Barn- och ungdomsdomstolar. De tyska Jugendgerichte och de franska Tribunaux pour enfants et adolescents äro ett helt nytt led inom dessa länders domstolsorganisation.
    Barn- och ungdomsdomstolarna i Frankrike — les Tribunaux pour enfants et adolescents (T. E. A.) — äro inrättade på grund av lagen den 22 juli 1912; de bildas av de allmänna underdomstolarna, les Tribunaux civils de premiere instance, ehuru med i många fall från den vanliga processordningen avvikande form och sätt för deras verksamhet. När det gäller ungdomsförbrytare under 13 år, konstituerar sig domstolen till ett slags familjeråd, la Chambre de conseil. Då enligt fransk lag straffmyndighetsåldern inträder vid fyllda 13 år, avser handläggningen av mål beträffande barn under denna ålder åtgärder för åstadkommande av en noggrann tillsyn, vård och fostran av sådana minderåriga. Innan målet handlägges inför la Chambre de conseil (C. de C.), företager vederbörande undersökningsdomare (juge d'instruction) en undersökning angående brottet och den uppgivna minderåriga förbrytaren och kan därvid jämväl anmoda vissa därtill utsedda personer, s. k. rapportörer, att komplettera denna undersökning genom inhämtande av noggranna upplysningar om den minderåriges föräldrar, deras ekonomiska ställning, hem, levnadsförhållanden, den minderåriges uppförande, hans möjliga ärftliga belastning m. m. Dessa rapportörer utväljas av domstolen bland medlemmar av skyddsföreningar och andra officiellt erkända välgörenhetssällskap ävensom bland magistratspersoner, advokater och andra speciellt av domstolen förordnade personer. Efter förundersökningen inställes den minderårige inför C. de C. Förhandlingarna försiggå där inför slutna dörrar och i närvaro av såväl allmänna åklagaren som ock en särskilt utsedd försvarsadvokat för den minderårige ävensom dennes föräldrar, förmyndare eller vårdare samt slutligen vederbörande rapportör. Efter slutade förhandlingar avkunnas offentligt utslag i målet, varvid bestämmes, därest den minderårige är skyldig till brottet, att han antingen skall återsändas till föräldrarna eller överlämnas för vård och fostran intill myndig ålder

BARN- OCH UNGDOMSDOMSTOLAR. 271till annan enskild lämplig person eller familj, till en officiellt erkänd välgörenhetsinrättning eller, om den minderårige befunnits behäftad med sjukdom eller vara mindre normalt utvecklad, till ett sjukhus eller annan lämplig anstalt eller slutligen till allmänna fattigvården. Undersökningsdomaren kan redan vid förundersökningens början själv provisoriskt föreskriva någon av dessa ovan uppgivna åtgärder eller, för den händelse det är anledning förvänta någon fortsatt brottslig handling av den minderårige, att han skall intagas i häkte, i sådant fall dock skild från andra häktade.
    Tidningspressen är vid meddelanden om utslag rörande minderåriga icke berättigad att utsätta deras namn, utan blott deras initialer.
    Sedan ett år förflutit från C. de C:s utslag, kan, om därvid föreskrivits att barnet skulle fråntagas föräldrarna och överlämnas åt andra för vård och fostran, föräldrarna eller den minderåriges förmyndare hos C. de C. begära att återfå barnet. Om därvid visas att hemmet numera är sådant att barnet anses där få en god vård, kan en dylik framställning beviljas. Avslås framställningen, kan ny sådan icke göras förrän ytterligare ett år förflutit. C. de C. kan emellertid ex officio eller på framställning av allmänna åklagaren eller av barnet självt förordna om dess överlämnande till föräldrarna eller om andra lindringar i sitt förut givna utslag. Minderåriga under 13 år vilka begått ringare förseelser, äro hänvisade till le Tribunal de police (hos fredsdomaren), som inför slutna dörrar och i närvaro av föräldrar, förmyndare eller barnets vårdare meddelar barnet en varning. Om den minderårige det oaktat begår en ytterligare förseelse, ställes han inför C. de C.
    Minderåriga förbrytare mellan 13 och 18 år rannsakas inför T. E. A., dock att sådana personer mellan 16 och 18 år, som begått grövre brott ställas inför de allmänna domstolarna.
    Även ifråga om minderåriga förbrytare över 13 år verkställer undersökningsdomaren en förundersökning — utan att dock därjämte anlita rapportör, och han kan jämväl giva enahanda provisoriska föreskrifter som i fråga om minderårig under 13 år. Rannsakningsmålet handlägges inför lyckta dörrar i närvaro av samma personer som hos C. de C., men därjämte äga även ledamöter av advokatståndet samt representanter för pressen att närvara. Utslaget avkunnas här offentligt.
    Domstolen äger ifråga om den minderåriga förbrytaren provisoriskt föreskriva hans försättande i frihet (en liberté surveillée) och därvid överlämna honom antingen till hans föräldrar eller till någon pålitlig person eller välgörenhetsinrättning samt förordnar då tillika en särskilt utsedd person, s. k. delegerad, att övervaka den minderårige, en övervakning som icke får sträcka sig längre än tills den minderårige uppnått myndig ålder. I fall av gott uppförande kan han sedermera av T. E. A. frias från straff. Domstolen har att i övrigt vid slutlig dom angående ifrågavarande minderåriga antingen, därest de minderåriga utrönas hava saknat tillräcklig urskiljning för

272 G. KRONLUND.att inse den brottsliga gärningen, helt frikänna dem samt överlämna dem till föräldrar eller annan pålitlig person eller välgörenhetsinrättning eller till en förbättringsanstalt för att där uppfostras under ett visst antal år, dock icke längre än till uppnådd myndig ålder, eller ock, därest den minderårige förbrytaren eljest är förvunnen till ett brott och liberté surveillée ej anses böra ifrågakomma, i avseende å honom tillämpa en viss föreskriven minskning i den vanliga straffskalan.
    Pressen äger icke att referera förhandlingar inför T. E. A., framställa bilder eller fotografier, ej heller meddela den dömdes namn utan allenast hans initialer.
    I alla fall då den minderårige överlämnats till vård av föräldrar eller andra personer eller välgörenhetsinrättningar förordnas vanligenen av domstolen utsedd delegerad, som har att noggrant följa och vaka över den minderåriges uppförande, bistå honom med råd och upplysningar samt söka anskaffa honom en lämplig sysselsättning. De övervakande personerna utses av domstolen bland medlemmar av skyddsorganisationer och välgörenhetsinrättningar. Sådan övervakning kan anordnas jämväl beträffande minderåriga under 13 år.
    Såväl rapportörer som delegerade erhålla en viss gottgörelse för tidsspillan och resekostnader.
    Andra instans för T. E. A. är la Cour d'appel, vilken beträffande minderåriga under 13 år konstituerar sig som la Chambre de conseilde la Cour d'appel och beträffande minderåriga över 13 år handlägger målen i särskilda sessioner allt under iakttagande av enahanda föreskrifter som gälla för T. E. A.

 

    För de tyska Jugendgerichte (J. G.) finnes icke någon särskild lagstiftning. Genom praxis och administrativa bestämmelser existera dock sedan 1908 inom flera av Tysklands större städer särskildaJ ugendgerichte dels vid de allmänna Schöffengerichte, då kallade Jugendschöffengerichte, och dels vid Strafkammer bei Landgerichte, kallade Jugendstrafkammer.
    Inför de förra rannsakas minderåriga brottslingar som fyllt 12 men ej 18 år — straffmyndighetsåldern inträder i Tyskland redanvid 12 års ålder — rörande alla förseelser (Übertretungen) och de flesta ringare brott (Vergehen), under det att alla grövre brott (Verbrechen) samt en del ringare brott begångna av minderåriga rannsakas och avdömas av Jugendstrafkammer.
    Ehuru några föreskrifter icke finnas om förhandlingarnas hållande inför slutna dörrar, söker man ersätta sådana föreskrifter genom att, såvitt möjligt är, till sessionsrum icke använda de allmänna domstolslokalerna och genom att så litet som möjligt giva offentlighet åt förhandlingarna. Vidare hålles den minderårige, därest han är häktad, strängt skild från äldre brottslingar; för övrigt söker man såvitt möjligt är undvika häktningsåtgärder.
    I likhet med vad vid de franska T. E. A. är fallet hava tyska J. G. ett värdefullt stöd i personer som frivilligt åtaga sig verk-

BARN- OCH UNGDOMSDOMSTOLAR. 273ställandet av undersökningar rörande de minderåriga förbrytarna, deras övervakning m. m.
    Inom Tyskland finnes en mängd enskilda skyddsföreningar med ändamål att vårda, övervaka och fostra den skyddsbehövande ungdomen. Dessa föreningar hava sammanslutit sig i ett hela landet omfattande förbund "Die deutsche Centrale für Jugendfürsorge", uppdelat i olika avdelningar för olika ändamål och bland dessa den s. k. Jugendgerichthilfe, vars uppgift är att med utsedda personer (Helfer) bistå allmänna åklagarna och Jugendgerichte vid förundersökningar angående de minderåriga och i övrigt vid deras övervakning m. m. Sedan emellertid Jugendgerichthilfes verksamhet i väsentlig grad ökats och det mångenstädes blivit omöjligt att på frivillighetens väg och utan ersättning uppbringa nödigt antal Helfer, hava i många större städer — bland annat i Berlin — inrättats kommunalt avlönade s. k. Jugendämter såsom kommunens organ för ungdomsvården, vari Jugendgerichthilfe ingår såsom särskild avdelning. Vid sidan av dessa arbeta fortfarande de enskilda hjälpföreningarna.
    Sedan från polismyndighet till allmänna åklagaren inkommit anmälan rörande minderårig, överlämnar åklagaren denna anmälan till Jugendgerichthilfe, som genom en Helfer angående den minderårige företager noggrann undersökning. Häröver uppsättes en berättelse med angivande av de sannolika motiven till brottet och.de skäl, som eventuellt kunna förefinnas för en villkorlig dom. Vid målets förhandling inför domstolen överlämnar åklagaren denna berättelse. Vid förhandlingen äro vanligen närvarande en medlem av Jugendamt samt även en medlem av frivillig skyddsförening. Jugendgericht har endast att uttala sig om den minderåriges friande eller fällande och i sistnämnda fall om straffet samt huruvida villkorlig dom skall tilllämpas. Huru i övrigt skall förfaras med den minderårige, därest han frias eller erhåller villkorlig dom, bestämmer den s. k. Vormundschaftrichter, som numera är samma person som Jugendrichter. Vormundschaftrichter bestämmer, i händelse den minderårige frias eller dömes villkorligt, att den minderårige skall återsändas till hemmet eller, därest hemmet icke är lämpligt för barnets fostran, till annan lämplig person eller familj samt förordnar därvid en av Jugendgerichthilfe utsedd övervakare, Helfer, för den minderårige. Denna övervakning fortgår under alla förhållanden icke längre än till uppnådd myndig ålder. Vormundschaftrichter kan alternativt överlämna den minderårige till någon uppfostrings- eller förbättringsanstalt. Övervakningen har ungefär samma uppgift som beträffande de franska delegerade blivit nämnt.
    I vilken stor utsträckning detta övervakningssystem utövas, kan man finna, då statistiken utvisar att i Preussen av 40,500 år 1920 dömda minderåriga 22,000 erhållit villkorlig dom.
    Efter tre års av övervakaren väl vitsordat uppförande kan den minderårige erhålla benådning.
    Bristen på en fullt genomförd och enhetlig lagstiftning angående

 

Svensk Juristtidning 1922. 19

274 G. KRONLUND.Jugendgerichte har gjort sig alltmera gällande, och år 1920 har fullbordats ett förslag till lag om Jugendgerichte, som innehåller ingående föreskrifter om förut omnämnda förundersökningar samt om domstolens sammansättning, därvid man sökt till bisittare i Jugendgerichte erhålla om ungdomsvården och i socialt avseende erfarna personer, såväl män som kvinnor. Likaledes hava föreskrifter meddelats om handläggning inför slutna dörrar och om straffmyndighetsålderns framflyttande till 14 år. Detta förslag ger tillika domstolen vidsträckta befogenheter. Sålunda kan den bestämma att den minderårige förbrytaren i stället för straff blir föremål för uppfostringsåtgärder.
    Slutligen har man genom ett under förra året framlagt lagförslag (Reichsjugendwohlfahrtgesetz) velat koncentrera och giva fasta former åt den särskilt genom de tyska kvinnornas offervillighet bedrivna storartade frivilliga föreningsverksamheten i förut angivna syfte och däribland då även genom Jugendgerichthilfe åt ungdomsförbrytare. Dessa lagförslag hava ännu icke så vitt jag vet blivit av tyska riksdagen slutgiltigt behandlade. 

G. Kronlund.