ANM. AV NYTT JURIDISKT ARKIV. 299Nytt juridiskt arkiv utgifvet af G. B. A. HOLM. Årg. 1 (1874)—33 (1906). Ny upplaga omfattande referat och register. Register 1874—1879, 1880—1889. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag. Kr. 400.00, inb. 450.00.

 

    Såsom bekant hava de 33 första årgångarna av denna tidskrift länge sedan varit hos förläggaren utgångna och icke kunnat, då de någon gång utbjudits till salu, förvärvas annat än till pris som, åtminstone vad beträffar svenska tidskriftsserier, måste betecknas som exceptionellt höga. Ett komplett exemplar av arkivet har antikvariskt plägat betinga omkring 1,500 kr., och naturligtvis har denna summa betingats av de första årgångarnas svåråtkomlighet. Den fortsatta efterfrågan av den för alla jurister betydelsefulla tidskriften har nu föranlett förlagsfirman att av de utsålda banden föranstalta en ny upplaga, upptagande innehållets huvudsakliga del, nämligen referat och register, varemot den för praktiskt bruk mindre behövliga notisavdelningen uteslutits. Det tekniska förfarande, som vid framställning av denna nya upplaga kommit till användning, torde förtjäna att med några ord framhållas.
    Att i vanligt typtryck återgiva en så omfångsrik publikation skulle naturligtvis, särskilt med våra dagars stegrade boktryckspriser, ha krävt kostnader, som i själva verket uteslutit avsättningsmöjligheten. De mångfaldiga i senare tider utbildade reproduktionsmetoderna ha emellertid berett medel att jämförelsevis billigt återgiva original, i skrift, teckning eller tryck, av varjehanda slag. Särskilt för illustrationstryck hava de metoder, som äro kända under benämningarna fotolitografi, fototypi, ljustryck m. m., kommit till vidsträckt användning. De hava alla det gemensamt, att originalen medelst fotografiens tillhjälp överflyttas på sten, zink eller annat underlag för att sedan mångfaldigas genom olika, av de skilda metoderna betingade tryckningsprocesser. Samtliga erfordra också ett tredubbelt förfarande: först fotograferingen, sedan underlagets preparering och slutligen tryckningen. En förenkling härav genom att göra förfarandet oberoende av den fotografiska kamerans tillhjälp skulle givetvis i kostnadshänseende medföra avsevärda fördelar. En sådan metod är det s. k. litografiska övertrycket, men därtill fordras att originalet skall vara framställt med särskilt preparerat bläck; för återgivning av bl. a. boktryck är denna metod oanvändbar. Uppfinningen av det s. k. anastatiska trycket har däremot gjort sådant möjligt. Uppfinningen innebär i korthet angivet, att originalet genom rent mekaniska medel överflyttas på en plåt, som efter viss behandling direkt kan användas för tryckningen. I utlandet har sedan rätt lång tid tillbaka genom denna metod flera slags tryckalster, bl. a. utsålda tidskriftsserier, gjorts i reproduktion tillgängliga; i Sverige däremot har, såvitt bekant, metoden icke kommit till användning. Då den förutsätter, att ett exemplar av originalet går förlorat, har användbarheten givetvis varit begränsad. Resultatet har också varit behäftat med åtskilliga tekniska ofullkomligheter:

300 E. W. DAHLGREN.rätt tydliga anastatiska av tryck har man icke förmått åstadkomma, beroende därpå att originaltryckets fetthalt är en förutsättning för att avtrycket skall lyckas, och i äldre stundom bleknade tryck är denna fetthalt ofta otillräcklig. En väsentlig förbättring innebär därför de i senare tid uppfunna förfaranden, som kallas rokotryck, rapidtryck m. m. Med sins emellan oväsentliga modifikationer bestå dessa däri, att det original, som skall avbildas, lägges på en ljuskänsligt preparerad plåt, som genom ljusets inverkan på de av trycksvärtan icke skyddade delarna efter viss kemisk behandling göres användbar för tryckpressen. Även vid denna metod blir det använda originalet förstört, och den kräver dessutom att originalbladen, om de äro tryckta på båda sidor, klyvas — en rätt svår process, som dock numera endast i undantagsfall på grund av papperets beskaffenhet visar sig outförbar.
    Det är medelst detta s. k. rokotryck, verkställt av aktiebolaget Kopia, som den nya upplagan av Holms Arkiv blivit åstadkommen. Förläggaren har förutskickat ett påpekande av, att metoden är behäftad med en del tekniskt-typografiska svagheter. En granskning visar också, att färgen icke överallt är jämn, att en del sidor äro blekare än andra, att trycket på några ställen är suddigt och att utseendet i avseende å prydlighet icke alltid fullt tillfredsställer ögats fordringar. Om ock en och annan bokstav på sina ställen utfallit, är likväl texten överallt fullt läsbar, och i jämförelse exempelvis med det moderna tidningstrycket kan den ingalunda betecknas som underhaltig. För det praktiska behov, som den nya upplagan avser att fylla, är den alltså i alla avseenden tillfredsställande. Förläggarens framhållande av den fördel, som det ursprungliga tryckets noggranna återgivande innebär, är också väl motiverat.
    Den nya upplagans pris kan för ingen del anses överdrivet.


E. W. Dahlgren.