Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 19 aug. 1921 till revisionssekreterare utnämnt militieombudsmannen, hovrättsrådet Gustaf Ferdinand Lindstedt.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 26 sept. 1921 till assessorer i Svea hovrätt förordnat e. o. notarierna Gustaf Robert Broms och Anders Torsten Salén;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat e. o. notarien Helge Arvid Sjögren; samt
    s. d. till v. häradshövdingar under hovrätten över Skåne och Blekinge, förordnat e. o. notarierna Ture Johan Molt och Carl Ebbe Hugosson Hernlund.

 

    Patronatsrättsnämnden. K. M:t har d. 19 aug. 1921 till ledamöter i patronatsrättsnämnden förordnat regeringsrådet G. Thulin, ordf., samt hovrättsråden i Svea hovrätt C. G. Wästfelt och G. Bendz.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    d. 22 juni 1921 förordnat vattenrättsdomaren vid Norrbygdens vattendomstol, revisionssekreteraren Johannes Natanael Gärde att till utgången av år 1923 vara vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol; samt
    d. 29 aug. 1921 förordnat häradshövdingen i Kalix domsaga Nils Hjalmar Quennerstedt att till utgången av år 1926 vara vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol.
    K. M:t har vidare förordnat, att Österbygdens vattendomstols kansli, som sedan d. 1 okt. 1919 varit förlagt till Hedemora, skall fr. o. m. d. 1 sept. 1921 vara förlagt till Stockholm.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 19 aug. 1921 dels utnämnt revisionssekreteraren Sigurd Magnus Nyrén till häradshövding i Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads domsaga, dels ock transporterat och utnämnt häradshövdingen i Nås och Malungs domsaga friherre Samuel Erik Philip Ehrenkrona till häradshövding i Hedemora domsaga.

 

    Utredning angående reglering av domargöromålen i Södra Roslags domsaga. K. M:t har d. 12 aug. 1921, i samband med beviljande av avsked åt häradshövdingen i Södra Roslags domsaga friherre C. F. M. Fleetwood, dels uppdragit åt Svea hovrätt att snarast möjligt inkomma med utredning, vilka åtgärder böra vidtagas för avhjälpande av de olägenheter, som äro en följd av den allt mer fortgående stegringen av domargöromålen i domsagan, dels ock

320 NOTISER.med anledning härav bestämt, att med åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i domsagan skall anstå tills vidare.