Det tolvte nordiska juristmötet. Å elvte nordiska juristmötet i Stockholm 1919 beslöts, att nästa möte skulle hållas i Kristiania 1922. Tiden för mötets avhållande har nu bestämts till omkring d. 20 aug. 1922. Följande fyra överläggningsämnen skola förekomma å mötet. 1. Förberedande undersökning i brottmål med särskild hänsyn till frågan vilka myndigheter därvid böra medverka. Inledare docenten Åke Hassler, Lund. 2. I vilken utsträckning böra de nordiska länderna skrida till kodifikation av sin privaträtt? Inledare professor F. Stang, Kristiania. 3. Om intestatarvsrättens begränsning. Inledare universitetsstipendiat Ragnar Knoph, Kristiania. 4. Om lämpligheten av lagstiftning angående jämkning i avtal, som på grund av oförutsedda händelser bliva särskilt betungande för endera kontrahenten. Inledare højesteretssagfører Steglich-Petersen, København. Av inledarna författade, tryckta referat i varje ämne komma att i god tid före mötet tillställas deltagarna.

 

    Det nordiska lagstiftningsarbetet. De kommittéer, som inom de fyra nordiska länderna blivit tillsatta för utarbetande av gemensamma lagbestämmelser rörande försäkringsavtal hava under tiden 15 aug.—30 september sammanträtt i Nynäshamn, varvid till behandling förehafts ett av ett särskilt arbetsutskott förut utarbetat preliminärt utkast till lag om försäkringsavtal.
    De nordiska sjölagskommittéerna sammanträdde under tiden 8—16 sept. 1921 i Stockholm till gemensamma överläggningar, varvid förekom till behandling framför allt konossementlagstiftningen. Efter de gemensamma överläggningarnas slut sammanträdde delegerade för de olika kommittéerna för närmare behandling av befraktningsavtalet i dess helhet.
    De skandinaviska delegerade för avgivande av förslag till reformerad, i möjligaste mån likartad medborgarrättslagstiftning i Sverige, Norge och Danmark sammanträdde i juli 1921 till möte i Fagernæs i Norge.

 

    Det åttonde nordiska sjöfartsmötet hölls den 8—10 juni 1921 i Köpenhamn under stor tillslutning av redare, assuradörer och andra sjöfartsintresserade. Därvid förekommo föredrag av mera allmänt juridiskt intresse av direktören i Nordisk Skibsrederforening i Kristiania Johs. Jantzen om "Beskatning af fremmed skibsfart" samt om "Retten til at deviere for at indlade sig paa bjergningsforetagender undervejs" samt av direktör J. F. Myhre om "Urene Certepartibetingelser". Enighet rådde vid mötet om gagnet av fortsatt nordiskt samarbete på sjörättens område.

 

    Den danska straffprocessen. Enligt Ugeskrift for Retsvæsen (nr 38 s. 224) har danska Justitsministeriet tillsatt en kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till förenkling av straffprocessen enligt den sedan ett år tillbaka tillämpade nya Retsplejeloven. Kommittén består av 10 medlemmar, nämligen Rigsadvokat V. Topsøe-Jensen, ordf., Prof. H. Munch-Petersen, Kontorchef L. N. Hvidt samt representanter för domare-, advokat-, åklagare- och poliskårerna.
    I samma häfte av U. f. R. (s. 209 ff.) beröres en av bristerna i den nya lagstiftningens detaljer, nämligen proceduren vid bestämmande av ersättning åt oskyldigt häktade. Kommitténs huvuduppgift torde emellertid bliva att råda bot på de väsentliga beskärningar av omedelbarhetsprincipen, som trots upprepade partiella ändringar alltjämt kvarstå i lagen.