Gemensam skandinavisk medborgarrättslagstiftning. Sedan norska och danska regeringarna antagit av svenska regeringen i maj 1920 utfärdad inbjudning till gemensamt skandinaviskt samarbete för åstadkommande av en reformerad, i största möjliga grad likartad medborgarrättslagstiftning, har det förberedande arbetet nu fortskridit så långt, att ett första sammanträde mellan de olika ländernas ombud påbörjats i Stockholm d. 2 febr. 1921. Svensk delegerad är statssekreteraren i justitiedepartementet Sven Hagströmer. De båda övriga ländernas delegerade äro från Norge f. d. expeditionschefen i norska justitiedepartementet, soren skriver Ejnar Hanssen och för Danmark departementschefen i danska inrikesministeriet F. Martensen-Larsen.

 

    Juridiska Föreningen i Finland höll 1920 som vanligt sitt årsmöte d. 18 dec. Jur. dr Alarik Hernberg lämnade därvid i ett föredrag en »översikt av den nya väglagen». Priset ur den s. k. Falckénska prisfonden tilldelades professor J. V. Tallqvist för dennes arbete »Merkantilistiska banksedelteorier». Dessutom gåvos ur Lorenzo Kihlmans donationsfond två pris det ena åt professor A. V. Gadolin för hans »Undersökning av formrekvisiten hos växel och check» och det andra åt jur. dr A. Hernberg för hans »Kommentar till väglagen».
    Till ordförande i föreningen valdes presidenten i högsta domstolen J. Grotenfelt; till ledamöter i styrelsen: professorn J. W. Chydenius, justitieministern O. Hj. Granfelt, professorn K. A. Moring och vice häradshövdingen L. Wasastjerna, samt till suppleanter direktören vice häradshövdingen A. Söderholm och förvaltningsrådet L. Kihlman.
    Den 20 maj 1920 höll professor F. Stang från Kristiania på inbjudan av de

NOTISER. 45båda i Helsingfors förefintliga juridiska föreningarna ett föredrag inför ett hundratal jurister över ämnet »Det gemensamma nordiska lagstiftningsarbetet».