Ändringar i hovrätternas arbetsordningar. Att inom justitiedepartementet biträda vid uppgörande av förslag till vissa, av den av årets riksdag antagna löneregleringen för befattningshavande vid statsdepartement och centrala ämbetsverk föranledda ändringar i hovrätternas arbetsordningar har justitieministern d. 27 maj 1921 jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat hovrättsrådet i Svea hovrätt Anders Renström och t. f. kanslirådet i ecklesiastikdepartementet fil. dr Börje Knös.

 

    Utredning angående lagstiftning i kyrkolagsfrågor m. m. I skrivelse d. 8 juni 1920 (nr 337) hade riksdagen anhållit att K. M:t täcktes låta verkställa utredning av frågan, i vad mån kyrkomötets rätt att med konungen och riksdagen lagstifta i kyrkolagsfrågor skulle kunna avskaffas och ersättas av en rätt att i dylika frågor avgiva utlåtande, samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kunde föranleda.
    Kyrkomötet hade därefter i skrivelse d. 29 nov. 1920 (nr 45) hemställt, att därest frågan om kyrkomötets veto och därmed sammanhängande frågor bleve föremål för utredning, K. M:t måtte tillse, att full hänsyn komme att tagas till kyrkans berättigade krav på att kyrkomötets medbestämmanderätt i frågor, som berörde kyrkans inre liv samt hennes därav betingade ställning i ekonomiskt och organisatoriskt hänseende, måtte hållas vid makt och stärkas samt att utredningen i övrigt så verkställdes, att även kyrkan i densamma kunde känna sig tillfredsställande företrädd.
    Efter gemensam beredning med chefen för ecklesiastikdepartementet anmälde justitieministern, statsrådet Ekeberg, i konselj d. 10 juni 1921 berörda skrivelser jämte ett flertal andra skrivelser från riksdagen och kyrkomötet, behandlande vissa spörsmål beträffande kyrkomötets sammansättning. I sammanhang med en blivande utredning av dessa frågor borde enligt statsrådets uttalande bl. a. vissa frågor rörande kyrkans ställning till undervisningsväsendet upptagas till behandling. Hit hörde en del av de förslag, som innefattades i domkapitelskommitténs d. 18 dec. 1918 avgivna betänkande rörande omorganisationen av de kyrkliga konsistorierna m. m. Särskilt borde frågan om stiftsstyrelsernas befattning med undervisningsväsendet komma under övervägande. För verkställande av en förberedande undersökning rörande de sålunda nämnda och andra närstående frågor i syfte att vinna en grundval för den ytterligare utredning, som borde äga rum, hemställde statsrådet om förordnande till en början för en ensam person; och uppdrog K. M:t åt landshövdingen Johan Widén att verkställa en utredning i det syfte och enligt de grunder statsrådet angivit.

 

    Kommunalskattelagstiftningen. K. M:t har d. 27 maj 1921 uppdragit åt en kommitté att verkställa förnyad, allsidig prövning av frågan om en re-

NOTISER. 239formerad kommunalskattelagstiftning och avgiva förslag till en sådan lagstiftning så tidigt, att proposition i ämnet må kunna föreläggas 1924 års riksdag. Till ordförande i kommittén förordnades f. d. presidenten i kammarrätten Albert Petersson samt till ledamöter kammarrättsrådet J. A. Lybeck, landskamreraren G. V. Eiserman, riksdagsmännen borgmästaren A. Rune, telegraffullmäktigen C. E. Svensson, godsägaren G. R. Sederholm, hemmansägaren Olof Åhlmans Olsson och pensionsfullmäktigen Bernhard Eriksson. Till kommitténs sekreterare förordnades t. f. förste kanslisekreteraren Erland Geijer.