har nedannämnda dagar år 1922 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:
jan. 2. Förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
jan. 9. Förslag till lag om anstånd för visst fall med verkställighet av straff. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
jan. 16. Förslag till lag om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
jan. 17. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 febr. 1921 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
jan. 17. Förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 febr. 1921 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.

ÖVERSIKTER. 151jan. 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
jan. 19. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 22 juni 1921 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring samt lag om jämkning i vissa fall av arrendator åliggande dagsverksskyldighet. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
jan. 11. Förslag till lag om tiden för företagande av rannsakning med häktad. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
jan. 25. Förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 4 § byggningabalken. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
febr. 13. Förslag till lag om ändrad lydelse av 35 och 77 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
febr. 24. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
febr. 24. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 22 juni 1921 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
febr. 28. Förslag till lag om allmänna vägar på landet. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
febr. 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 8 mom. i lagen d. 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
febr. 28. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2—4 §§ i lagen d. 28 juni 1907 om bredden av hjulringar å arbetsåkdon på landet. Föredragande: hovrättsrådet W. Aschan.
mars 1. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 juni 1913 ang. vård av enskildes skogar på Öland. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
mars 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken samt lag om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 15 okt. 1880 innefattande särskilda föreskrifter ang. lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
mars 6. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 9 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.