46 NOTISER.    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1920 har beredningen varit sysselsatt med ytterligare bearbetning av lagtexten till det förslag till lag om förmynderskap, som under år 1919 utarbetats, varjämte utkast till motiv till ett flertal kapitel i förslaget uppsatts. Det under 1919 påbörjade skandinaviska lagstiftningsarbetet rörande vissa frågor på förmynderskapsrättens område har fortsatts och kan nu anses i allt väsentligt slutfört. Under samarbetet har enighet nåtts på de flesta punkterna.

 

    Processkommissionen har i den för 1920 till K. M:t avgivna redogörelsen bl. a. meddelat följande: Sedan ordförandeplatsen d. 14 maj blivit besatt, genomgick kommissionen under maj och juni frågan om domstolsorganisationen med ledning av det under hösten 1919 utarbetade utkastet i detta ämne. Såsom resultat av denna genomgång uppsattes ett utkast till grunder för ny rättegångsbalk, första avdelningen, domstolsförfattningen. Detta utkast jämte en inom kommissionen under året utarbetad översikt över domstolsorganisationens gestaltning i vissa främmande länder förelades de sakkunniga vid sammanträden under november 1920. Parallellt härmed har kommissionen under hösten upptagit straffprocessen till utredning, och hava därvid förberedelsevis behandlats frågorna om åklagarväsendet, förundersökning i brottmål, häktning, beslag, husrannsakan m. m.
    D. 28 dec. 1920 har kommissionen avgivit infordrat utlåtande, huruvida med hänsyn till det i kommissionen pågående arbetet beträffande straffprocessen betänkligheter kunde anses förefinnas mot upphöjande till lag av ett inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag angående polisundersökning i brottmål samt häktning m. m.
    I början av jan. 1921 hava flertalet av kommissionens sakkunniga tillsammans med prof. Engströmer och assessor von Steyern gjort ett studiebesök i Köpenhamn.

 

    Vad i rikets styrelse sig tilldragit. Ur berättelsen härom till årets riksdag inhämtas bl. a. följande:
    K. M:t har förordnat, att från och med d. 1 jan. 1921 Gästriklands domsaga skall vara delad i två domsagor sålunda, att den förutvarande domsagans östra tingslag jämte Österfärnebo socken av västra tingslaget bildar en domsaga, benämnd Gästriklands östra domsaga, utgörande ett tingslag med tingsställe i Gävle, och västra tingslaget utom nyssnämnda socken bildar en domsaga, kallad Gästriklands västra domsaga, utgörande ett tingslag med tingsställe i Storvik, samt att från samma tid Västerbottens södra domsaga skall vara delad i två domsagor sålunda, att Umeå tingslag, med undantag av den del av Hörnefors socken, som nu hör till detta tingslag, bildar en domsaga benämnd Umeå domsaga, utgörande ett tingslag med tingsställe i Umeå, samt återstående delen av den förutvarande domsagan bildar en domsaga med bibehållande av namnet Västerbottens södra domsaga, omfattande två tingslag, nämligen Nordmalings och Bjurholms tingslag med tingsställe i Nyåker samt Degerfors tingslag med tingsställe i Degerfors kyrkoby.
    Efter vederbörandes förslag har K. M:t fastställt dels nya organisationer för rådhusrätterna och magistraterna i Stockholm, Eskilstuna, Linköping, Alingsås, Borås och Östersund dels ock vissa ändringar i organisationerna för rådhusrätterna och magistraterna i Uppsala, Sala, Karlskrona och Örebro.

NOTISER. 47    I överensstämmelse med vederbörandes förslag har K. M:t fastställt ordning för val av borgmästare i staden Sala samt i staden Enköping.
    K. M:t har, i huvudsaklig överensstämmelse med underställda förslag, fastställt reglementen för Hälsingborgs stads rättshjälpsanstalt och för Norrbottens läns rättshjälpsanstalt.
    Rörande kommittéer och dylika beredningar inhämtas:
    Prof. Thyrén väntas under innevarande års början av sitt förberedande utkast till strafflag utgiva andra delen av Förmögenhetsbrotten, omfattande bedrägeribrott m. m.
    Sedan strafflagskommissionen under tiden före arbetsutskottets tillsättande genomgått och granskat de delar av prof. Thyréns förberedande utkast, som ansetts lämpligen kunna göras till föremål för behandling av kommissionen i dess helhet, har arbetsutskottet under senare delen av år 1919 till förnyad behandling upptagit frågorna om straffens arter och om skyddsåtgärder, varefter på grundval av utskottets beslut förslag till lagtext rörande nämnda ämnen utarbetats. Berörda förslag har därefter underställts kommissionens prövning och av kommissionen godkänts. Under år 1920 har utskottet genomgått och granskat samtliga återstående kapitel i förenämnda utkast, och har därefter på grundval av utskottets beslut lagtext till vissa av sistnämnda kapitel utarbetats.
    De i augusti 1919 tillkallade sakkunniga för verkställande av utredning av vissa frågor på strafflagstiftningens område, prof. Johan Thyrén, ordf., hovrättsrådet William Linder, borgmästaren Jakob Pettersson och juris doktor Alvar Montelius, tillika sekr., hava i jan. 1920 avgivit betänkande rörande dödsstraffets avskaffande. Under jan. 1921 har från trycket utkommit ett nytt betänkande med förslag rörande straffnedsättning vid barnamord och fosterfördrivning.
    Tvångsuppfostringssakkunniga, ordf. landshövdingen Axel Ekman, beräkna att avlämna sitt slutbetänkande under början av innevarande år.
    Sakkunniga för utarbetande av förslag till bekämpande av ungdomsbrottsligheten, ordf. överdirektör V. Almquist, hava utarbetat ett förberedande utkast till lagbestämmelser angående särskild behandling av unga förbrytare. De sakkunnigas betänkande väntas färdigt under loppet av år 1921.
    Jordabalkssakkunniga, häradshövdingen Axel Östergren, ordf., hovrättsrådet G. Grefberg och revisionssekreteraren Y. Wisén samt hovrättsassessorn E. Kellberg, sekr., hava under 1920 utarbetat och i korrektur uppsatt preliminärt förslag jämte motiv till bestämmelser, motsvarande 1—13 kap. av lagberedningens år 1909 avlämnade förslag till jordabalk. Därjämte hava de sakkunniga haft under arbete dels ett särskilt förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å köp, byte och gåva av fast egendom, dels ock, i anledning av kungl. remiss, förslag till kungörelse med vissa föreskrifter angående äganderätts- och gravationsbevis.
    Sakkunniga för fortsatt utredning av frågan om lagstiftning beträffande de nuvarande ägostycknings- och jordavsöndringsinstituten m. m., häradshövding Axel Östergren, ordf., hovrättsrådet B. Wieselgren m. fl., hava d. 25 okt. 1920 avlämnat betänkande med förslag till lag om delning av jord å landet m. m., och har de sakkunnigas uppdrag därmed slutförts.
    Jordkommissionen har under 1920 avlämnat lagförslag om förlängning av vissa arrendeavtal (21 jan.), om inskränkning under viss tid i bolags och

48 NOTISER.förenings rätt att förvärva fast egendom i södra och mellersta Sverige (28 jan.) samt om åtgärder till upphävande av bulvanförhållande i fråga om fastighet (9 mars). Till ordförande har sedermera förordnats revisionssekreterare Johan Hansson och till sekreterare hovrättsassessor Seve Ekberg.
    Arbetet med den åt häradshövdingen Nils Wihlborg m. fl. 1916 uppdragna undersökningen rörande verkningarna av gällande lagstiftning till förekommande av vanhävd av viss jord i Norrland och Dalarne har fortskridit så långt, att tryckning av betänkandet torde kunna ske i början av år 1921.
    Kommittén för revision av gällande bestämmelser om stadsplan och tomtindelning, som arbetat sedan 1916 under ordförandeskap av presidenten Albert Petersson och vars beredningsutskott utgjorts av ordf. och numera statsrådet Knut Dahlberg, har d. 15 dec. 1920 slutfört sitt arbete och avgivit betänkande med förslag till stadsplanelag.
    Försäkringslagstiftningskommitténs internordiska arbetsutskott, bestående av två ledamöter från vart och ett av de fyra nordiska länderna, har år 1920 sammanträtt i Stockholm under jan. och febr., i Hälsingfors under maj och juni samt i Gjeilo, Norge, under sept. D. 10 nov.—11 dec. har ett mindre redaktionsutskott, bestående av en ledamot från varje land sammanträtt i Köpenhamn.
    Den internordiska sjölagskommittén har under 1920 dels hållit ett gemensamt möte i Köpenhamn för behandling av bestämmelserna om fraktavtalet, dels genom utsedda delegerade hållit överläggningar i Köpenhamn och Stockholm angående förslag till reglering av besättningens tjänsteförhållande samt befälhavarens tjänsteavtal och förhållande till besättningen. Sedan de avdelningar av sjölagen, som röra sistnämnda ämnen, utbrutits ur densamma till en särskild sjömanslag, hava över ett utarbetat förslag till sådan lag inhämtats utlåtanden från myndigheter, korporationer och andra inom de olika länderna. Sedan infordrade yttranden nu inkommit, sammanträda delegerade från de olika kommittéerna i Stockholm under jan. 1921 för slutbehandling av de preliminära lagförslagen. Jämsides med arbetet på förslaget till sjömanslag bedrives utredningen av frågan om befiaktningsavtalet.
    Häradshövdingen Nils Edling och professor A. V. Lundstedt, som d. 5 mars 1920 förordnats att biträda inom justitiedepartementet vid utredning av frågan om rättslig reglering av de s. k. byggnadsborgenärernas ställning, hava utarbetat ett preliminärt förslag till lagstiftning i ämnet.
    Den d. 1 juni 1920 tillsatta trustlagstiftningskommittén, ordförande prof. K. G. Westman, anser sig kunna slutföra sitt uppdrag under loppet av jan. 1921.
    Det åt hovrättsrådet Gustav Olin 1915 anförtrodda utredningsarbetet i fråga om lagstiftning rörande stiftelser har sedan år 1917 vilat och torde ej komma att återupptagas förrän strafflagskommissionen, vari Olin är ledamot och sekreterare, avgivit lagförslag rörande straffrättens allmänna del.
    De sedan 1918 arbetande sakkunniga beträffande frågan om utträde ur statskyrkan m. m., vilkas arbetsutskott numera består av ordföranden prof. Knut Kjellberg och hovrättsrådet V. Petrén, ämna avgiva särskilt betänkande med förslag till lag angående jordfästning, vartill lagtext och motiv föreligga justerade. Därjämte har preliminärt justerats bl. a. förslag till lag om edgångsutbytande mot edlig försäkran eller löfte i vissa fall.
    Frågan om särskild instansordning för mål angående avlöningsförmåner och

NOTISER. 49pension m. m. har sedan 1916 varit under utredning, bl. a. av hovrättsrådetAxel Uno Strandberg. Från och med d. 1 maj 1920 biträder även hovrättsrådet Erik Geijer vid utredningen. Förslag i ämnet väntas under 1921.
    Sakkunniga för utredning av frågan angående utsträckt behörighet för kvinnor att vinna tillträde till civil statstjänst hava i febr. 1920 avgivit första delen och i dec. 1920 andra delen av sitt betänkande.
    Under år 1920 hava ytterligare följande utredningsarbeten avslutats, nämligen angående avskaffande av jus patronatus (hovrättsrådet G. Bendz och kanslirådet C. Vougt), angående disciplinstraffen inom fängelserna (ordf. byråchefen N. Sandell), angående beredande åt den rättssökande allmänheten av vissa lättnader beträffande handlingars inlämnande till offentlig myndighet (hovrättsrådet G. Lilienberg), angående förundersökning och häktning i brottmål m. m., angående införande av manifestationsed vid utmätning och angående ny konkurslag.
    Vid årsskiftet pågingo ännu utredningarna angående lagstiftning om rätt till släktnamn, angående ny gruvlagstiftning, angående ny patent- och mönsterlagstiftning, angående krigsdomstolarnas avskaffande, angående fångvårdsväsendets ordnande, angående sjunkvirkes tillvaratagande, angående församlingsfriheten, angående proportionella val samt angående folkomröstningsinstitutet.
    Utredningen av frågan om sportelsystemets »bibehållande» såsom avlöningsform för domare skall inom den närmaste tiden påbörjas.
    Samtliga ovannämnda utredningar hava igångsatts av justitiedepartementet. Utrymmet medger ej en redogörelse för utredningarna inom övriga departement.
    Redan i sitt första häfte (1916 s. 113) tillät sig Sv. J. T. att göra vissa erinringar mot redigeringen av uppgifterna om »kommittéer och dylika beredningar» i den årliga »berättelsen om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit». Nämnda redogörelse för utredningsarbetet under året skulle vinna i värde, om redogörelsen, enhetligt för samtliga departement, utarbetades efter den princip, att i densamma upptoges alla åt andra än departementens ordinarie eller extra tjänstemän lämnade utredningsuppdrag, vare sig arbetet utföres av en ensam eller ett flertal sakkunniga och vare sig uppdraget slutförts tidigare eller senare under året eller fortbestått vid årsskiftet, och om vid redogörelsen fogades dels ett alfabetiskt personregister, varav kunde inhämtas i vilka olika utredningar varje sakkunnig deltagit, dels en systematisk, fullständig förteckning över alla genom departementen eller under dem sorterande kommittéer, sakkunniga eller ämbetsverk under året till trycket befordrade betänkanden, lagutkast, utlåtanden m. m.