OLOF AF GEIJERSTAM.

 

    Efter en kort sjukdom avled den 2 okt. 1921 i Stockholm hovrättsrådet Olof af Geijerstam. Den bortgångne var född den 7 aug. 1872 på släktegendomen Ribbingsfors i Skaraborgs län invid Värmlandsgränsen. Han avlade mogenhetsexamen i Uppsala våren 1890 och blev där fil. kand. i jan. 1893, jur. kand. i jan. 1899. Efter vunna tingsmeriter tjänstgjorde han från hösten 1902 i Svea hovrätt och erhöll fiskalsförordnande 1905, adjunktion 1906. Fiskal i nov. 1909 utnämndes han den 24 mars 1911 till hovrättsråd. Åren 1914 och 1915 var han andre ledamot å justitiedepartementets avdelning för lagärenden. Dessförinnan hade han under mer än 4½ år bi-

OLOF AF GEIJERSTAM. 381trätt inom samma departement vid behandling av olika lagstiftningsfrågor, huvudsakligen utarbetandet av 1914 års krigslagar. Fr. o. m. 1916 utövade han sitt hovrättsrådsämbete och var därjämte ledamot av krigshovrätten. Han var också av överståthållarämbetet utsedd till medlare i tvister mellan makar.
Olof af Geijerstam var en sällsynt begåvad och karaktärsädelman, en framstående jurist, en trofast vän. Uppskattad så som han förtjänade det blev han dock endast av dem, som kände honom nära. Härtill bidrog väl i sin mån en viss svårighet för det talade ordet, men mest berodde det på en inneboende anspråkslöshet, ett försynt väsen, som hindrade honom att göra sig fullt gällande. I Värmlands nation — värmlänning var han av själ och hjärta — korades han likväl till både andre och förste kurator, och bland sina talrika Uppsalavänner var han alltid den obestritt främste. Hans studiekamrater väntade, att han skulle gå den lärda vägen; han var nämligen, utom allt annat, en utmärkt stilist (hans mor var syster till C. D. af Wirsén). Härav blev dock intet, utan han kom i stället att ägna sig åt det av honom högt skattade domarkallet. För detta kall var han också särskilt väl lämpad, ej minst på grund av en osedvanligt djup rättskänsla i förening med ett säkert omdöme. Han ägde dessutom i rikt mått fantasi och humor; därom kan bl. a. S. H. T. vittna. Hans bildning var mångsidig och grundlig, ständigt upprätthållen och ökad genom trägna studier och upprepade resor i Sverige och utomlands. Få svenskar utom fackmännens krets kunde mäta sig med honom i kännedomen om inhemsk och främmande, klassisk och modern litteratur. Av bildande konst var han livligt intresserad; i Sveriges allmänna konstförening nedlade han — sedan 1910 — ett betydande arbete som styrelseledamot och sekreterare. I Svenska turistföreningen, där han från 1913 var ledamot av styrelsen och redaktionskommittén, hade han ett kärt verksamhetsfält, ty han älskade Sverige och dess natur. Det kan även nämnas, att han kraftigt befrämjat stenografiens framgång i vårt land.
    Den svenska domarkåren har gjort en betydande förlust genom Olof af Geijerstams förtidiga bortgång. Och bland hans vänner råder sorg och saknad.


Axel Edelstam.