GÖSTA BÄÄRNHIELM: Anteckningar om det allmänna tviste- och brottmålsförfarandet i Danmark efter Retsreformen. Göteborg 1921. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handlingar. Fjärde följden. XXV : 1.

 

    Författaren av ovanstående arbete har haft förmånen att som domarestipendiat på ort och ställe studera den nya danska rättegångsordningen, och detta arbete utgör den berättelse över studieresan, som det ålegat honom att avgiva.
    Även om mot en och annan av författarens anmärkningar gensaga torde kunna resas, är arbetet i sin helhet ett särdeles gott bevis för huru mycket mera levande kunskapen om en främmande rättegångsordning blir, när den ej blott grundas på studier av lagarnas ordalydelse, utan också vilar på ett klokt iakttagande av rättslivets verkliga yttringar och gestaltning. Med träffande uttalanden om huru vissa nya anordningar i tillämpningen slagit väl och andra illa ut och huru

112 ANM. AV G. BÄÄRNHIELM: TVISTE- O. BROTTMÅLSFÖRF. I DANMARK.i vissa hänseenden praxis redan hunnit företaga erforderliga jämkningar ger arbetet en ovanligt klar och lärorik bild av en främmande rättegångsordning, så mycket värdefullare nu som all grundlig insikt hos oss om att det kan vara både bättre och sämre utomlands måste skattas högt. 

T. E.