Finländsk lagstiftning om begränsad besvärsrätt i fyllerimål. Medelst en lag, stadfäst d. 19 dec. 1921, har bestämts, att ändring alls ej får sökas i underrätts utslag, varigenom åtal för fylleri ogillats eller någon för dylik förseelse ådömts allenast bötesstraff. Dock är det vederbörande obetaget att i överrätt klaga över rättegångsfel. Straffdom, vari ändring medelst ordinärt rättsmedel ej får sökas, skall enligt den nya lagen omedelbart gå i verkställighet. Likvisst har domstol, som fäller till böter, befogenhet att, med hänsyn till den sakfälldes vilja och förmåga att gälda böterna, bevilja ett betalningsanstånd om högst 60 dagar. Den överrätt, där klagan föres över rättegångsfel, kan ock giva exekutionsinhibitorial. 

O. Hj. G.

 

    Tolfte nordiska juristmötet kommer att hållas i Kristiania tisdagen d. 22, onsdagen d. 23 och torsdagen d. 24 aug. 1922. Programmet är följande: 1. Förberedande undersökning i brottmål med särskild hänsyn till frågan vilka myndigheter därvid böra medverka. Inledare docenten Åke Hassler. Korreferenter sorenskriver O. H. Sitje (Norge), docenten K. Ignatius (Finland) och rigsadvokaten V. Topsøe-Jensen (Danmark). 2. I vilken utsträckning böra de nordiska länderna skrida till kodifikation av sin privaträtt? Inledare professor F. Stang (Norge). Korreferenter professor H. Munch Petersen (Danmark), professor B. Ekeberg och professor A. W. Gadolin (Finland). 3. Om lämpligheten av lagstiftning angående jämkning i avtal, som på grund av oförutsedda händelser bliva särskilt betungande för endera kontrahenten. Inledare højesteretssagfører Steglich-Petersen (Danmark). Korreferenter vice häradshövding G. Sandström, overretssak förer A. Sunde (Norge) och häradshövding A. Söderholm (Finland). 4. Om intestatarvsrättens begränsning. Inledare universitetsstipendiat R. Knoph (Norge). Korreferenter justitierådet F. O. Lilius (Finland), revisionssekreteraren E. Stenbeck och sekretær O. Borum (Danmark).

 

    Juridisk Forening i København har i Vinteren 1921—22 holdt en Række Møder med Foredrag og Diskussion. Saaledes har Byretsdommer Jesper Simonsen talt om »Dommeruddannelse og Domstoleorganisation i England», og i Oktober Maaned holdt Reservelæge ved Kommunehospitalet i København, Dr. med. George E. Schrøder et meget diskuteret Foredrag om »Lovhjemlet Ufrugtbargørelse som Led i Forholdsreglerne overfor Forbrydere mod Sædelighed», hvorved han opstillede følgende Teses: 1. Lovhjemlet Ufrugtbargørelse alene af racehygiejniske Hensyn bør være udelukket. 2. Lovhjemlet Ufrugtbar-

144 NOTISER.gørelse foreslaas anvendt som Samfundsværn mod visse Sædelighedsforbrydere. 3. Ufrugtbargørelse fremkaldes ved Kastration, muligvis ogsaa vedanden, mindre indgribende Behandling.
    Paa Mødet i December fremsatte Nationalbankdirektør Dr. juris Carl Ussingnogle Bemærkninger om »Monopoliserede Virksomheder og Arbejdsstandsninger», og endelig holdt Professor Dr. juris Jul. Lassen i Januar Foredrag om »Kjøb frit paa Bane» med særligt Hensyn til Spørgsmaalet, hvorvidt Sælger eller Kjøber bærer Risikoen for, at Banevogn ikke kan fremskaffes.

Ø. A-R.