads och Arnäs: förste notarieplatsen genast. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Anders Hult, Örnsköldsvik.

 

LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1921 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

jan. 4. Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 28 § och 9 kap. 5 § strafflagen. Föredragande: förordnade revisionssekreteraren Styrbjörn Dahlqvist.

118 ÖVERSIKTER.jan. 10. Förslag till lag om ändrad lydelse av 239 § i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefen A. Tondén.

» 13. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: byråchefen C. Kuylenstierna.

» 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 9 §§ i lagen d. 5 april 1884 om skydd för varumärken. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg. 

febr. 4. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av 14 kap. strafflagen. Föredragande: juris doktorn Alvar Montelius.

» 7. Förslag till lag om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter. Föredragande: revisionssekreteraren Yngve Wisén.

» 8. Förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. Föredragande: assessor A. Afzelius.

» 9. Förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskäliga pris. Föredragande: assessor A. Afzelius.

» 16. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» 18. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring. Föredragande: assessor A. Afzelius.

» » Förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande avskövling av skog å fastighet i enskild ägo. Föredragande: assessor A. Afzelius.

» 24. Förslag till lag ang. upphävande av vissa delar av kyrkolagen. Föredragande: förordnade revisionssekreteraren S. Dahlqvist. 

mars 8. Förslag till lag om ändrad lydelse av 254 a § i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefen A. Tondén.