UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.


    Ugeskrift for Retsvæsen 1921 hft 18—38: Paul Andersen, Om Erstatning for Krigsskade efter fransk Ret (s. 129—136); A. Rudbeck, Indstævntes Udeblivelse fra Domsforhandlingen i Underretssager (s. 136—138); Henry Ussing, Anm. av M. INGSTAD: Den romerske Obligationsrets almindelige Del og EDWARD HAMBRO: Den romerske Obligationsrets specielle Del (s. 138—140); Densamme, Konjunktursvingningens Indflydelse paa Kontrakter (s.140—141); Svend Chr. Kemp, Om Strejke- og Lockoutbryderens Retsstilling (s. 145—155); A. Rudbeck, Et Spørsmaal vedrørende Udsættelser i Retssager (s. 155—156); H. U., En Dom om Kollektivprokura (s. 159—160); Johs. Becker Olsen, Udenlandske Arbejdere og kommunal Forsorg (s. 161—168); P. Skadhauge, Fra Paternitetssagerne (s. 169—175); Knud Berlin, Nye Statsforfatninger efter Verdenskrigen (s. 185—199); E. Hvidberg, Simplificere og spare. Smaaboers Behandling (s. 200—201); K. J., Skal vort Tinglæsningsvæsen reformeres? (s. 201—205); Troels G. Jørgensen, Om en Simplificering af Retsplejelovens Regler angaaende Tilkendelse af Erstatning for oforskyldt Varetægtsfængsel m. v. (s. 209—211); Helms, Østre Landsret er overbebyrdet (s. 211—215); C. Torkild-Hansen, Voldgiftsbestemmelser i Foreningsvedtægter (s. 215—218); Retsraadsudtalelser Nr 93—100 (s. 219—222); Af Englands Lovgivning i 1920 (s. 222—223).
    Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1921 hft 3: P. J. Paulsen, Francis Hagerup † (s. 161—166); G. Brøchner-Mortensen, En professionel Forbryders Selvbiografi (s. 167—200); Thorkil Fussing, Forarbejder til den nye danske Straffelov: Bemærkninger om Frihedsstraffens Ordning (s. 201—217); Erik Kampmann, Meddelelser om dansk Fængselsvsæen 1920 (s. 218—227); Hartvig Nissen, Fra fængsels- og tvangsarbeidsvæsenet i Norge i aarene 1919 og 1920 (s. 228—241); A. Lundqvist, Fångvården i Sverige år 1918 (s. 241—246).
    Juridisk Tidsskrift 1920 hft 11—12: Georg Cohn, Den nye mellemfolkelige Domstol (s. 185—223): Aage Brask, Nogle Bemærkninger om Majoratssuccessorernes Ret (s. 224—230); 1921 hft 1—4: P. Skadhauge, Materiel Retfærdighed i Paternitetssager I—II (s. 1—13, 39—50); N. Cohn, Valutasvingningers Indflydelse paa Pengeforpligtelser I (s. 14—22); V. Bentzon, To Skrifter om Ægteskabsret (F. K. NEUBECKER: Finlands Eherechtsreform, og Russisches und orientalisches Eherecht, s. 33—38).
    Defensor Legis 1921 hft 4—8: Alarik Hernberg, Juristutbildningen (s. 157—176); Axel Ärt, Några ord om det långsamma rättegångsförfarandet (s. 193—195); Leif Schultz, Är det förenligt med god advokatsed, att advokat före målets uppropande i enrum avhör ett av motparten i saken instämt vittne? (s. 216—218); Alfred Holmström, Rabbe Axel Wrede 70 år (s. 243—244); Alarik Hernberg, Budkavlen såsom rättsurkund (s. 262—278).
    Ministeriernes Maanedsblad 1921 hft 7: Ss, Problemer (s. 59—62); Bs, Tjenestemændenes Forhandlingsret (s. 62—64, 71—72); Tjenestemandsloven (s. 73—74).
    Medlemsblad for den norske dommerforening nr 45, 46 (juli 1921): Den nye Civilproces skal træ i kraft 1. januar 1923 (s. 1—36).