har nedannämnda dagar år 1922 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 1 febr.: k. prop. nr 3 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 14 mom. 3 värnpliktslagen d. 17 sept. 1914 (2 L. U. nr 1), bifallen;
    d. 8 febr.: 1 L. U:s utlåtande nr 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    1 L. U:s utlåtande nr 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    d. 11 febr.: k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (1 L. U. nr 3), bifallen;

152 ÖVERSIKTER.    d. 15 febr.: k. prop. nr 20 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas (2 L. U. nr 2), bifallen;
    k. prop. nr 17 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 febr. 1921 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris (2 L U. nr 3), bifallen;
    k. prop. nr 18 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 febr. 1921 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri (2 L. U. nr 4), bifallen;
    k. prop. nr 19 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 22 juni 1921 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m. (2 L. U. nr 5), bifallen;
    d. 1 mars: k. prop. nr 21 med förslag till lag om utsträckt rätt att från utmätning undantaga viss egendom (1 L. U. nr 4); bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 5 med förslag till lag om anstånd för visst fall med verkställighet av straff (1 L. U. nr 5), bifallen.