214 NOTISER.    Tolfte nordiska juristmötet kommer, såsom Sv. J. T. förut meddelat, att hållas i Kristiania 22—24 aug. 1922 enligt program, som återgivits s. 143. Enligt § 10 i de nordiska juristmötenas stadgar är den, som en gång tecknat sig såsom deltagare i dessa möten, fortfarande att anse såsom deltagare, intill dess han avsäger sig delaktighet däri. Avgiften utgår med 15 kr. för varje gång ett möte hålles. De svenska jurister, som tecknat sig såsom deltagare i förra mötet, böra därför, evad de ämna infinna sig till mötet i Kristiania eller icke, snarast möjligt insända nämnda avgift, under adress: Tolfte nordiska juristmötet, Rosenbad 2 IV, Stockholm. Härmed följer, förutom rätten att deltaga i mötets förhandlingar, jämväl rätt att erhålla de tryckta meddelanden, som utdelas före mötet, och den tryckta berättelsen om förhandlingarna, vilken sedermera utgives och som i bokhandeln torde komma att betinga ett pris av cirka 20 kr. Med denna berättelse följa såsom bilagor samtliga inledningsföredrag m. m. Så snart ske kan kommer styrelsen att tillhandahålla dem, som insänt avgiften, närmare upplysningar samt allt tryck rörande mötet.

 

    Statens offentliga utredningar. Ett länge närt önskemål om reda och överskådlighet i fråga om utkommet offentligt tryck har numera förverkligats genom de bestämmelser som meddelats i k. kungörelsen d. 3 febr. 1922 angående statens offentliga utredningars yttre anordning (Sv. F. S. nr 98). I nämnda kungörelse stadgas att betänkanden, förslag, utlåtanden, undersökningar och berättelser, avgivna av kommittéer och särskilt förordnade sakkunniga, ämbetsutlåtanden, som ej utgöra förvaltningsberättelser eller ingå i Sveriges officiella statistik, genom statens försorg till trycket befordrade andra utlåtanden ävensom övriga publikationer, beträffande vilka Kungl. Maj:t sådant förordnar, skola vid utgivning i tryck sammanföras under den gemensamma beteckningen "Statens offentliga utredningar''. De i nämnda utredningar sålunda ingående publikationerna skola för varje år numreras i ordningsföljd efter utgivningstiden. De skola, såsom regel, utgivas i oktavformat (17 x 25 cm.). Varje i serien ingående utredning skall på omslaget upptaga en systematiserad förteckning över samtliga dittills under året utgivna utredningar. I den ordning Kungl. Maj:t bestämmer skola också statens offentliga utredningar tillhandahållas allmänheten genom bokhandeln. Statens tryckerisakkunnige har att meddela närmare föreskrifter angående utredningarnas utstyrsel samt fastställa deras försäljningspris.
    Av den nya serien hava under april månad utkommit tvenne publikationer, nämligen såsom nr 1 "Några iakttagelser från 1921 års riksdagsmannaval", upptecknade av f. d. majoren Ernst von Heidenstam, och såsom nr 2 en i Byggnadsarbetarsakkunniges betänkande ingående arbetsstatistisk undersökning rörande husbyggnadsverksamheten i Sveriges städer och stadsliknande samhällen av Bertil Nyström. Förutom den i kungörelsen föreskrivna årgångs- och nummerbeteckningen angives å titelbladet det departement, under vilket publikationen utgivits, en sak som hädanefter kommer att framgå jämväl av omslagets färg, i det att varje departements publikationer enligt statens tryckerisakkunniges förordnande skola erhålla en bestämd sådan, t. ex. justitiepartementet grå, utrikesdepartementet blå och försvarsdepartementet gul färg.
    Å omslagets andra och fjärde sida finnas tryckta dels en kronologisk förteckning, upptagande de under januari—mars i år utkomna utredningarna liksom de

NOTISER. 215båda i den nya serien ingående, dels den i kungörelsen föreskrivna systematiska förteckningen. Den senare omfattar 18 rubriker, under vilka publikationerna införas med förkortade titlar och förses med hänvisning till den kronologiska förteckningen, där deras fullständiga benämningar finnas angivna. Rubrikerna i den systematiska förteckningen äro följande: I. Allmän lagstiftning. Rättsskipning. Fångvård. II. Statsförfattning. Allmän statsförvaltning. III. Kommunalförvaltning. IV. Statens och kommunernas finansväsen.V. Politi. VI. Socialpolitik. VII. Hälso- och sjukvård. VIII. Allmänt näringsväsen. IX. Fast egendom. Jordbruk med binäringar. X. Vattenväsen Skogsbruk. Bergsbruk. XI. Industri. XII. Handel och sjöfart. XIII. Kommunikationsväsen. XIV. Bank-, kredit- och penningväsen. XV. Försäkringsväsen. XVI. Kyrkoväsen. Undervisningsväsen. Andlig odling i övrigt. XVII. Försvarsväsen. XVIII. Utrikes ärenden. Internationell rätt.