Riksdagens lagutskott. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet hava utsetts borgmästaren J. G. Pettersson, Södertälge, och överståthållaren C. Hederstierna. Sekreterare är t. f. hovrättsfiskalen Per Santesson. I andra lagutskottet är häradshövdingen B. Petrén ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordförande och byråchefen S. Centerwall sekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 17 febr. 1922 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn Carl Albert Brycker.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 10 mars 1922 till vice häradshövdingar i Svea hovrått utnämnt e. o. notarierna Harald Körlof, Erik Forssblad, Lennart Almqvist, Folke Wiberg och Eskil Gustaf Young.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 7 jan. 1922 utnämnt rådmannen Hans Axel Theodor Sundberg till borgmästare i Växjö;
    d. 3 mars 1922 utnämnt rådmannen Henning Casper Schultz till borgmästare i Karlskrona.

 

    Processkommissionen. K. M:t har d. 7 jan. 1922, på ansökan, entledigat vattenrättsdomaren, revisionssekreteraren Johannes Natanael Gärde från förordnandet såsom ledamot av processkommissionen.

 

    Jordabalkskommissionen. Till ledamot och sekreterare i jordabalkskommissionen efter t. f. expeditionschefen i jordbruksdepartementet E. M. Kellberg har K. M:t d. 24 febr. 1922 fr. o. m. d. 1 mars 1922 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Gustaf Geijer.

 

    Stadsplanelagstiftningen. K. M:t har d. 24 febr. 1922 förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge John Samuelson att fr. o. m. d. 1 mars 1922 tills vidare biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om revision av gällande bestämmelser om stadsplan och tomtindelning.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är tillsvidare under vårsessionen följande:
Svea hovrätt:
Förs ta huvud av delningen:
    Hovrättsrådet Wästfelts division: hovrättsråden C. G. Wästfelt och F. Grönwall, assessorn K. Lamm* samt e. o. assessorerna H. Körlof och O. Bäcksin. T. f. fiskaler: F. W. Killander och C. R. Beckman. Notarie: A. Lindgren.
    Hovrättsrådet Hanssons division: hovrättsråden R. Hansson och friherre H. von Rosen, assessorerna E. Drangel* och S. Turén samt e. o. assessorn K. Pfeiffer. T. f. fiskaler: O. Håkansson och K. E. Zuhr. Notarie: C. Lundquist.
    Hovrättsrådet Hörstadius' division: hovrättsråden W. Hörstadius, A. Billman och S. Bjurner samt assessorerna N. Berlin* och P. Poss. T. f. fiskaler: K. S. H. Hedström och K. G. Hagendahl. Notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Anderssons division: hovrättsråden C. Andersson, friherre A. Staël von Holstein* och A. Johansson samt assessorerna W. Hemberg och T. Petersson. T. f. fiskaler: O. Odencrants och K. G. Hjärne. Notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, friherre A. Giertta och C. Mörner,* assessorn H. Guldberg och e. o. assessorn R. Seldén. I vattenöverdomstolen tjänstgör kammarrådet A. Klockhoff. T. f. fiskal: F. W. Killander. Notarie: E. Ljungberg.
    9:de divisionen: hovrättsråden J. H. Lemke och A. Renström, häradshövdingen S. Ridderstad samt assessorerna A. Rosengren* och R. Broms. Notarier F. Ihrfelt och E. Ljungberg.
Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, H. Himmelstrand och C. Apelstam, assessorerna E. Lind* och A. T. Salén samt e. o. assessorn C. J. von Essen. Notarie: F. Ihrfelt.

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och urval av rättsfall.

148 NOTISER.    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander och H. Glimstedt, assessorerna H. Leijon och B. Scherdin* samt e. o. assessorn C. W. Haraldsson. T. f. fiskaler: E. G. Hörstadius och B. O. B. Thuresson. Notarie: E. J. Nilsson.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och S. Ström,* assessorerna F. Sterzel och P. von Ehrenheim samt e. o. assessorn J. Tersmeden. T. f. fiskaler: N. A. Piehl och K. G. Ljunggren. Notarie: E. Magnusson.
Göta hovrätt:
    I div.: hovrättsråden friherre H. Wrede och C. M. Ericsson, häradshövdingen C. H. G. Cederschiöld, assessorn H. Hellichius och e. o. assessorn G. Lundström.* T. f. fiskaler: R. Petré och N. Pettersson. Notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden A. Romberg, A. Olsén, och J. Herrlin, assessorn K. Wöhler* och vice häradshövdingen A. Arbman. T. f. fiskaler: O. Lundin och H. Schneider. Notarie: L. Ohlin.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, G. Fischer och B. Aurell, assessorn O. Löthner,* och e. o. assessorn G. Glifenberg. T. f. fiskaler: B. Öhlin och A. Carlsson. Notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden H. Zetterberg, R. Lejman och B. Palmgren, assessorn S. Bellinder* och e. o. assessorn J. Wandén. T. f. fiskaler: R. Gyllenswärd och E. Severin. Notarie: I. Wieslander.
    Extra div.: hovrättsråden E. Kellgren, C. Rydin och I. Grönhagen, häradshövdingen J. Zetterstedt och assessorn H. Sjögren.*
Hovrätten över Skåne och Blekinge:
    I div.: hovrättsråden S. Bruzelius och J. Samuelson, häradshövdingen Chr. Ahlgren, assessorerna S. Petersson* och Hugo Wickström. T. f. fiskaler: H. Nohrlander och T. Lindau. Biträd. fiskal K. Ulfsparre.
    II div.: hovrättsråden F. Kallenberg och T. Ljungman, assessorn E. Sandberg,vice häradshövdingen Herman Wickström och e. o. assessorn Hugo Ericsson. T. f. fiskaler: B. Lundberg och O. Hesselgren. Biträd. fiskal O. Alsén.
    Extra div.: hovrättsråden E. Schartau och G. Beskow,* advokatfiskalen H. Åström, assessorn I. Wieslander och vice häradshövdingen P. Hansson.
    Notarien E. Kock och t. f. notarien P. W. Eggertsen uppehålla notarietjänsterna å samtliga divisioner.
    Såsom tidskriftens ombud medverka alltjämt för Svea hovrätt hovrättsrådet Mörner och för hovrätten över Skåne och Blekinge hovrättsrådet Beskow. Hovrättsrådet Aurell, vilken alltsedan år 1917 i egenskap av ombud för Göta hovrätt ägnat rättsfallsavdelningen en värdefull medverkan, har under föregående år avsagt sig uppdraget och har till hans efterträdare utsetts assessorn Löthner.