NYUTKOMNA BETÄNKANDEN.

 

Från justitiedepartementet:
    Betänkande och förslag av sakkunniga för utredning av frågan rörande lämpligheten och tillräckligheten av de vid fångvården brukliga disciplinstraffen. Sthm 1920. Norstedt. 8:o. 152 s. (Avg. d. 4 okt. 1920.)
    Betänkande med förslag till stadsplanelag och författningar, som därmed hava samband. Sthm 1920. Norstedt. 4:o. 379 s. (Avg. d. 15 dec. 1920.)
    Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster. II. Kvinnas behörighet att innehava statstjänst. Avlöning och pensionering. Vissa statstjänsters reserverande för kvinnor. Sthm 1921. Norstedt. 4:o. 238 s. (Avg. d. 27 dec. 1920.)
    Betänkande och förslag rörande ändring i 14 kap. 22, 23, 24, 25, 26 och 27 §§ strafflagen. Lund 1921. Berling. 8:o. 64 s. (Avg. d. 10 jan. 1921.) Betänkande och förslag ang. konsultativ folkomröstning. Uppsala 1921. Appelberg. 4:o. 87 s. (Avg. d. 8 febr. 1921.)
    Folkomröstningskommitténs utredningar angående referendum i främmande länder. Uppsala 1921. Appelberg. 4:o. I. Det konsultativa referendum. En jämförande politisk statsrättslig undersökning av Axel Brusewitz. 106 s. II. Olika metoder för »objektiv upplysning» vid folkomröstningar i Schweiz och Nordamerikas förenta stater. En översikt av Herbert Tingsten. 17 s.
    Förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å köp, byte och gåva av fast egendom m. m. Sthm 1921. Norstedt. 4:o. 38 s. (Avg. d. 16 febr. 1921.)
    Betänkande ang. åtgärder för spridande av kunskap om könssjukdomars natur och smittfarlighet m. m. Sthm 1921. Hæggström. 4:o. 232 s. (Avg. d. 9 mars 1921.)
    Proportionsvalssakkunnigas betänkande. II. Det proportionella valsättet vid val till riksdagen. Sthm 1921. Norstedt. 4:o. 394 s. (Avg. d. 18 april 1921.)
    Yttranden över ett av särskilda sakkunniga d. 11 okt. 1919 avgivet betänkande med förslag till lag om utövande av den svenska medborgare tillförsäkrade församlingsrätt m. m. Sthm 1921. Marcus. 4:o. 48 s.
    Betänkande med förslag till förordning angående rätt att med allmänna posten till offentlig myndighet insända handlingar m. m. Sthm 1921. Norstedt. 4:o. 80 s. (Avg. d. 31 dec. 1920 av G. Lilienberg.)
Från utrikesdepartementet:
    Aktstycken utgivna av kungl. utrikesdepartementet. II. Nationernas förbunds första församling i Geneve 15 nov. —18 dec. 1920. Sthm 1921. Norstedt. 8:o. 166 s.
    Ålandsexpeditionen år 1918. Framställning utarbetad på offentligt uppdrag i anledning av från finsk sida och av den holländske prof. van der Flugtgjorda anmärkningar. Sthm 1921. Norstedt. 8:o. 18 s.
    Aktstycken utgivna av kungl. utrikesdepartementet. Ålandsfrågan inför nationernas förbund. II. Den av nationernas förbunds råd tillsatta rapportörkommissionens utlåtande. Sthm 1921. Norstedt. 8:o., 193 s.
Från civildepartementet:
    Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter och ordnandet av brandväsendet inom riket. VI. Betänkande med förslag till lag ang. brandväsendet för riket. Sthm 1921. Beckman. 4:o. 168 s. (Avg. d. 16 april 1921.)

ÖVERSIKTER. 245Från socialdepartementet:
    Betänkande med förslag till lag ang. förhandling mellan staten och dess tjänstemän. Sthm 1921. Marcus. 4:o. 95 s. (Avg. d. 16 dec. 1920.)
    Betänkande ang. förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksområden. Sthm 1921. Svenska tryckeriaktiebolaget. 4:o. 40 s. + bilagor. (Avg. d. 1 febr. 1921.)
    Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande II. Behandlande frågorna om upphörande av den successiva förnyelsen av kommunal-, municipal- och stadsfullmäktige samt ändrad tid för desammas väljande samt om gränsen mellan kommunalstämmas och kommunalfullmäktiges befogenhet m. m. Sthm 1921. Norstedt. 4:o. 154 s. (Avg. d. 12 febr. 1921.)
    Sinnesslövårdssakkunnigas betänkande. I. Betänkande rörande upprättandet av uppfostringsanstalter för vanartade sinnesslöa. Sthm 1921. Beckman. 4:o. 123 s. (Avg. d. 12 febr. 1921.)
    Betänkande ang. vården av kroniskt sjuka. Sthm 1921. Beckman. 4:o. 55 s. (Avg. d. 24 febr. 1921.)
Från finansdepartementet:
    Löneregleringskommittén LXIII. Reglering av löneförhållanden m. m. vid fångvårdsstyrelsen och fångvårdsstaten. Sthm 1921. Norstedt 4:o. 116 s. (Avg. d. 24 jan. 1921.)
Från ecklesiastikdepartementet:
    Kyrkofondskommittén. VII. Sveriges prästskogar. En skoglig och administrativ utredning av J. A. Amilon. Sthm 1920. Hæggström. 4:o. 228 s. (Avg. i juli 1920.)
Från jordbruksdepartementet:
    Kronolägenhetskommissionens betänkande. III. Ang. beredande av vidgad möjlighet för torpare och lägenhetsinnehavare å ecklesiastika boställen att förvärva av dem brukade jordområden. Sthm 1920. Palmquist. 4:o. 145 s. (Avg. d. 11 nov. 1920.)