Sveriges advokatsamfunds årsmöte. Sveriges advokatsamfund hade d. 28 maj 1921 årsmöte i förmyndarekammarens lokal i Stockholms rådhus. Till samfundets ordförande och vice ordförande återvaldes hrr Tom Forssner och Erik Leman. Även övriga styrelseledamöter omvaldes, vadan styrelsen utgöres av, förutom ordföranden och vice ordföranden, hrr Gösta Huselius, Oskar Hedenskog, Bernt E. Drakenberg, Otto L. Fürstenberg och John Lodén med hrr John Tjerneld, frih. G. Stjernstedt, Henrik Almstrand, Sven Themptander, Otto Lagerström, Carl Livijn, A. Hemming-Sjöberg och Emil Henriques som suppleanter.
    Bland övriga föreningsärenden, som behandlades, märkes fråga om ändring av samfundets stadgar, varigenom villkoren för inträde i samfundet avsevärt skärptes. Till medlem har tidigare kunnat antagas juridiskt examinerade personer, som fyllt 25 år och i minst två år utövat praktisk juridisk verksamhet. Tiden för denna verksamhet har genom stadgeändringen ökats till fyra år, varav praktisk utbildning skall ha erhållits hos advokat under tre år. Dessa tre år kunna emellertid avkortas med den tid utöver ett år, som vederbörande varit i tjänst hos domhavande. Bestämmelsen har kommit till för att poängtera vikten av att de unga juristerna skaffa sig nödig utbildning vid domsagor och för att motverka den lättvindighet i den praktiska utbildningen, som särskilt under krigsåren gjort sig gällande. (Jfr justitierådet Kôersners artikel här ovan s. 199.)
    Vidare hölls vid sammanträdet föredrag av justitierådet B. Wedberg över ämnet »Från högsta domstolens gustavianska skede». Mötets diskussionsämne, »Om föreslagen ändring i formen för överlåtelse av fast egendom», inleddes med ett föredrag av advokaten E. Treffenberg.
    Vid mötet närvoro ett sjuttiotal av samfundets ledamöter, varjämte som särskilt inbjudna gäster infunnit sig bl. a. justitieministern och lagrådets samtliga ledamöter.

 

    Magistratsledamots skyldighet att underkasta sig en omorganisation av domstolarna. Genom en kungl. kungörelse d. 31 dec. 1920 (Sv.F. S. nr 889) har förordnats, att ledamot av eller tjänsteman vid rådhusrätt eller magistrat, som hädanefter utnämnes eller övergår på ny lönestat, är skyldig att i samband med en allmän omorganisation av underrätterna eller

NOTISER. 237magistraterna övergå till annan jämställd eller högre tjänst vid underrätt eller till annan jämställd eller högre administrativ befattning i staden, allt i enlighet med vad vid sådan omorganisation kan bliva i lag stadgat; dock att tjänstinnehavare ej skall vara pliktig att i anledning av övergång till ny tjänst vidkännas minskning i honom tillförsäkrade avlöningsförmåner samt att vid förflyttning till annan ort ersättning för flyttningskostnaden skall utgå.
    Liknande bestämmelser hava tidigare meddelats rörande häradshövdingarna (se Sv. F. S. 1919 nr 355 och Sv. J. T. 1919 s. 314) ävensom intagits i alla av K. M:t efter d. 8 juni 1917 fastställda lönestater för rådhusrätter och magistrater. Angående frågans uppkomst se Sv. J. T. 1917 s. 246 och 249.