NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.


    Sv. F. S. 1921 nr 298. Lag d. 13 juni 1921 om ändring i vissa delar av 14 kap. strafflagen (barnamord och fosterfördrivning).
    Nr 299. Lag d. 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter (jfr nr 300).
    Nr 301. Lag d. 17 juni 1921 om ändring i vissa delar av utsökningslagen (jfr nr 302—307).
    Nr 309. Lag d. 17 juni 1921 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
    Nr 310. Lag d. 3 juni 1921 om ändrad lydelse av 254 a § i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 316. Lag d. 17 juni 1921 om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen.
    Nr 321. Lag d. 22 juni 1921 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring (jfr nr 323).
    Nr 322. Lag d. 22 juni 1921 om jämkning i vissa fall av arrendator åliggande dagsverksskyldighet (jfr nr 323).
    Nr 324. Lag d. 17 juni 1921 om ändrad lydelse av § 1 i ansvarighetslagen d. 10 febr. 1810 för statsrådets ledamöter, föredragande och Konungens rådgivare i kommandomål.
    Nr 325. K. F. d. 22 juni 1921 ang. dels en omsättnings- dels en utskänkningsskatt å spritdrycker.
    Nr 337. Lag d. 22 juni 1921 om arbetstidens begränsning (jfr nr 338).
    Nr 340. K. F. d. 29 juni 1921 om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.
    Nr 344. K. K. d. 29 juni 1921 med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst (jfr nr 345—346, 607—608).
    Nr 360. K. F. d. 22 juni 1921 om vissa ändringar i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker.
    Nr 361. K. F. d. 22 juni 1921 om vissa ändringar i förordningen d. 11 okt. 1907 ang. tillverkning av brännvin.
    Nr 362. K. F. d. 22 juni 1921 om vissa ändringar i förordningen d. 1 juli 1918 ang. handel med skattefri sprit.
    Nr 364. K. F. d. 22 juni 1921 ang. rusdryckers förverkande i vissa fall m. m.
    Nr 370. Lag d. 7 juli 1921 om ändrad lydelse av 12, 52 och 60 §§ i lagen ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet d. 23 okt. 1891.
    Nr 378. Lag d. 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan (jfr 379—380).
    Nr 381. K. F. d. 7 juli 1921 om allmän fastighetstaxering år 1922 (jfr nr 382—383).
    Nr 387. K. F. d. 29 juni 1921 om ändrad lydelse av 15 och 26 §§ i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker.

416 NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.    Nr 391. Lag d. 29 juni 1921 om vissa ändringar i lagen d. 11 okt. 1912 om skogsaccis och om virkestaxering.
    Nr 393. K. F. d. 29 juni 1921 med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1922 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 394. K. F. d. 7 juli 1921 om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    Nr 396. K. F. d. 7 juli 1921 om ändring i vissa delar av förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.
    Nr 413. Lag d. 22 juni 1921 om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 414. Lag d. 22 juni 1921 om ändrad lydelse av 29 § i lagen d. 29 juli 1892 ang. sparbanker.
    Nr 417. K. F. d. 7 juli 1921 om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt.
    Nr 418. K. F. d. 7 juli 1921 om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomst.
    Nr 419. K. F. d. 7 juli 1921 ang. särskilda grunder att vid 1921 års taxering till bevillning gälla för beräkning de avdrag om vilka i 11 § 2 mom. 1:o) a) och 2:o) a) förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomst sägs.
    Nr 420. K. F. d. 7 juli 1921 om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.
    Nr 451. K. M:ts avlöningsreglemente d. 22 juni 1921 för befattningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen (jfr nr 452—454, 456).
    Nr 455. Lag d. 29 juni 1921 om vissa ändringar i lagen d. 11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 489. K. K. d. 18 juli 1921 ang. partiell löneförbättring för häradshövdingarna under år 1922.
    Nr 517. K. K. d. 29 aug. 1921 med vissa bestämmelser ang. kommittéer.
    Nr 525. K. skrivelse till överståthållarämbetet d. 29 juli 1921 ang. vissa ändringar i den för Stockholms magistrat och rådhusrätt genom skrivelse d. 13 sept. 1912 fastställda stadga.
    Nr 536. K. K. d. 12 sept. 1921 ang. samarbete i vissa fall mellan statens ämbetsverk.
    Nr 562. K. skrivelse d. 12 sept. 1921 till K. befallningshavande i Malmöhus län ang. fastställande av ny stadga för magistraten och rådhusrätten i Hälsingborg.
    Nr 564. K. K. d. 26 sept. 1921 ang. ändrad lydelse av 2 § i kungörelsen d. 11 okt. 1920 ang. äktenskapsregistret m. m.
    Nr 568. K. K. d. 30 sept. 1921 om ändrad lydelse av 2 § i stadgan d. 22 juni 1920 med vissa föreskrifter ang. domsagornas förvaltning.
    Nr 569. K. K. d. 30 sept. 1921 om översändande i visst fall av överrätts utslag till konkursdomare.
    Nr 574. K. K. d. 30 sept. 1921 med vissa bestämmelser ang. förvärv av tillstånd att bemyndiga gode män vid ackordsförhandling utan konkurs.
    Nr 576. K. K. d. 30 sept. 1921 om ändrad lydelse av §§ 3, 10, 12 och 15 i förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 578. K. K. d. 26 sept. 1921 med vissa bestämmelser ang. tryckning för statens räkning. (Jfr nr 579).
    Nr 587. K. brev d. 7 okt. 1921 till länsstyrelsen i Västerbottens län ang. tiden för tillämpningen av beslutad reglering av tingslagen inom Västerbottens västra domsaga.
    Nr 589. Lag d. 12 sept. 1921 ang. upphävande av vissa delar av kyrkoagen.
    Nr 639. Lag d. 13 okt. 1921 om ändrad lydelse av 4, 6, 7, 13, 30 och 33 §§ lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Jfr nr 640.