Ny strafflagskommission. Efter den omorganisation av strafflagskommissionen, som av K. M:t beslöts d. 8 april 1919 (se Sv. J. T. 1919 s. 131), har arbetet på strafflagens allmänna del numera fortskridit så långt, att detsamma inom nära liggande tid torde komma att från kommissionens sida avslutas. Justitieministern, statsrådet Ekeberg, som med anledning härav funnit frågan om förberedande arbeten för en reform jämväl av den allmänna straffrättens speciella del nu böra upptagas, har i ett yttrande till statsrådsprotokollet d. 20 maj 1921 uttalat följande:
    "Inom den speciella delens område föreligga av professor Thyrén utarbetade utkast till lagbestämmelser angående brott mot kroppslig okränkbarhet, ärekränkningsbrotten samt vissa förmögenhetsbrott. Den erfarenhet, som vunnits från arbetet på strafflagstiftningens allmänna del, synes mig giva vid handen, att granskningen av såväl nämnda utkast som de ytterligare förslag i ämnet, vilka Thyrén kan komma att avlämna, bör i första hand utföras av en kommission, sammansatt väsentligen enligt enahanda grunder som den nuvarande strafflagskommissionens arbetsutskott och liksom detta med uppgift att, i den mån granskningen fullbordats, avgiva förslag till lagtext jämte motiv. Med hänsyn till arten av de frågor, vilka skola behandlas av kommissionen, lärer det emellertid vara önskvärt, att densamma beredes tillfälle att under arbetets gång träda i överläggning med representanter för skilda samhällsintressen och meningsriktningar. Vid kommissionens sida synes därför böra ställas en särskild delegation av sakkunniga, vilka kunna inkallas till sammanträde med kommissionens medlemmar, när kommissionen finner sig äga anledning att i uppkommande frågor eller över utarbetade lagförslag inhämta de sakkunnigas mening. Då således de sakkunnigas medverkan i lagstiftningsarbetet kan komma att påkallas först sedan kommissionen under någon tid varit i verksamhet, torde anledning icke föreligga att redan nu, samtidigt med kommissionens tillsättande, tillkallade sakkunniga, utan lärer detta böra bero av beslut, som K. M:t framdeles kan komma att meddela. Dock utgår jag härvid från att möjlighet kommer att beredas dessa representanter för lekmannauppfattningen att, i den mån kommissionens arbete fortskrider, redan på ett tidigt stadium taga kännedom om de särskilda spörsmål, vilka äro av beskaffenhet att böra underställas deras omdöme."
    I enlighet med statsrådets hemställan beslöt K. M:t att uppdraga åt en kommission att på grundval av omförmälda av professor Thyrén utarbetade utkast ävensom övriga förarbeten, som av honom må komma att utföras, avgiva förslag till lagbestämmelser, tillhörande den allmänna strafflagens speciella

238 NOTISER.del, och förordnades till ordförande i denna kommission presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge juris doktorn Berndt Hasselrot samt till ledamöter hovrättsrådet Gustav Olin, professorn J. C. W. Thyrén, ledamoten av riksdagens första kammare häradshövdingen Assar Åkerman och revisionssekreteraren Gustaf Masreliez, av vilka den sistnämnde tillika skulle tjänstgöra såsom kommissionens sekreterare.