Universitetet i Helsingfors. Finlands justitieminister, justitierådet Otto Hjalmar Granfelt, har utnämnts till professor i processrätt vid Helsingfors universitet.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet hava utsetts borgmästaren J. G. Pettersson, Södertälje, och häradshövdingen A. E. Åkerman. Sekreterare är hovrättsassessorn Erik Lind. I andra lagutskottet är godsägaren A. von Sneidern ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordförande och expeditionssekreteraren S. Centerwall sekreterare.

 

    Nedre justitierevisionen. Under år 1920 hava följande personer första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare:
    d. 30 jan.: assessorn i Svea hovrätt N. von Steyern,

s. d.: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Å. Hartelius,

d. 23 april: vice häradshövdingen H. Forsberg,

d. 18 juni: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge J. Alsén,

s. d.: assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge A. Rundqvist,

s. d.: assessorn i Svea hovrätt E. Drangel,

d. 23 juli: assessorn i Svea hovrätt G. Ramstedt,

s. d.: assessorn i Svea hovrätt T. Sjöfors,

d. 6 aug.: assessorn i Göta hovrätt J. Smith,

d. 11 okt.: assessorn i Svea hovrätt G. Siljeström,

d. 19 okt.: assessorn i Svea hovrätt O. Hæggström.

D. 17 dec. 1920 förordnades stadsnotarien N. Andersson samt hovrättsråden
    S. Dahlqvist, M. Ehrenborg och P. Cederschiöld att med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    G. Stenbäck och äldre ledamoten av lagberedningen, justitiesekreteraren A. Lindström-Sarva.
    Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra G. Siljeström och O. Hæggström.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 23 dec. 1920 förordnat e. o. notarien i Svea hovrätt Torsten Paul Jonatan Petersson att vara assessor i samma hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 23 dec. 1920 på ansökan beviljat häradshövdingen i Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings härads domsaga Peter Lamech Petersson avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. d. 8 jan. 1921;
    d. 14 jan. 1921 på förslag av Svea hovrätt till v. häradshövding förordnat e. o. notarien Birger Jacobsson.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 14 jan. 1921 utnämnt jur. utr. kand. Ragnar Wijkmark till borgmästare i Enköping.

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. År 1920 hava i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Stockholm: Erik Bæckström, Wilhelm Björkman, Torsten Grönfors, John Kallstenius, Bengt av Klintberg, Karl Fredrik Ljungholm, Tor Ludvigs, Fredrik Psilanderhielm, Torsten Svensson, Kristian von Sydow, Daniel Troeng, Torsten Wikström; i Gävle: Gösta Hjort; i Göteborg: Knut Arning, Elias Markfelt, Birger Melin; i Halmstad: Robert Blomsterwall; i Hälsingborg: Erich Bunth och Matts Åvall; i Malmö: Lennart Jacobsson; i Motala: Tryggve G:son Malmæus; i Ronneby: Ragnar Vasser; i Uppsala: Cappelen Smith samt i Östersund: Berthold Rydell och Erik Selander.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedan nämnda vikarier (det uppdrag, på grund varav tjänstledighet åtnjutes, angives inom parentes

52 NOTISER.efter varje namn): friherre M. af Ugglas' (väglagstiftning) av E. Vitell, K. Söderwalls (expeditionschef) av I. Björklund, Y. Wiséns (jordabalkssakkunniga) av friherre T. Hummerhielm, A. Bagges (sjölagskommittén) av P. Gamstorp, S. Hagströmers (statssekreterare) av B. Zetterstrand, K. Tiselius' (statssekreterare) av A. Brycker, K. Schlyters (processkommissionen) av G. Holmberg, J. Hanssons (jordkommissionen) av R. Lundbergh, E. Sjöborgs (skiljedomare i Paris) av S. Odéen, N. Lilienbergs (justitieombudsman) av O. Montelius, G. Masreliez' (strafflagskommissionen) av K. Fagerlin, A. Rodhes (chef för utrikesdepartementets rättsavdelning) av H. Forssman, N. Gärdes (vattenrättsdomare) av H. Leijon, E. Stenbecks (lagberedningen) av E. Bergendal, R. von Kochs (byråchef för lagärenden i civildepartementet) av Å. Hartelius, B. Hasselrots (statssekreterare) av G. Forsberg, H. Kylanders (proportionsvalssakkunniga) av A. Rundqvist samt T. Nothins (städernas uppbördsväsende) av E. Drangel.
    Av de förordnade revisionssekreterarna biträder N. Andersson med utredningen angående i vad mån representativt system må kunna införas jämväl i den kyrkliga kommunen m. m.; vikarie: G. Ramstedt. S. Dahlqvist biträder stadsplanekommittén; vikarie Th. Sjöfors. M. Ehrenborg är ledamot i jordkommissionen; vikarie J. Smith.