Franskt omdöme om svensk process. I den av franska handelskammaren i Stockholm utgivna månadstidskriften (»Chambre de commerce française en Suède, Bulletin mensuel») förekommer i det sist utkomna numret (nr 13, d. 15

44 NOTISER.jan. 1921) en redaktionell artikel, vari de franska varuexportörerna på Sverige uppmanas att söka undgå det långa dröjsmål med tvistefrågors avgörande, som en process vid svenska domstolar i regel medför. I artikeln framhålles, att den svenska rättvisan — trots sin högtstående domarkår och sin ordspråksmässiga oväld — ur kommersiell synpunkt lider av ett allvarligt fel: sin ytterliga långsamhet, som gör att man, även om man vet med sig att vara i sin goda rätt, länge tvekar att anlita dess hjälp och som understundom är ägnad att skydda part i ond tro på motpartens bekostnad. Det framhålles, att processen i praxis allmänt blivit en skriftlig process, ett utbyte av skriftliga inlagor mellan parternas advokater med oregelbundna uppehåll av 3, 4 veckor eller mer, åtföljt av vittnesbevisning. (Artikelförfattaren torde antagligen haft rättegången i handelsmål vid våra större rådhusrätter i sikte.) Det påpekas vidare, att det ofta fordras mer än ett år för erhållande av första instansens dom i ett mål av ordinär beskaffenhet, och att fyra år ofta åtgå, innan en rättegång passerat samtliga instanser. Under tiden finnas många möjligheter för svaranden att gå i konkurs eller att bereda sig tillfälle att på något sätt undandraga sig sina förpliktelser. Även rättegångskostnaderna bliva, framhålles det, genom de långvariga processerna högt uppdrivna, och man riskerar ofta att de uppsluka den vinst, som man genom rättegången avsett att uppnå. De franska affärsmännen uppmanas på grund därav att så mycket som möjligt undvika att anlita de svenska domstolarna, och deras uppmärksamhet riktas på nödvändigheten av att i snabbhetens intresse under alla förhållanden i kontrakten intaga en klausul om skiljemannaförfarande enligt 1887 års svenska lag om skiljemän, för vilken en redogörelse slutligen lämnas.