GUNNAR PALME: Register över försäkringsmål. Svenska försäkringsföreningens förlag. Stockholm 1920. 299 s. Kr. 30.00.
    Det gemensamma skandinaviska lagstiftningsarbetet på obligationsrättens område har som bekant nu upptagit försäkringsavtalet till legislativ behandling, varvid också Finland anslutit sig till arbetet. Därmed är ett område beträtt, där, om man frånser allmänt obligationsrättsliga regler och sjöförsäkringen, lagstiftningen varit ersatt av allenast "luckor i rätten". För den, som också blott flyktigt sysslat med försäkringsavtalet, framstår detta område som utomordentligt intresseväckande. Inom ganska skarpt fixerade gränser gäller det att med all hänsyn till de speciella förhållandena lösa flera av de finaste obligationsrättsliga problemen.
    Närmast till tjänst för detta viktiga arbete har den svenska kommitténs sekreterare jur. kand. Gunnar Palme utarbetat ett register över försäkringsmål, avdömda av domstolar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Domarna äro hämtade ur de olika tidskrifter, som i de fyra länderna publicera rättsfall, och äro först ordnade i ett kronologiskt och efter tidskrifterna ordnat register, där ett kort angivande av varje doms innehåll förekommer. Härtill ansluter sig ett alfabetiskt realregister, som högst betydligt underlättar bruket av det kronologiska registret.
    Bakom den 299 sidor starka volymen ligger tydligen ett träget, noggrant och insiktsfullt arbete, och registret kommer säkerligen att bli till stort gagn ej blott för det lagstiftningsarbete, för vilket det närmast är avsett, utan också för de advokater och praktiska försäkringsmän samt rättsvetenskapsmän, som möta försäkringsrättsliga problem.


T. E.

 

NYARE LITTERATUR.
    Bland den till redaktionen av Sv. J. T. insända litteraturen märkas följande, sedan sista översikten (1920 s. 33) utkomna arbeten.
    Allmän och blandad juridik, biografi m. m. Hit höra, förutom de till red. insända tidskrifterna, för vilkas innehåll redogörelse lämnats i varje häfte,

 

88 LITTERATUR.42:a upplagan av Sveriges rikes lag, utg. av HJALMAR WESTRING (se förra häftet s. 45); Förhandlingarna å det elfte nordiska juristmötet i Stockholm den 28, 29 och 30 aug. 1919, utgivna av den svenska styrelsen (Sthm 1920, Nordiska Bokhandeln, 410 s., kr. 20.00; för nytillträdande medlemmar vid rekvisition hos den svenska styrelsen, Drottninggatan 3, Stockholm, kr. 12.00); Förhandlingarna vid Sveriges advokatsamfunds årsmöten i Stockholm åren 1917—19 (Sthm 1920, Norstedt, 160+65 s.; se Sv. J. T. 1920 s. 374); Dansk Lovsamling 1920, redigeret av O. KRABBE (Kbhvn 1921, Gad, 535 s. kr. 10.50); Festgabe für Dr jur. h. c. Otto Liebmann, den Begründer, Verleger, Schriftleiter und Herausgeber der Deutschen Juristen-Zeitung zum 25. Jahrgange gewidmet von Freunden des Blattes (Berlin 1920, M. 30.00; se Sv. J. T. 1920 s. 229); FRANTZ DAHL: Juridiske Profiler. Essays. (Kbhvn 1920, Gyldendalske Boghandel, 229 s.,) och K. SCHLYTER; Carl Lindhagen och det internordiska lagstiftningsarbetet (s. 73—87, särtryck ur festskrift för C. L. på hans 60-årsdag, Sthm 1920, Svenska andelsförlaget). Rättsfilosofiska arbeten äro ROBERT HERMANSSON: Det rätta och dess samband med religiösa sanningar (Uppsala 1919, Almqv. & Wiks., 246 + 38 s., kr. 10.00); EUGEN HUBER: Recht und Rechtsverwirklichung. Probleme der Gesetzgebung und der Rechtsphilosophie (Basel 1920, Helbing & Lichtenhahn, 643 s. Frs. 25.00).
    Romersk rätt och rättshistoria. Efter författarens död har M. INGSTAD: Den romerske obligationsrets almindelige del, delvis under sammenligning med norsk ret utgivits av höiesteretsassessor EDWARD HAMBRO (Kristiania 1920, Aschehoug, 293 s., kr. 19.00). Av Hambro föreligger även Den romerske obligationsrets specielle del (Kristiania 1921, Aschehoug, 152 s., kr. 8.00). I Sv. J. T. har redan anmälts (1920 s. 347) KARL BENCKERT: Bidrag till inteckningsinstitutets historia (Sthm 1920, Norstedt, 129 s., kr. 5.00), ett arbete som förskaffat sin författare docentur i juridiska fakulteten vid Stockholms högskola. Vidare hava utkommit: ÅKE HOLMBÄCK: Studier över de svenska allmänningarnas historia I (Uppsala 1920, Akadem. bokh., 34 s., kr. 2.00); ERIK SCHALLING: Den kyrkliga jordens rättsliga ställning i Sverige. En rättshistorisk undersökning (Uppsala 1920, Almqv. & Wiks., 253 s., kr. 10.00): JOH. Ax. ALMQUIST: Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630 med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. Andra delen, häft. 2 (Sthm 1920, Norstedt, s. 345—544, tills. med D. III: 3 kr. 10.00). Av JAN ERIC ALMQUIST föreligger: Den svenska jordbeskattningens historia under det adertonde århundradet med särskild hänsyn till den s. k. skatteförenklingsfrågan. (Sthm 1921, Norstedt, 84 s. Särtryck ur Historisk tidskrift 1920.)
    Civilrätt. Presidenten dr BERNDT HASSELROT har i ett stort arbete, Juridik och politik, Band I och II (Malmö 1920 och 1921, Förlags-a.b.) Band I 280 s., kr. 14.75, Band II 249 s., kr. 12,75) samlat åtskilliga mindre skrifter, vilka tidigare allenast varit tillgängliga i ett fåtal exemplar. Band I omfattar uppsatser ang. pant- och retentionsrätt, sysslomannaskap, tjänstehjonslega och tjänstelega. Band II innehåller uppsatser om vindikationsrätt, ocker, vite och ränta, arbetsbeting, skuldebrev samt retentionsrätt. Av JUL. LASSENS Haandbog i Obligationsretten, almindelig Del, 3:die tildels omarbeidede Udgave (Kbhvn, Gad), har 1919 utkommit ett tredje och 1920 ett fjärde häfte, varmed handboken är komplett med 1004 sidor. Den internordiska Avtaleloven (Lov om avslutning av avtaler om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer av 31. Mai 1918) har

LITTERATUR. 89på Aschehougs förlag Kristiania, jämte motiv utgivits av höiesteretsadvokat NICOLAY L. BUGGE (148 s.) På samma förlag har utkommit HANS LÜTKEN og CARL PLATOU: LOV om indgaaelse og opløsning av Egteskab av mai 1918 (Kristiania 1920, 110 s.). I Sverige har Den nya Giftermålsbalken jämte dithörande författningar med förklaringar utgivits på Norstedts förlag av presidenten HJALMAR WESTRING (432 s., inb. kr. 23.00). Bland de skrifter, som föregingo lagens antagande i Sverige, märkas förutom WESTRINGS egen i förra översikten omnämnda broschyr »Makars rättsförhållanden enligt lagberedningens förslag", E. STENBECK: Den nya äktenskapslagen och kritiken däremot (Sthm 1920, Hökerberg 32 s., kr. 0.75) och den anonymt utgivna Nya giftermålsbalken och kraven på likställighet, kvinnoskydd och hemskydd (Sthm, Tiden, 40 s., kr. 1.00). En systematisk behandling har den nyantagna delen av giftermålsbalken redan erhållit i C. G. BJÖRLING: Grunddragen av äkta makars rättsförhållanden enligt nya giftermålsbalken (Lund 1920, Gleerupska univ. bokh., 29 s.). Beträffande den nya danska äktenskapslagen föreligger VIGGO BENTZON: "Hvad Nyt bringer Ægteskabsloven?" (Kbhvn 1920, Gad, 64 s., kr. 2.00). Av BJÖRLING har vidare utkommit Rättelser och tillägg till lärobok i civilrätt för nybörjare, 4:de uppl. (Lund 1920, Gleerup, 29 s., kr. 2.00). Från Finland föreligger en ny, tredje upplaga av WILHELM CHYDENIUS: Finsk arvs- och testamentsrätt. (Hfors 1920, Akadem. bokh., 315 s.). Slutligen är att nämna N. COHN: Grundbogslovgivningen i de Sønderjydske Landsdele (Kbhvn 1920, Gad, 327 s.,kr. 15.00) upptagande i dansk översättning de alltjämt gällande tyska och preussiska författningarna i ämnet med kommentarer.
    Speciell privaträtt. I första häftet av Sv. J. T. för innevarande år har anmälts (sid. 15) HELGE KLÆSTAD: Rederansvaret (Kristiania 1920, Cappelen, 381 s., kr. 22.00). Från Norge föreligger ytterligare: Av Finmarkens skogret av Jordkommissær sorenskriver SPILLING (Kristiania 1920, Fabritius, 155 s. Bilag til Norsk Retstidende nr 4—6) ävensom PER AUGDAHL: Skogkoncessionsloven med kommentar (Kristiania 1920, Cappelen, 94 s.). Från Danmark föreligger KRISTIAN SINDBALLE: Forsikring for fremmed Regning. Forsikringsretlige Studier. Andet Hæfte. (Kbhvn 1921, Gyldendalske Bogh., 51 s.). Finland bidrager med ALARIK HERNBERG: Kommentar till väglagen (Hfors 1920, Söderström, 200 s.) och A. W. GADOLIN: Bidrag till en jämförande undersökning av formrekvisiten hos växel och check (Hfors 1920, 116 s., kr. 3.00. Särtryck ur Tidskr. utg. av Jur. för. i Finland 1920). Den svenska Vattenlagen av den 28 juni 1918 med däri den 19 juni 1919 vidtagna förändringar samt lagen om flottning i allmän flottled av den 19 juni 1919 jämte andra därmed sammanhängande författningar hava med anmärkningar och sakregister utgivits av vattenrättsdomaren K. H. HÖGSTEDT (Sthm 1920, Norstedt, 431 s., kr. 16.50). Det av GUNNAR PALME utarbetade Register över försäkringsmål, avdömda av domstolar i Danmark, Finland, Norge och Sverige (Sthm 1920, Sv. Förs. fören. 299 s., kr. 30.00) anmäles i föreliggande häfte av Sv. J. T.
    Straffrätt. Prof. JOHAN C. W. THYRÉN har under 1920 utgivit: Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. III. Förmögenhetsbrotten. Första delen (Lund 1920, Gleerupska univ.-bokh., 213 s., kr. 7.00), omfattande instituten förskingring, tjuvnad, rån, utpressning, bodräkt samt sådan åverkan, som utgör lukrativ kränkning av äganderätt till flyttbar sak. Samme förf. har i Lunds universitets årsskrift publicerat: Några anmärkningar om straffsystemet i »Ut-

 

Svensk Juristtidning 1921.

90 LITTERATUR.kast till strafflag, allmänna delen» (1916) (Lund, Gleerup, 14 s.) samt Den moderna straffrättens grundåskådningar (Lund 1920, Gleerupska univ.-bokh. 54 s., kr. 3.00), sistnämnda skrift föranledd av A. V. LUNDSTEDTS Principinledning, Kritik av straffrättens grundåskådningar (Uppsala 1920, Appelberg, 82 s.). Av straffrättsligt intresse är även LUNDSTEDTS Förbudsfrågan ur rättslig synpunkt (Sthm 1920, Tiden, 92 s. kr. 2.50). Prof. NILS STJERNBERG har påbörjat en systematisk framställning av Den positiva straffrättens allmänna del med ett första häfte (Uppsala 1920, Almq. & Wiks., 68 s., kr. 2.75). Juris dr ALVAR MONTELIUS har i Uppsala univ. årsskrift publicerat: Om vanhederlighets rättsverkan. En studie över 2 kap. 19 § strafflagen (Uppsala 1920, Akad. bokh., 132 s., kr. 6.00). Såsom särtryck ur Nordisk Tidsskrift for Strafferet föreligger HARALD SALOMON: Kriminalpolitiska studier i Amerikas Förenta Stater (42 s.). Sveriges nya Strafflag för krigsmakten d. 23 okt. 1914 har jämte Lag om krigsdomstolar och rättegången därstädes s. d. utgivits i Norstedts gula bibliotek av justitierådet C. A. SVEDELIUS och hovrättsrådet OLOF AF GEIJERSTAM (1921, 680 s., inb. kr. 20.00). Från Norge föreligger PER AUGDAL: Nødverge (Kristiania 1920, Cappelen, 110 s., kr. 4.85). Professor G. SCHNEIDEMÜHL i Potsdam har till red.insänt Handschriftenvergleichung und Schriftsachverständige (Stuttgart 1918, F. Enke, 31 s.) och Verbrecherhandschriften (23 s.), den sistnämnda ett särtryck ur Archiv für Kriminologie, Leipzig). Härförutom må nämnas Förhandlingarna vid Svenska kriminalistföreningens möten i Stockholm den 29 april 1918 och den 28 oktober 1919 (Sthm 1920, 86 s., kr. 5.00, se Sv.J. T. 1920 s. 374) samt de av medicinalstyrelsen publicerade Rättspsykiatriska utlåtanden avgivna år 1919 (125 s.) samt år 1920 (117 s.). Sthm 1920—1921.
    Processrätt. I Sv. J. T. (1920 s. 129) har redan anmälts ÅKE HASSLER: Om ställföreträdarskap i rättegång enligt svensk rätt (Lund 1920, Lindström, 321 s. kr. 12.00). En akademisk avhandling från Uppsala är HADAR BERGLUND: Om skiljeavtal och skiljedom. Bidrag till läran om skiljeavtalets och den därpå grundade skiljedomens processuella verkningar enligt svensk rätt (Uppsala 1920, Almq. & Wiks., 147 s., kr. 6.00). Angående SVEDELIUS' och AF GEIJERSTAMS edition av lagen om krigsdomstolarna se ovan under straffrätt. De danska Retsplejelovene av den 11 april 1916 med senare tilläggsbestämmelser hava i ny upplaga utgivits av H. MUNCH-PETERSEN (Kbhvn, Gad, inb. kr. 9.50). Här märkes även dr ALARIK HERNBERGS Förbudsdomen enligt finländsk civilprocessrätt (Åbo 1921, 42 s. Särtryck med smärre tillägg ur tidskriften Defensor Legis.)
    Stats- och förvaltningsrätt. I statsrätt föreligga KNUD BERLIN: Den dansk-islandske Förbundslov af 30. November 1918 (Kbhvn 1920, Gad, 128 s., kr. 5.50). FRITZ POETZSCH: Handausgabe der Reichsverfassung vom 11. August 1919 (Berlin 1921, Liebmann 226 s., M. 17.00) samt ALOYS SCHUILTE: Fürstentum und Einheitsstaat in der deutsehen Geschichte (Berlin 1921, Liebmann 32 s., M. 3.50). Bland förvaltningsrättsliga författningseditioner märkas: KNUT DAHLBERG: 1919 års lagstiftning angående kommunala nybildningar med kommentar (Sthm 1920, Norstedt, 188 s., kr. 12.00). Självdeklaration. Praktisk handbok för skattskyldiga och beskattningsmyndigheter, 13 uppl., utg. av HERMAN PALMGREN (Sthm 1921, Norstedt, 389 s., inb. kr. 13.00) och Kommunal författningssamling för Stockholm. Årg. XI 1919 (Sthm 1920, Norstedt).
    Internationell rätt. Minister RIKARD KLEEN har av sitt stora arbete »Kodi-

LITTERATUR. 91ficerad framställning i mellanfolklig rätt, offentlig och enskild, enligt den civiliserade världens lagar och seder» utgivit tredje delen, Mellanfolklig privaträtt (Sthm 1920, Norstedt, 244 s.). Sv. J. T. hoppas bliva i tillfälle att anmäla såväl nämnda arbete som framlidne prof. F. W. Ekströms förut huvudsakligen såsom tidskriftsartiklar publicerade Sju internationellt privaträttsliga uppsatser (Sthm 1920, Norstedt, 277 s., kr. 12.00). Slutligen har red fått mottaga A. M. M. MONTIJN: Ein neues Völkerrechtsprinzip (Haag 1919, Gebr. Belinfante, 58 s.).