Dommerfuldmægtige i Danmark. D. 14 Okt. 1921 fremsatte Justitsministeren i Landstinget »Forslag til Lov om Statsansættelse af Dommerfuldmægtige ved Underretterne udenfor København». Dermed er denne Sag, deri saa mange Aar har sat de interesserede Kredse i den stærkeste Bevægelse, rykket et stort og rimeligvis afgørende Skridt frem imod en endelig Ordning. Forslaget gaar ud paa, at samtlige Dommerfuldmægtige ved Underretterne udenfor København vil være at statsansætte fra den 1 April at regne, som indtræffer 10 Aar efter Lovens Stadfæstelse, saaledes at Dommerfuldmægtigene fra denne Dato vil være undergivne samme Regler som Statens øvrige Tjenestemænd og saaledes afskaarne fra at udøve privat juridisk Forretningsvirksomhed. Forslaget bygger paa en den 14 Januar 1921 afgiven Betænkning fra et af Justitsministeriet i Aaret 1919 nedsat, i Oktober 1920 suppleret Udvalg. Dette havde delt sig i tre Mindretal, der hver for sig havde fremsat sine Bemærkninger, men som dog subsidiært samlede sig om det fælles Forslag, der er lagt til Grund for Lovforslaget.

Ø. A.—R.