Den nordiska försäkringslagstiftningen. Ett inom de fyra nordiska försäkringsavtalskommittéerna tillsatt arbetsutskott bestående av två ledamöter från varje land sammanträdde under omkring tre veckor sistlidne maj i Köpenhamn. I sammanträdet deltogo från Danmark prof. Carl Torp och fuldmægtig Bentzon, från Norge prof. F. Stang och höjesteretsadvokat N. L. Bugge, från Finland direktör E. W. Walldén och hovrättsassessor Lauri Cederberg samt från Sverige presidenten frih. E. Marks von Würtemberg och hovrättsrådet Rudolf Eklund.

 

    Den danske Retspleje. I Vinter fremsattes Forslag til en 5te Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Retsplejeloven af 11' April 1916. Lovforslaget indeholdt oprindelig 38 Paragrafer og tilsigtede særlig — foruden at raade Bod paa visse Mangler i Reglerne om de retsudøvende Myndigheders Organisation — at henlægge Afgørelsen af Tvistigheder under Skiftebehandlingen fra vedkommende almindelige Domstol (Underret eller Landsret) til Skifteretten selv samt at udvide Underretternes Kompetence til at behandle og paakende Straffesager i første Instans. Under Forslagets Behandling i Landstinget føjedes hertil en Række Bestemmelser særlig angaaende Adgang til Ankeaf foreløbige Edsdomme i borgerlige Sager og angaaende Udvidelse af Adgangen til Modanke i Straffesager. Derimod mente Landstinget i Betragtning af det fremrykkede Tidspunkt ikke at kunne tage Stilling til to til det indsendte Andragender henholdsvis fra »Den danske Dommerforening» om Begrænsning af Retsplejens Offentlighed i Straffesager og fra »Foreningen af yngre Jurister» om Ændring i Reglerne om den for at erholde Beskikkelse som Landsretssagfører foreskrevne Prøve. Da Lovforslaget i Slutningen af April Maaned, nogle faa Dage forinden Rigsdagssamlingens Slutning, oversendtes til Folketinget, indeholdt det herefter 55 Paragrafer. Folketinget mente imidlertid ikke i den til Raadighed vørende Tid at kunne behandle et saa omfattende Lovforslag, og Resultatet blev da den under 6' Maj 1921 stadfæstede Lov, der blot indeholder 5 korte Paragrafer vedrørende Domstolenes Organisation, afhvilke skal fremhæves en Bestemmelse om Forlængelse fra 2 Aar til 4 Aar af det Tidsrum efter Retsplejelovens Ikrafttræden (den 1' Oktober 1919), i hvilket Justitsministeren er bemyndiget til i de kollegiale Retter — herunder dog ikke indbefattet Højesteret — at konstituere i alt indtil 5 overtallige Dommere.
    Det maa antages, at de resterende Bestemmelser paa ny vil blive søgt ophøjede til Lov i den kommende Rigsdagssamling, og iøvrigt er det for Tiden under Overvejelse i Justitsministeriet at nedsætte et Udvalg med den Opgave at udarbejde Forslag til Simplificering af Strafferetsplejen, derunder ved Indførelse af større Bevisumiddelbarhed.

L. N. Hvidt.