UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

    Nytt juridiskt arkiv 1921 avd. II hft 3: Ny lagstiftning om rätt för nyttjanderättshavare att inlösa upplåtet område (s. 343—366); Sven Lawski, Den nya lagstiftningen ang. konkurs och ackordsförhandling utan konkurs (s. 367—736).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1921 hft 5: Rudolf Herrnritt, Republiken Österrike och dess författning (s. 293—320); J. E. Nilsson, Preussens författning av år 1920 (s. 349—355); S. Wallengren, Ur den svenska statsvetenskapliga litteraturen under år 1921 (s. 355—364); Herbert Tingsten, Anm. av REUTERSKIÖLD och RINANDER: Främmande grundlagar i svensk översättning II. Amerikas Förenta Stater (s. 369—373). 1922 hft 1: Israel Myrberg, Ytterligare några spörsmål rörande Konungens amnestirätt enligt svensk statsrätt (s. 14—32).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1922 hft 1: C. Hederstierna, Om sättet att framställa proposition när kvalificerad majoritet erfordras (s. 1—6).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1922 hft 1—2: L-dh, Den franska socialförsäkringsreformen (s. 27—32).
    Nordisk försäkringstidskrift 1922 hft 1—2: Sven Palme, Kan en naturlig gräns uppdragas mellan den moderna statliga socialförsäkringen och privatförsäkringen? Vad kan och bör privatförsäkringen göra för att skydda sitt rättmätiga arbetsfält? (s. 1—10); N. H. Bache, Om moderne Genforsikring (s. 11—22); Chr. Hansson, Amerikansk Brandforsikring (s. 23—46); K. Sindballe, Nogle Hovedspørgsmaal fra dansk Livsforsikringsret (s. 61—83); Arnold Ihrfors, Några erfarenheter från folkförsäkringsbolag i Amerika (s. 131—140); Kristian Sindballe, Anm. av uppsatser i U. f. R. och T. f. R. av HENRY

UR SVENSKA TIDSKRIFTER. 193USSING om Forsikrerens Regresret (s. 179—184); Fredrik Stang, Utkastet till lov om forsikringsavtaler (s. 191—213); Gunnar Palme, Anm. av KRISTIAN SINDBALLE: Forsikringsretlige studier (s. 346—352).
    Sociala meddelanden 1922 hft 1—4: Fylleriförseelserna och deras orsaker under fjärde kvartalet 1921 (s. 203—210); Socialstyrelsens utlåtande rörande hyresstegringslagen (s. 224—233).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1922 hft 1—2: G. Tersmeden, Några ord om hemortsrätten enligt 1918 års fattigvårdslag (s. 27—32).
    Tiden 1922 hft 1—2: Erik Hedén, Varför bör staten straffa? Några ord om den Lundstedt-Thyrénska striden (s. 25—43); C. G. Bergman, Hyresgästens hem (s. 92—112).