Högsta domstolens arbetsbalans. Antalet av de hos Högsta domstolen balanserade mål, som vid 1915 års slut uppgick till 2,618, hade vid utgången av år 1921 nedbragts till 685. Balansens storlek vid slutet av varje år från och med år 1915 angives i följande tabell.

balanserade1915191619171918191919201921
revisionsmål...............1,6971,325949668580500437
besvärsmål....................921624366363409273248
summa2,6181,9491,3151,031989773685

    Rättsstatistikens publicering. Från och med år 1913 utgives som bekant rättsstatistiken genom Statistiska centralbyrån i tre avdelningar, nämligen 1) Processtatistik m. m., 2) Kriminalstatistik och 3) Konkursstatistik. Av den första avdelningen, på titelbladet benämnd "Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet" utkom ett första band, omfattande åren 1913 och 1914, år 1919. Andra bandet, qmfattande åren 1915 och 1916, har, ehuru i huvudsak uppställt efter samma grunder som det föregående, utkommit först i maj 1922, nära tre år efter förra berättelsen.
    Av kriminalstatistiken har centralbyrån utsänt tvenne berättelser, den senare, benämnd "Brottsligheten åren 1915 och 1916", under år 1921. Något färskare kriminalstatistiska uppgifter kunna erhållas i fångvårdsstyrelsens berättelser, av vilka den för år 1920 nyss utkommit från trycket.
    Av den tredje avdelningen, konkursstatistiken, har ännu ingenting avhörts.
    I ett kungl. brev till Statistiska centralbyrån d. 10 mars 1922 har ifrågasatts, i vad mån efter utgången av 10-årsperioden 1913—1922 ytterligare statistik enligt nuvarande bestämmelser må anses behövliga eller om icke en inskränkning i större eller mindre utsträckning kan ske, och har centralbyrån anbefallts att till K. M:t inkomma med förslag rörande de inskränkningar i rättsstatistiken, som lämpligen må kunna genomföras.

 

    Dödsfall. D. 1 mars 1922 avled i Stockholm f. d. hovrättsrådet Fredrik af Klinteberg. K. var född i Karlskrona d. 2 april 1852, avlade mogenhetsex. i Lund d. 20 maj 1871 och hovrättsex. därst. d. 27 maj 1875. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt och Skånska hovrätten utnämndes K. år 1878 till v. häradshövding. K. blev år 1885 fiskal och år 1895 hovrättsråd i Svea hovrätt.
    Borgmästaren Carl Öqvist har d. 15 mars 1922 avlidit. Ö. var född i Nederluleå d. 27 juni 1862, avlade mogenhetsex. i Umeå d. 4 juni 1881, blev student i Uppsala hösten s. å. samt avlade jur. utr. kand. ex. d. 9 febr.

NOTISER. 2171891. Efter tingstjänstgöring utnämndes Ö år 1894 till v. häradshövding. under Svea hovrätt. Ö. var rådman i Umeå 1895—1898 samt sedan sistnämnda år borgmästare i Skellefteå.
    D. 4 april 1922 avled i Jönköping hovrättsrådet Claes Henrik Inge Grönhagen. F. i Bankeryd, Jönköpings l., d. 7 april 1880 avlade G. mogenhetsex. i Jönköping d. 7 juni 1898, blev student i Uppsala på hösten s. å. och jur. utr. kand. d. 30 jan. 1904. Efter avslutade ting samt tjänstgöring i Göta hovrätt utnämndes G. år 1911 till fiskal och 1914 till hovrättsråd i nämnda hovrätt. G. blev i mars 1918 ledamot och i febr. 1919 ordf. å folkhushållningskommissionens juridiska avdelning.
    D. 15 april 1922 avled borgmästaren Birger Gustaf Borgström. F. i Riseberga, Krist. l., d. 12 okt. 1870 avlade B. d. 29 maj 1888 mogenhetsex. i Lund och hovrättsex. därst. d. 31 maj 1892. Efter tingstjänstgöring under Skånska hovrätten blev B. år 1900 stadsnotarie och år 1907 rådman i Kristianstad, där han år 1916 utnämndes till borgmästare. B. var sedan 1915 krigsdomare samt sedan 1916 ordförande i drätselkammaren i Kristianstad.
    Borgmästaren Georg Algot Hagberg har d. 4 maj 1922 avlidit. H. var född d. 3 juni 1846 i Seglora, Älvsb. l., avlade mogenhetsex. i Stockholm d. 10 dec. 1867 och hovrättsex. i Uppsala d. 12 sept. 1873. Efter tingstjänstgöring utnämndes H. år 1876 till v. häradshövding under Göta hovrätt. H. blev år 1883 borgmästare samt tillika magistratssekreterare och notarius publicus i Söderköping.