NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.
    Sv. F. S. nr 780. K. F. d. 10 dec. 1920 ang. ändrad lydelse av § 5 i förordningen ang. allmänt kyrkomöte d. 16 nov. 1863.
    Nr 782. K. F. d. 19 nov. 1920 med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1921 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 783. K. F. d. 19 nov. 1920 med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1921 års taxering till bevillning av inkomst.
    Nr 785. K. F. d. 19 nov. 1920 ang. det procenttal av stadgade grundbelopp, varmed inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1921 skall utgå. (Jfr nr 786.)

120 ÖVERSIKTER.    Nr 794. K. K. d. 10 dec. 1920 ang. befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld.
    Nr 796. Lag d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen.
    Nr 797. K. skrivelse d. 26 nov. 1920 ang. vissa ändringar i den för Stockholms magistrat och rådhusrätt genom skrivelse d. 13 sept. 1912 fastställda stadga. (Jfr 1921 nr 85.)
    Nr 804. K. K. d. 26 nov. 1920 om övervakande av utlänningar i riket.
    Nr 806. K. K. d. 17 dec. 1920 om ikraftträdande av dels lagen d. 5 juni 1917 om ändrad lydelse av 52 och 104 §§ i stadgan d. 9 nov. 1866 om skiftesverket i riket dels ock lagen d. 5 juni 1917 om ändrad lydelse av 17 § i lagen d. 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring.
    Nr 807. K. K. d. 17 dec. 1920 om ändrad lydelse av § 3 i arbetsordningen d. 29 aug. 1919 för Svea hovrätt med krigshovrätten.
    Nr 852. Lag d. 10 dec. 1920 om ändrad lydelse av 26 § i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster d. 9 dec. 1910.
    Nr 859. K. F. d. 23 dec. 1920 ang. vissa ändringar i förordningen d. 23 okt. 1908 ang. bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.
    Nr 866. K. cirk. d. 23 dec. 1920 till domhavandena i riket om meddelande av vissa uppgifter rörande utfört arbete för uppläggande av jordregister eller annat fastighetsregister m. m.
    Nr 884. K. K. d. 31 dec. 1920 om ändrad lydelse av §§ 1 och 15 i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 888. K. K. d. 17 dec. 1920 om ändrad lydelse av 22 § i stadgan d. 22 juni 1920 med vissa föreskrifter ang. domsagornas förvaltning.
    Nr 896. K. cirk. d. 17 dec. 1920 till rikets hovrätter ang. grunder för bestämmande av biträdande domares ämbetsåligganden.
    Sv. F. S. 1921 nr 1. K. F. d. 11 jan. 1921 ang. förbud mot införsel av kaffe.
    Nr 8. K. K. d. 14 jan. 1921 ang. fastställelse av tabeller till hjälp vid uträkning av befattningshavare i statens tjänst, f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer samt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl. tillkommande dyrtidstillägg.
    Nr 12. Lag d. 28 jan. 1921 om ändrad lydelse av 239 § i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 15. Lag d. 28 jan. 1921 om kommandomål.
    Nr 16. Lag d. 28 jan. 1921 om ändrad lydelse av 30 § 12 punkten, 54 och 87 §§ samt övergångsstadgandet i lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen.
    Nr 17. K. stadga d. 29 jan. 1921 om val av talmän och vice talmän i riksdagens kamrar.
    Nr 19. K. K. d. 29 jan. 1921 med vissa föreskrifter beträffande utseende under år 1921 av elektorer för val till riksdagens första kammare.
    Nr 20. Riksdagsordningen d. 22 juni 1866.
    Nr 21. Successionsordningen d. 26 sept. 1810.
    Nr 22. Tryckfrihetsförordningen d. 16 juli 1812.
    Nr 26. K. F. d. 28 jan. 1921 ang. förbud mot försäljning tills vidare inom riket av skjutvapen och ammunition.
    Nr 30. K. K. d. 28 jan. 1921 om ändrad lydelse av § 16 i den för Svea hovrätt med krigshovrätten d. 29 aug. 1919 fastställda arbetsordning.
    Nr 32. Lag d. 11 febr. 1921 om ändrad lydelse av 6 § i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet.
    Nr 37. K. F. d. 11 febr. 1921 om särskilda ändringar i förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt, att gälla vid 1921 års taxering. (Jfr nr 38 — 41.)
    Nr 42. Lag d. 18 febr. 1921 om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i lagen d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas.