Utredning angående polisväsendet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 28 jan. 1921 har chefen för socialdepartementet tillkallat regeringsrådet S. Linnér att biträda med utredning angående ordnandet av polisväsendet i riket, och har K. M:t bemyndigat Linnér att från verk och myndigheter bekomma de uppgifter, som för utredningsarbetet finnas erforderliga och av honom begäras.

 

    Extra divisioner i Svea och Göta hovrätter. I årets statsverksproposition begäres anslag för fortsatt uppehållande av de extra divisioner, vilka för avarbetande av befintliga balanser av oavgjorda mål tjänstgjort, en i Svea hovrätt från innevarande års början och en i Göta hovrätt allt sedan början av

 

Svensk Juristtidning 1921.

50 NOTISER.höstsessionen 1918. I Svea hovrätt har vid de sista årsskiftena balanserats ett större antal vädjade mål än antalet under året inkomna. År 1919 inkommo 1917 vademål och balanserades till 1920 2 094. Sistnämnda år inkommo (till 19/12 2469 och balanserades 3 007. Under 1920 (till 19/12) avgjordes 1556 vademål och 1052 besvärsmål eller i medeltal 195 vademål och 131 besvärsmål på varje division. Motsvarande siffror för under hela 1919 avgjorda mål voro 206 vademål och 196 besvärsmål per division. I Göta hovrätt har alltsedan 1913 till följande år balanserats ett större antal vademål än det under året inkomna. År 1919 inkommo 1 103 vademål och balanserades till 1920 1 168. Sistnämnda år inkommo (till 15/12) 1 144 vademål och balanserades 1 417. Under 1920 avgjordes (till 15/12) 895 vademål och 942 besvärsmål eller i medeltal 179 vademål och 188 besvärsmål per division. Motsvarande siffror för under 1919 avgjorda mål voro 189 vademål och 174 besvärsmål på division.