Nordvästra Skånes Juristförening sammanträdde i Hälsingborg d. 5 mars 1921, varvid till styrelse omvaldes borgmästaren J. Bååth, ordförande, v. häradshövding C. Wester, v. ordförande, advokaten E. Starfelt, sekreterare, rådman Th. Sjövall, skattmästare, alla i Hälsingborg, samt revisionssekreteraren H. Warmark i Landskrona. Vid sammanträdet höll advokaten H. Almstrand från Göteborg föredrag över ämnet »Om sättet för hörande av parter och vittnen i processen».

 

    Jönköpings Juridiska förening sammanträdde d. 22 april 1921 i hovrättshuset. Förutvarande styrelse, revisorer och klubbmästare omvaldes.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under år 1921 hava följande föredrag hållits: d. 15 febr. av advokaten A. Hemming-Sjöberg över ämnet »Beräkning av månad i svensk rätt» samt av docenten Å. Holmbäck över ämnet »Några punkter av jordstyckningskommissionens betänkande», d. 9 mars av justitierådet Birger Wedberg över ämnet »Från Högsta domstolens gustavianska skede», d. 21 okt. av professor Östen Undén över ämnet »Några intryck från förbundsförsamlingen i Geneve», d. 17 nov. av professor A. V. Lundstedt över ämnet »Rättsliga konstruktioner» och d. 2 dec. av hovrättsrådet Arthur Lindhagen över ämnet »Reformer inom förmynderskapsrätten».
    Föreningens styrelse och ämbetsmän äro vid 1922 års ingång följande: professor Th. Engströmer, ordf., docenten Åke Holmbäck, v. ordf., jur. och fil. kand. J. E. Almquist, sekr., jur. kand. K. Olivecrona, v. sekr., fil. kand. P. Orton, föreståndare för kollegieverksamheten, jur. doktor A. Montelius, bibliotekarie, fil. stud. N. Boman, v. bibliotekarie, häradshövdingen A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån, samt jur. stud. B. Kugelberg, klubbmästare.

 

    Juridiska föreningen i Lund återvalde vid höstterminens första sammanträde den då sittande styrelsen, däribland akademikamreraren N. Hintze, ordf. och docenten Å. Hassler, v. ordf.
    Under det gångna året har föreningen gästats av bl. a. numera statsrådet Karl Schlyter, som höll ett orienterande föredrag över ämnet »Rättegångsreformens nuvarande läge», samt av professor Vilh. Lundstedt, som talade över ämnet »Obligationsrättsliga konstruktioner vid köplagens 24 §». Därjämte hava flera för Lunds juris studerande speciella frågor diskuterats.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska förenings styrelse utgöres, efter vid årsmötet d. 18 okt. 1921 förrättade val, av jur. stud. F. Rosengren, ordf., jur.stud. S. Hofman-Bang, v. ordf., jur. stud. E. Melldahl, sekr., jur. stud. A. Johansson, skattm., samt jur. stud. Ch. Gemzell, bibliotekarie.
    Vid sammanträden under år 1921 hava följande föredrag hållits: d. 9 mars av direktör F. Holmqvist över ämnet »Om skriftjämförelses värde som bevismedel vid svensk domstol», d. 22 april av registrator H. Salomon över ämnet »Om barn domstolar i Amerikas förenta stater», d. 2 nov. av polisintendenten

 

Svensk Juristtidning 1922. 10

146 NOTISER.E. Hallgren över ämnet »Indiciebevisningen och dess betydelse. Några rön från Stockholmspolisens arbete», varjämte under året hållits tvenne rättsfallsdiskussioner, inledda av amanuensen, fil. kand. E. Norman och jur. kand. Ph. Hult.
    Dessutom har i maj månad anordnats besök för föreningens medlemmar å centralfängelset å Långholmen.