Ny norsk justitieminister. Till justitieminister i den nya norska ministären Blehr har d 22 juni 1921 utnämnts sorenskriver Olaf Amundsen, f. 1876, cand. jur. 1898, höiesteretsadvokat i Bodö 1904, stortingsman 1910—1918 och sedan 1918 sorenskriver i Fosen.

 

    Justitierevisionen. K. M:t har d. 17 juni 1921 förordnat hovrättsråden Pehr Cederschiöld, Emil Vitell, Ivan Björklund och frih. Torsten Hummerhielm att fr. o. m. den 1 juli tills vidare t. o. m. den 31 dec. 1921 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Svea hovrätt. K. M:t har d. 17 juni 1921 förordnat e. o. notarien Bengt Alexander Scherdin till assessor i Svea hovrätt.

 

    Kammarrätten. K. M:t har d. 22 juni 1921 till president i kammarrätten utnämnt häradshövdingen i Luggude härads domsaga Axel Reinhold Östergren.

 

    Förslag till häradshövdingämbeten. På förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads domsaga har Göta hovrätt d. 22 mars 1921 uppsatt v. häradshövdingarna Carl Fredrik Söderström, Emil Robert Dahl och Erik Björkman i nu nämnd ordning.
    Svea hovrätt har
    d. 3 juni 1921 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Sollentuna och Färentuna härads domsaga jämväl uppfört v. häradshövdingarna Söderström, Dahl och Björkman, samt
    d. 13 juni 1921 på förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Hedemora domsaga uppfört v. häradshövdingarna Söderström, Dahl och Lars Anders Olof de Verdier.

 

    Religionsfrihetssakkunniga. Att jämte förut tillkallade personer såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid upprättande av förslag till den nya lagstiftning och de ändringar i gällande författningar, som anses erforderliga för en fullständig reglering av frågan om rätt till utträde ur statskyrkan m. m. (se senast Sv. J. T. 1920 s. 380) har justitieministern den 7 juni 1921 enligt K. M:ts bemyndigande i stället för avlidne professor Knut Kjellberg tillkallat förste folkskolinspektören i Stockholm fil. dr Karl Nordlund; och har tillika åt N. uppdragits att såsom ordf. leda de sakkunnigas arbete.

 

    Kvinnors tillträde till statstjänst. Att jämte förut tillkallade personer såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid utredning av frågan om beredande av utsträckt behörighet för kvinnor att vinna tillträde till civilstatstjänst har justitieministern d. 7 juni 1921 jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat teologie professorn Edvard Magnus Rodhe (se Sv. J. T. 1920 s. 186).

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen.
    Medelpads västra: andre notarieplatsen från d. 1 juli. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Herman Swedborg, Sundsvall.
    Jämtlands östra: förste notarieplatsen från d. 1 sept. Adr. häradsh. A. T. Larsson, Östersund.
    Västmanlands västra: andre notarieplatsen från d. 1 sept. eller tidigare. Adr. häradsh. Olof Wallin, Köping.
    Gottlands södra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. H. Krok, Visby.
    Gällivare: förste och andre notarieplatserna. Tillträde genast. Fri bostad, värme och lyse. Adr. häradsh. Birger Malmström, Gällivare.

242 NOTISER.    Själevads och Arnäs: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Anders Hult, Örnsköldsvik.
    Östra härads (Jönk. 1.): förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 jan. 1922; andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 okt. 1921. För båda fri bostad i tingshuset med värme, lyse och städning. För förste notarien även andra förmåner enligt överenskommelse. Adr. häradsh. K. Westholm, Hvetlanda.
    Medelpads östra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. v. häradsh. E. Dahl, Sundsvall.
    Östra härads (Blekinge 1.): förste notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. John Bladh, Lyckeby.