Svenska Kriminalistföreningen sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 17 dec. 1921, varvid till styrelse omvaldes presidenten Hj. Westring, professor Nils Stjernberg, överdirektör V. Almquist, presidenten B. Hasselrot, överläkare O. Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, advokaten Eliel Löfgren, advokaten Georg Stjernstedt och landshövding J. Widén.
    Inom styrelsen har sedermera presidenten Westring omvalts till ordförande, professor Stjernberg till vice ordförande och advokat Stjernstedt till sekreterare och skattmästare.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1921 haft sammanträden i januari, februari, mars, april, oktober, november och december.
    Jämte det att åtskilliga föreningsärenden behandlats hava vid sammanträdena bl. a. förekommit föredrag av v. häradshövdingen S. Luterkort över ämnet »Stockholmsdomsagorna», av advokaten Georg Stjernstedt om »Den nya konkurslagstiftningen» samt av advokat Tom Forssner om »Advokatförhållandena i Danmark och Sverige».
    Vid decembersammanträdet företogs val av avdelningens funktionärer, därvid utsågos till styrelseledamöter: herrar Tom Forssner, ordförande, samt Erik Berglund, Otto Fürstenberg, Georg Stjernstedt och Emil Henriques med herrar Sven Themptander och Martin Fehr som suppleanter. Till revisorer utsågos herrar Carl Lundqvist och Leodor Levy. Till avdelningens sekreterare omvaldes advokaten Sven Themptander.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under året sammanträtt fem gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 11 febr. av justitierådet P. von Seth över ämnet: »Ett och annat om den nya giftermålsbalken», d. 8 april av professor G. Eberstein om förslaget till ny namnlagstiftning, d. 1 okt. av professor Fredrik Stang över ämnet »Personligheter og retninger i norsk retsvidenskap», d. 4 nov. av ledamoten i lagberedningen hovrättsrådet Arthur Lindhagen över ämnet »Reformer i förmynderskapsrätten» och d. 29 nov. av professor V. Lundstedt över ämnet »Rättsliga konstruktioner».

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1921 haft fyra sammanträden, därvid föredrag hållits av advokaten Bernt E. Drakenberg över ämnet »De äldre äktenskapen och den nya giftermålsbalken», av assessorn Ivan Nyborg över ämnet »Äger säljare att sända försålt gods mot efterkrav, då överenskommelse om sådant försändningssätt icke träffats med köparen?», av justitierådet Birger Wedberg över ämnet »Från Högsta domstolens gustavianska skede» samt av e. o. assessorn Gösta Bäärnhielm om »Tvistemålsförfarandet i Danmark efter rättegångsreformen 1919».

NOTISER. 145    Till styrelse för arbetsåret 1 nov. 1921—1 nov. 1922 hava omvalts advokaten Erik Leman, ordf., assessorn Ivan Nyborg, vice ordf., magistratssekreteraren Jarl Holmqvist, kassaförvaltare, advokaten Georg Bodén, sekr., e. o. hovrättsnotarien C. G. Björck, bibliotekarie, samt advokaten Elias Markfelt, klubbmästare. Klubbens medlemsantal vid slutet av året var 161.