Dödsfall. D. 5 jan. 1922 avled justitierådmannen i Norrköping Teodor Zetterstrand. Född i Norrköping d. 20 dec. 1852 avlade Z. mogenhetsex. i Linköping d. 14 juni 1871, blev student i Uppsala s. å. och avlade hovrättsex. därstädes år 1875. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt utnämndes Z. år 1878 till vice häradshövding, blev 1881 andre stadsnotarie, 1887 förste stadsnotarie och 1888 justitierådman i Norrköping. Z. var en bemärkt ledamot av riksdagens andra kammare 1894—1917 samt statsrevisor 1908—1910.
    D. 21 jan. 1922 avled i Stockholm hovrättsrådet friherre Rutger Fredrik Bennet. B., som var född i Stockholm d. 17 aug. 1873, avlade mogenhetsex. i Ystad d. 29 maj 1893, blev student i Lund s. å. och avlade d. 30 maj 1900 jur. utr. kand. ex. Efter tjänstgöring såsom t. f. domhavande under Svea hovrätt i sammanlagt 8 mån. tjänstgjorde B. i nämnda hovrätt vid protokollet samt såsom notarie fem år, såsom advokatfiskal 7 mån. och såsom adjungerad ledamot 2 1/2 år. B. var under 3 1/2 år t. f. revisionssekreterare och utnämndes år 1915 till hovrättsråd i Svea hovrätt.
    D. 27 jan. 1922 avled rådmannen Cornelius Adolf Michael Gustaf Faxe. F.var född i Ystad d. 24 mars 1853, avlade mogenhetsex. i Malmö d. 27 maj 1872 och hovrättsex. i Lund d. 11 dec. 1876. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt utnämndes F. år 1879 till vice häradshövding. Han blev 1885 stadsfogde, 1887 andre rådman och 1889 förste rådman, magistratssekreterare och notarius publicus i Ystad. F. var innehavave av ett flertal kommunala och andra förtroendeuppdrag.
    Borgmästaren Sven Ottoson Lagerberg har d. 3 febr. 1922 avlidit. L. var född i Karlskrona d. 18 jan. 1864, avlade mogenhetsex. därstädes d. 4 juni 1883 och hovrättsex. i Uppsala d. 28 maj 1891. Efter tjänstgöring såsom t. f. rådman och magistratssekreterare samt t. f. borgmästare i Lidköping blev L. år 1899 rådman därstädes. År 1903 utnämndes han till borgmästare i Nora. L. innehade flera kommunala förtroendeuppdrag.
    D. 4 febr. 1922 avled f. d. häradshövdingen Fabian Wilhelm von Koch. Född i Stockholm d. 10 juni 1837 blev K. efter avlagd mogenhetsex. student i Uppsala d. 20 maj 1856, avlade hovrättsex. d. 5 dec. 1859 samt kameralex. d. 8 i samma månad. Efter tingstjänstgöring utnämndes K. år 1864 till vice häradshövding under Svea hovrätt och 1879 till häradshövding i Falu domsaga.
    Borgmästaren Carl Petter Johan Fogelin har d. 9 mars 1922 avlidit. F. var född i Bredvik, Skaraborgs 1. d. 26 april 1859, blev student i Uppsala 1878 och avlade hovrättsex. därstädes d. 30 jan. 1889. F. utnämndes år 1892 till vice häradshövding under Svea hovrätt, blev rådman i Sköfde 1897 och borgmästare i Trosa 1901, i vilken stad han beklädde flera kommunala förtroendeposter.

 

    Universitetet i Köpenhamn. Professor Frantz Dahl i Köpenhamn håller under innevarande vårtermin vid universitetet därstädes föreläsningar över »Den svenske Retsvidenskabs Historie».

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    d. 7 jan. 1922, på ansökan, beviljat justitierådet Hugo Erik Mauritz Bohman avsked från justitierådsämbetet;
    d. 3 febr. 1922 till justitieråd utnämnt professorn i processrätt vid Stockholms högskola, juris doktorn Nils Erik Alexanderson.

 

    J. O. och M. O. D. 18 febr. 1922 har till justitieombudsman återvalts revisionssekreteraren Berndt Nils Robert Lilienberg och till hans suppleant utsetts hovrättsrådet Carl Anders Rudolf Eklund. Samma dag har till militie-

NOTISER. 147ombudsman återvalts hovrättsrådet Gustaf Ferdinand Lindstedt och till hans suppleant hovrättsrådet John Arthur Samuelson.