NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.
    1921. Nr 665. K. skrivelse d. 30 sept. 1921 ang. fastställelse av arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Växjö.
    Nr 673. K. F. d. 18 nov. 1921 om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt. (Jfr 674—677.)
    Nr 685. K. K. d. 2 dec. 1921 ang. beslutanderätten i vissa frågor om fastställelse av löneklass och tillerkännande av ålderstillägg.
    Nr 689. K. K. d. 18 nov. 1921 om avgifter till förmyndarkammaren i Stockholm för vissa förmynderskap och godmanskap.
    Nr 701. K. K. d. 2 dec. 1921 om ändrad lydelse av § 23 i instruktionen d. 23 sept. 1915 för K. M:ts nedre justitierevision.
    Nr 710. K. cirkulär d. 2 dec. 1921 till rikets hovrätter ang. grunder för bestämmande av biträdande domares ämbetsåligganden.
    Nr 712. K. K. d. 16 dec. 1921 om tiden för översändande av rannsakningshandlingar i mål, som av underrätt blivit för fortsatt handläggning hänvisat till annan domstol.
    Nr 721. K. K. d. 28 okt. 1921 om ändring i vissa delar av instruktionen för överståthållarämbetet d. 1 dec. 1882.
    Nr 744. K. instruktion d. 31 dec. 1921 för befattningshavarna i statsdepartement.
    Nr 753. K. K. d. 31 dec. 1921 med tilläggsbestämmelser till avlöningsreglementet d. 22 juni 1921 för befattningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvaltningen.
    Nr 790. K. K. d. 31 dec. 1921 ang. ändrad lydelse av vissa paragrafer i arbetsordningen d. 29 aug. 1919 för Svea hovrätt med krigshovrätten.
    Nr 791. K. K. d. 31 dec. 1921 ang. ändrad lydelse av vissa paragrafer i arbetsordningen d. 29 aug. 1919 för Göta hovrätt.
    Nr 792. K. K. d. 31 dec. 1921 ang. ändrad lydelse av vissa paragrafer i arbetsordningen d. 29 aug. 1919 för hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Nr 800. K. brev d. 31 dec. 1921 till överståthållarämbetet ang. fastställelse å ändring i den för Stockholms magistrat och rådhusrätt gällande stadga. (Jfr nr 801—825.)
    Nr 827. K. F. d. 31 dec. 1921 om vattenbokens inrättande och förande.