NYARE LITTERATUR.
    Bland den till redaktionen av Sv. J. T. insända litteraturen märkas följande, sedan sista översikten (1921 s. 87) utkomna arbeten.
    Allmän och blandad juridik m. m. Hit höra, förutom de till red. insända tidskrifterna, för vilkas innehåll redogörelse lämnats i varje häfte, Festskrift för friherre R. A. Wrede. Utg. av Juridiska föreningen i Finland (Hfors 1921, Simelii arv. 298 s., kr. 10.00. För prenumeranter å Sv. J. T. nedsatt pris kr. 6.00. Se Sv. J. T. 1921 s. 318); R. A. WREDE: Finlands rätts- och samhällsordning. Handbok för medborgare I och II (Hfors 1921, Söderström, 368 s., fmk 70.00) samt Nordens årsbok 1921 (Kristiania 1921, Fabritius, 290 s., kr. 12.00).
    Vidare kan under denna avdelning antecknas den av professorn ROB. MALMGREN på offentligt uppdrag utgivna läroboken i rättskunskap för blivande landsfiskaler. Av denna lärobok har nu å Berlingska boktryckeriet i Lund (1919—1921) utkommit tre häften. Första häftet (110+32 s.) innehåller avdelningarna förvaltningsrätt och finansrätt, båda författade av utgivaren. Andra häftet innehåller början av avdelningen civilrätt utarbetad av C. G. BJÖRLING (100 s.). Tredje häftet innehåller processrätt (domstolsorganisationen, rättegången i tvistemål) av S. MATZ (74 s.). Här må ock nämnas RAGNAR KNOPH : Hensiktens betydning for grensen mellem rett och urett (Kristiania 1921, Norlis

190 NYARE LITTERATUR.forlag 299 s.) samt PER AUGDAHL: Ret og retskrænkelse. Betragtninger over den nordiske retsbruddslære (Kristiania 1921, Cappelen, 72 s.).
    Romersk rätt och rättshistoria. Efter författarens död har byråchefen KARL PLATOU påbörjat utgivningen av M. INGSTAD: Den romerske privatrets almindelige del. Av nämnda verk föreligger nu första häftet (Kristiania 1921, Aschehoug, 162 s., kr. 9.50). Höjesteretsassessor EDWARD HAMBRO har lämnaten framställning över Den romerske tingsret (Kristiania 1921, Aschehoug, 163 s.).Vidare har utkommit ERIK TORSLOW: Attungen och öreslandet (Malmö 1921, Förlagsaktiebolaget, 15 s.).
    Civilrätt. Andra upplagan av professor VIGGO BENTZONS arbete Den danske Arveret har under 1921 utkommit å Gads Forlag i Köpenhamn (347 s.). Från Danmark föreligga vidare: VINDING KRUSE: Aktieselskaber og Andelsforeninger (Kbhvn 1920, Madsen, 141 s) och HARALD NIELSEN: I Lys av Ægteskabsloven (Kbhvn 1920, Aschehoug, 338 s.). På Aschehougs förlag i Kristiania har andra upplagan av FREDRIK STANGS arbete Norsk formueret börjat utgivas. Hittills har utkommit Inledning til formueretten. I halvdel (Kristiania 1921, 338 s., kr. 21.00). Efter författarens död har jurisutriusque kandidaten EINAR CAVONIUS påbörjat utgivningen utav en av professor FRITZ VALTER EKSTRÖM gjord framställning av privaträttens allmänna läror, varav första häftet nu föreligger (Hfors 1921, Söderström, 157 s., fmk 40.00). Av presidenten dr BERNDT HASSELROTS stora arbete Juridik och politik har nu utkommit tredje och fjärde banden. Band III omfattar uppsatser ang. försträckning, köp, gåva och handelsbolag. Band IV innehåller uppsatser om panträtt, borgen och köp (Malmö 1922, Förlagsaktiebolaget. Band III 291 s., kr. 14.75. Band IV 288 s., kr. 14.25). Professor C. G. BJÖRLING har utgivit ett häfte innehållande rättelser och tilllägg till hans lärobok i civilrätt för nybörjare, 4:de uppl. (Lund 1921, Berlingska boktryckeriet, 16 s., kr. 0.75). I Sv. J. T. (1921 s. 296) har redan anmälts GEORG STJERNSTEDTS handbok ang. våra äktenskapslagar och i förevarande häfte av tidskriften s. 184 är ÖSTEN UNDÉNS år 1921 på Norstedts förlag utkomna arbete Föräldrar och barn enligt gällande svensk rätt (119 s., kr. 4.25) föremål för anmälan.
    Speciell privaträtt. Av KRISTIAN SINDBALLES arbete Forsikringsretslige Studier har tredje häftet utkommit (Kbhvn 1921, Gyldendalske Bogh., 62 s.) avhandlande Forsikringskontraktens Forutsætninger. AV JOHS. JANTZEN har utkommit översättning och förklaring av Haagreglerne 1921 ang. rederes ansvar for godset (Kristiania 1922, Fabritius, 69 s., kr. 3.00). Från Finland föreligger ALARIK HERNBERG: Bygdevägsunderhållet, dess ordnande enligt den nya väglagen (Hfors 1922, Statsrådets tryckeri, 45 s.). Justitierådet P. VON SETH har utgivit en kommentar till lagen om rätt till jakt (Sthlm 1921, Norstedt, 260 s., kr. 5.00). I Svenska Försäkringsföreningens publikationsserie föreligger såsom nr 3 KARL ENGLUND: Lagstiftning om tillsyn över försäkringsväsendet (Sthlm 1921, 144 s.). Å Aktiebolaget Svenska Teknologföreningens förlag har utkommit Handbok för elektrotekniker I—II, av ERNST M. ÅGREN och TORSTEN HOLMGREN, innehållande dels lagar om elektriska anläggningar och handledning vid deras tillämpning jämte formulär, dels föreskrifter rörande elektriska anläggningar med handledning vid deras tillämpning beträffande befintliga och nya installationer (Sthlm 1921, 228+326 s., pris för vardera bandet kr. 6.00). Vidare har å Fahlcrantz' förlag utkommit en av bergsingenjören jur. kand. AXEL

NYARE LITTERATUR. 191HASSELROT utarbetad författningshandbok för elektrotekniker (Sthlm 1921, 227 s., kr. 10.00). I båda sistnämnda arbeten behandlas bl. a. den nya lagstiftningen om registrering av elektriska anläggningar m. m.
    Straffrätt. Professor JOHAN C. W. THYRÉN har under 1922 utgivit: Förberedande utkast till strafflag, speciella delen. IV. Förmögenhetsbrotten. Andra delen (Lund 1922, Gleerupska univ. bokh., 213 s., kr. 7.00), omfattande instituten bedrägeri, ocker, trolöshet, ägares kränkning av annans sakrätt jämte angränsande brott. Professor THYRÉN har vidare i Lunds universitets årsskrift 1921 publicerat: "Über subsequente Imputation de lege ferenda" (Lund, Gleerup, 22 s., kr. 1.00) samt Om internering av kroniska förbrytare (Lund, Gleerup, 18 s., kr. 0.75). Av samme förf. föreligger vidare: Om det finska strafflagsförslaget (Lund 1922, H. Ohlssons boktr., 10 s.), vilket arbete kommer att in extenso återgivas i något av de närmast följande häftena av Sv. J. T. Vidare ha utkommit ALLAN SERLACHIUS: Förslag till ny strafflag. I. Allmänna delen (Hfors 1921, 28 s.) och EINAR HENRIK HEIMER: Den lika distansens lag. Till systematiken av straffrättens speciella del (Lund 1921, Gleerupska univ bokh., 24 s., kr. 2.00).
    Processrätt. Efter FRANCIS HAGERUPS död har utkommit Lærebog i straffeprocesret (Kristiania 1921, Aschehoug, 345 s., kr. 17.00), utgörande en ny bearbetning av författarens framställning av den norska straffprocessen. Av professor E. KALLENBERGS föreläsningar över svensk civilprocessrätt har tredjedelen, omfattande läran om parterna och deras ställföreträdare, nu utkommit (Lund 1922, Gleerupska univ. bokh., s. 501—851, kr. 13.80). Av justitierådet ERNST TRYGGERS arbete om skriftliga bevis såsom civilprocessuellt institut har en ny upplaga utkommit (Sthlm 1921, Norstedt, 166 s., kr. 9.00). I Sv. J. T. för i år (s. 111) har anmälts GÖSTA BÄÄRNHIELM: Anteckningar om det allmänna tviste- och brottmålsförfarandet i Danmark efter Retsreformen (Göteborg 1921, Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles handlingar, Fjärde följden XXV : I, 101 s.). Å Norstedts förlag har utkommit G. FAHLCRANTZ : Lekmannaelementets användande och ställning inom civilprocessen i skilda länder. Arbetet utgör en av förf. på grund av K. M:ts förordnande som tillkallat sakkunnigt biträde i justitiedepartementet gjord redogörelse i ämnet (583 s., kr. 9.00). Vidare föreligger HADAR BERGLUND : Några ord om legalt skiljemannaförfarande i svensk rätt (Uppsala 1921, Akad. bokh., 54 s., kr. 3.00), vilket arbete torde i något av de närmaste häftena bliva föremål för anmälan i Sv. J. T.
    Stats- och förvaltningsrätt. I statsrätt föreligger en av professor ROBERT MALMGREN utgiven edition av Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar (Sthlm 1921, Norstedt, 211+156 s., kr. 11.50). Andra delen av den av C. A. REUTERSKIÖLD och V. A. RINANDER utgivna samlingen Främmande grundlagar i svensk översättning, upptagande Amerikas Förenta Staters grundlagar har nu utkommit (Uppsala 1921, Almqvist & Wiksell, 437 s., kr. 6.00). Av professor REUTERSKIÖLD föreligger jämväl Föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt. III. Samhällsförfattningen. 2 Kommunalrätt (Uppsala 1921, Almqvist & Wiksell, 80 s., kr. 1.75). Vidare märkas GERHARD ANSCHÜTZ: Die Verfassung des deutschen Reichs (Berlin 1921, Stilke, 290 s.) Den danske Centraladministration. Udgivet i anledning af den danske Kancellibygnings 200-Aarsdag (Kbhvn 1921, Pios Bogh., 525 s.)

192 NYARE LITTERATUR.och JAK. E. ANDERSSEN: Haandbok i norsk administrativ sindsykeret m. v. (Kristiania 1921, Aschehoug, 130 s., kr. 5.10). Bland förvaltningsrättsliga författningseditioner märkas: HJ. L. HAMMARSKJÖLD: Kommunallagarna av d. 21 mars 1862 med förklaringar, prejudikat, hänvisningar och sakregister. 8:de uppl. (Sthlm 1921, Norstedt, 399 s., kr. 10.50). K. L. E. SANDBERG: Folkskoleförfattningar, Sthlm 1921, Norstedt, 579 s., kr. 10.00). Självdeklaration. Praktisk handbok för skattskyldiga och beskattningsmyndigheter, 14:de uppl., utg. av HERMAN PALMGREN (Sthlm 1922, Norstedt, 389 s., kr. 9.75). Kommunal författningssamling för Stockholm årg. XII 1920 (Sthlm 1921, Norstedt, kr. 10.00) samt register till nämnda författningssamling omfattande åren 1862—1920 (Sthlm 1922, Norstedt, 192 s.). Övriga förvaltningsrättsliga arbeten äro: Berättelse ang. Stockholms kommunalförvaltning år 1919. Årg LII, ny följd 15, och 1920 årg. LIII, ny följd 16 (Sthlm 1921—1922, Beckman). Statistisk årsbok för Stockholms stad 1921 (Sthlm 1921, Beckman 195 s.). Stockholms kommunalkalender 1921 årg. XV. (Sthlm 1921 Norstedt, 458 s., kr. 10.00) samt R. VON SCHULTZ: Polishandbok III (Uppsala 1921, Almqvist & Wiksell, 260 s.).
    Internationell rätt. I Sv. J. T. för i år (s. 103) har anmälts F. BELLEMANSet J. KOSTERS: Les conventions de la Have de 1902—1905 sur le droit international privé. Recueil de législation et de jurisprudence (Martinus Nijhoff La Haye 1921, 1357 s.). Vidare hava insänts Arbitrage concernant la questionde savoir si le protegé Néerlandais Edmond Narik avait ou n'avait pas undroit de gage sur les marchandises se trouvant le 27 mars 1907 dans le magasin "la Samaritaine" à Smyrne. (La Haye 1920, 436 s.) samt En köpman: Några ord om utrikesadministrativa förhållanden, särskilt de svenska (Sthlm 1921, A.-B. Seelig, 46 s., kr. 3.00).