NOTISER. 167    Ny justitieminister i Finland. D. 9 april 1921 har till justitieminister i Finland utnämnts universitetsadjunkten Heimo Helminen. H. är född 1878, blev student 1895, avlade jur. utr. kand. ex. 1907, disputerade för doktorsgrad och avlade jur. utr. lic. ex. 1910, erhöll titel av vicehäradshövding 1908, utnämndes till adjunkt vid Helsingfors universitet i finskt lagspråk 1910 och har sedan 1917 varit ordförande i försäkringsrådet. H:s litterära verksamhet har företrädesvis varit finskspråkig, dock ingå i »Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland» även av honom författade bidrag å svenska språket.
    Förre justitieministern O. Hj. Granfelt har återtagit sin tidigare verksamhet som professor i processrätt vid Helsingfors universitet.

 

    Frantz Dahl hedersdoktor. Den nyligen bildade rätts- och statsvetenskapliga fakulteten i Hamburg, vars dekanus för närvarande är den kände kriminalisten professor Moritz Liepmann, förut i Kiel, har d. 12 febr. 1921 till hedersdoktor kallat professorn i rättsvetenskapens historia vid Köpenhamns universitet, f. departementschefen Frantz Dahl, vilken — såsom det heter i doktorsdiplomet — »in jahrelanger, gelehrter Arbeit die Beziehungen zwischen der nordischen und der ausländischen Rechtswissenschaft verfolgt, mit erstaunlicher, allseitiger Belesenheit und grösster Feinfühligkeit die Meister der Rechtswissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert charakterisiert und sich ganz besondere Verdienste erworben hat dadurch, dass er die Leistungen der deutschen Rechtswissenschaft dem skandinavischen Norden vermittelte.»

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 15 april 1921 till justitieråd utnämnt vattenrättsdomaren häradshövdingen Karl Henrik Mauritz Högstedt.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 29 april 1921 till kansliråd utnämnt förste kanslisekreteraren Hjalmar Louis Valentin Nyman.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 20 maj 1921 förordnat e. o. notarien i Svea hovrätt Paul Poss till assessor i samma hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 20 maj 1921 utnämnt v. häradshövdingen Harry Oscar Eugène Åberg till häradshövding i Piteå domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 20 maj 1921 utnämnt kriminalassessorn vid Stockholms rådhusrätt Wilhelm Hilarion Wistrand till magistratssekreterare i Stockholm.

 

    Processkommissionen. K. M:t har d. 20 maj 1921 till ledamot av processkommissionen förordnat kommissionens sekreterare assessorn i Svea hovrätt Nils Vult von Steyern.

 

    Jordabalkskommissionen. K. M:t har d. 20 maj 1921 förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Kellberg till ledamot och sekreterare i jordabalkskommissionen.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen.
    Västmanlands södra: förste notarieplatsen att genast tillträdas, helst fullt tingsberättigad. Fri bostad i tingshuset med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. C. Uggla, Västerås.
    Jämtlands norra: förste och andre notarieplatserna att genast tillträdas. Fri bostad för en notarie. Adr. häradsh. E. Leijonhufvud, Östersund.
    Norra och Södra Vedbo: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Ludvig Sandberg, Eksjö.
    Nora: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 juli. Fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Carl Berglund, Nora.
    Själevads och Arnäs: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad. Adr. häradsh. Anders Hult, Örnsköldsvik.
    Listers: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. R. Grenander, Sölvesborg.

168 NOTISER.    Ovansiljans: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 juli. Fri bostad, ävensom anställning som kommissionär hos domhavanden. Adr. häradsh. Carl Hartman, Orsa.
    Västra Hälsinglands: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Hj. Himmelstrand, Ljusdal.