Finländska lagförslag. Till Finlands riksdag hava överlämnats bl. a. följande regeringspropositioner av allmännare juridiskt intresse, vilka nu äro föremål för utskottsbehandling, nämligen ang. förslag till lag om barn utomäktenskap; lag om makars rättsförhållanden; lag om prismål; lag om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut; lag om utlämning av förbrytare; lag om arbetstvister; lag om statsrådet ävensom lag om tillsättande av statssekreterare och om föredragandes befogenhet att slutligt avgöra vissa ärenden; lag om Finlands anslutning till den internationella konventionen om skydd för den industriella äganderätten.

 

    Professor J. Goldschmidt, Berlin, som haft vänligheten att på red:ns begäran för Sv. J. T. skriva den uppsats om appell i brottmål, varmed detta häfte inledes, har inom tyska riksjustitieministeriet biträtt vid utarbetandet av det i uppsatsen och jämväl tidigare i denna tidskrift (1920 s. 307) berörda Entwurf eines Gesetzes fiber den Rechtsgang in Strafsachen (1920). En frukt av hans sysslande med dessa frågor var hans 1919 utgivna broschyr »Reform des Strafverfahrens»; senare har han i Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1920 publicerat ett föredrag om »Die Kritiker der Strafprozessentwürfe». När straffprocessreformen före kriget var högaktuell i Tyskland och man där på straffprocessens område planerade en motsvarighet till den berömda »Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts», åtog sig G. att redigera avdelningen »Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei». Sedan kriget förhindrat den stora planens realiserande, har emellertid G. i Goltdammers Archiv 1919 publicerat en färdig del av sitt bidrag till det planerade verket, nämligen »Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in Frankreich.» Även åt den tyska straffrättsreformen har G. ägnat livligt intresse. Han var på sin tid — jämte v. Liszt, Kahl och v. Lilienthal — en av upphovsmännen till det bekanta Gegenentwurf zum Vorentwurf eines Strafgesetzbuches (1911). I en åt årets nya tyska strafflagsförslag ägnad artikel i dagspressen har G. med tillfredsställelse kunnat konstatera, att detsamma i stor utsträckning tillmötesgått de i nämnda motförslag framförda önskemålen. Bland G:s viktigare äldre avhandlingar märkas: Verwaltungsstrafrecht (1902), Materielles Justizrecht (1905), Strafen und verwandte Massregeln i »Vergleichende Darstellung», Allg. Teil, Band IV (1908) och Notstand als Schuldproblem (1913).