UR GRANNLÄNDERNAS TIDSKRIFTER.
    Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland 1922 hft 1—3: R. A. Wrede, Ivar Afzelius (s. 1—12); Wilhelm Chydenius, Andreas Heusler, Otto von Gierke (s. 13 — 20); O. Hj. Granfelt, Huru kan en effektivare straffverkställighet ernås? (s. 21—36); Kaarlo Ignatius, Franska civilprocessen och Elsass-Lothringen (s. 37—42); Juridiska föreningens årsmöte d. 18 dec.1921 (s. 43—54); R. A. Wrede, Riksdagen och Finlands grundlagar (s. 73—

UR GRANNLÄNDERNAS TIDSSKRIFTER. 26389); Kaarlo Ignatius, Om internering av kroniska förbrytare de lege ferenda (s. 90—108); K. R. v. Willebrand, Vattenverk och flottning (s. 109—140); K.A. Moring, Nytta av hägnad (s. 141—143); R. Hermanson, Några tvistefrågor beträffande Ålandslagarne (s. 146—162); R. Erich, Expropriation och indragning till staten (s. 163—179); J. E. Boije, Huru kan en effektivare straffverkställighet ernås? (s. 180—204); Juridiska föreningens förhandlingar (s. 205—241).
    Norsk Retstidende 1922 hft 1 — 12: Frede Castberg, En grundlovstridig skattelov (s. 49—52); Helge Klæstad, Om panthaverens optrinsret (s. 8192).
    Ugeskrift for Retsvœsen 1921 hft 40 — 52: C. D. Rump, Umiddelbarhed i Retsplejen (s. 225—228); Oluf H. Krabbe, Om Simplificering af Strafferetsplejen (s. 228—230); Henry Ussing, Anm. av F. K. NEUBECKER: Finnlands Eherechtsreform (s. 230—231); Knud Jarner, Kan Værnetinget efter Rpl. § 248, 2 Stk. anvendes overfor svenske Undersaatter? (s. 233—234); Kjeld Rørdam, Om Køberens Betalingspligt og Undersøgelsesret naar der er solgtkontant mod Konnossement (s. 234—236); Karsten Meyer, Rabat (s. 237—238); V. Frandsen, Umiddelbarhed i Retsplejen (s. 241—243); Sigurd Hintz, Revisionen af Loven om Voldgift i Husdyrhandler (s. 243—245); Poul Skadhauge, Paternitetssager (s. 245—247); Aage Seidenfaden, Et Kæremaal om Varetægtsfængsel (s. 247—249); Jul. Lassen, Ivar Afzelius, (s. 257); Troels G. Jørgensen, Nævningernes Indsats i Landsrettens Domme, (s. 258—263); Martin Sander, Retsplejelovens § 248 og "Mellemrigsloven" av 19 Februar 1861 § 6 (s. 263—265); Knud Jarner, Bemærkning til foranstaaende Afhandling (s. 265 — 266); Kristian Sindballe, Noter til Læren om Afkræftelse (s. 266—282); Axel Petersen, Bemærkninger som Indledning til en Forhandling om en Revision af Strafferetsplejen (s. 283—296); G. Svedstrup, NogleBemærkninger om Dommerembeder ved Underret udenfor København og Politimesterembeder (s. 297—314); K. M. Bernth, Umiddelbarhed i Retsplejen (s. 314—317); Knud Jarner, Betænkning fra Udvalget til Revision af Børneloven og Plejebørnsloven (Kbhvn. 1920) (s. 317—319); Ø. Ahnfelt-Rønne, Den kommende Umyndighedslov (s. 320—325); Henry Ussing, Lovordningen af Vielse og Skilsmisse (s. 325—327); H. U., Myndighedslovgivningen i desønderjydske Landsdele (s. 328, jfr 1922 s. 8); H. Munch-Petersen, Husdyrvoldgiftslovens Forlængelse (s. 329—331); Henry Ussing, Nogle Bemærkninger om Bestikkelse (Underhaandsprovision) og Misbrug af Fuldmagt (s.331 — 335); Zahlmann, Nogle Tvivlsspørgsmaal vedrørende Retsplejeloven (s. 335—336); H. Grønlund, Nogle Bemærkninger om Forstaaelse af Rpls §§3412 og 4012 (s. 337—340, jfr 1922 s. 17—19); Henry Ussing, Livs- og Ulykkesforsikrerens Regresret (s. 341—343).
    Nordisk Tidskrift for Strafferet 1921 hft 4: Axel Petersen, Den danske militære Retspleje og dens Reform (s. 257—298); Viktor Almquist, Dödsstraffets avskaffande i Sverige (s. 311—316); E. O., Anm. av Festskrift för Friherre R. A. Wrede(s. 322—328). 1922 hft 1—2: Conrad Falsen, Strafferetsreformer vedrørende forbrytersk ungdom (s. 1—22); Olaf Haack, Lov af 6. Maj 1921 om Pantelaanevirksomhed og Handel med brugte Genstande (s. 23 —27); Thorkil Fussing, Nogle penitentiære Reformer (s. 38—46); A. Lundqvist, Fängelseväsendet i Sverige 1919 (s. 46—52); Georg Stjernstedt, Nyare svensk kriminalpolitisk litteratur. En översikt (s. 53—56); Christian Geill, Sædelighedsforbrydernes Behandling (s. 65—85); Viktor Almquist,Unga lagöverträdares behandling (s. 86—98); David Lund, Filmens suggestivainflytande på barn och ungdom (s. 99—104); V. Weibüll, Arbejdet i Straffeanstalterne (s. 105—114).
    Juridisk Tidsskrift 1921 hft 12: Georg Cohn, Blandede Retsforhold II (s. 237—256). 1922 hft 1-2: Helmer Rosting, Mindretalsbeskyttelse under Folkeforbundet (s. 1—12).
    Ministeriernes Maanedsblad 1922 hft 1—4: Fra Behandlingen af Lov om Tjenestemænds Bierhverv paa Rigsdagen (s. 3—5, 18—20); Drechsel, Om Tjenestemænds "Bierhverv" (s. 21—26).