LAGRÅDET
har nedannämnda dagar år 1922 avgivit utlåtande rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:
mars 9. Förslag till lag om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.
mars 14. Förslag till 1) lag om sparbanker; och 2) lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura. Föredragande: hovrättsrådet S. Lawski.
mars 15. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 11 § strafflagen. Föredragande: hovrättsrådet E. Geijer.
mars 17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och 168 §§ i lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse. Föredragande: assessorn B. Hammarskjöld.
mars 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Föredragande: revisionssekreteraren R. von Koch.
mars 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar. Föredragande: hovrättsrådet B. Wieselgren.
mars 21. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 30 juni 1913 om behandling av alkoholister. Föredragande: revisionssekreteraren R. von Koch.
mars 24. Förslag till dels lag innefattande tillägg till vissa stadganden i rättegångsbalken, dels ock lag innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
mars 24. Förslag till lag om ändrad lydelse av 23 § i lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.
april 10. Förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 22 juni 1921 (nr 364) ang. rusdryckers förverkande i vissa fall m. m. Föredragande: t. f. byråchefen C. Kuylenstierna.
april 20. Förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: revisionssekreteraren M. Ehrenborg.
april 21. Förslag till 1) lagom folkomröstning ang. rusdrycksförbud; 2) lag om ändrad lydelse av 2 § 1:o) i lagen d. 26 maj 1909 om K.M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsrådet E. Geijer.
april 21. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 juni 1921 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. Föredragande: hovrättsrådet E. Geijer.
april 21. Förslag till lag ang. ansvarsfrihet för skada i följd av luftfart Föredragande: professor Th. Engströmer.
april 26. Förslag till lag om rätt för sparbank att bilda säkerhetsfond. Föredragande: hovrättsrådet S. Lawski.
april 26. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 27 maj 1921 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo. Föredragande: hovrättsrådet E. Geijer.
april 28. Förslag till lag om ändrad lydelse av 93 § i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag. Föredragande: hovrättsrådet A. Afzelius.