LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1921 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

febr. 24. Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 § 1 mom. i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster d. 9 dec. 1910. Föredragande: hovrättsrådet Styrbjörn Dahlquist.

febr. 24. Förslag till lag om utmätningsed m. m. Föredragande: hovrättsrådet Sven Lawski.

febr. 25. Förslag till lag om ändrad lydelse av 12, 52 och 60 §§ i lagen ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet d. 23 okt. 1891. Föredragande: hovrättsrådet Willand Aschan.

mars 4. Förslag till lag om ströängars indragande till kronan. Föredragande: ministerresidenten Alvar Rodhe.

mars 11. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff. Föredragande: hovrättsrådet Styrbjörn Dahlquist.

mars 11. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen om sjukkassor d. 4 juli 1910 m. m. Föredragande: byråchefen Ragnar von Koch.

mars 14. Förslag till lag med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

mars 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: byråchefen Hugo Elliot.

mars 17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ i lagen d. 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Föredragande: assessorn Axel Afzelius.

mars 17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 4, 6, 7, 13, 30 och 33 §§ i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring m. m. Föredragande: byråchefen Hugo Elliot.

mars 17. Förslag till lag med vissa bestämmelser rörande arrende av fidiekommissjord. Föredragande: assessorn Seve Ekberg.

april 15. Förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. Föredragande: assessorn Axel Afzelius.

april 21. Förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å köp, byte och gåva av fast egendom m. m. Föredragande: assessorn Erik M. Kellberg.

april 22. Förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker m. m. Föredragande: juris doktorn Carl Kuylenstierna.

maj 4. Förslag till lag om arbetstidens begränsning. Föredragande: byråchefen Arthur Molin.