Den norrländska hovrätten. Sedan K. M:t i en d. 10 maj 1922 dagtecknad proposition nr 108 för riksdagen framlagt förslag till vissa författningsändringar i och för inrättande av en särskild hovrätt för de fyra nordligaste länen utan att i samband därmed äska något anslag för hovrättens förläggande till viss ort men med utpekande av Hernösand såsom den lämpligaste förläggningsorten, har riksdagen, med avslag å nämnda proposition, i skrivelse d. 12 maj 1922 anhållit, att K. M:t täcktes låta verkställa förnyad utredning angående inrättandet av den ifrågasatta hovrätten och därvid särskilt låta utföra beräkning av de kostnader för statsverket, som genom ett dylikt inrättande skulle föranledas, samt för riksdagen framlägga det förslag, vartill utredningen kan giva anledning.

 

    Familjerättslagstiftningen. Sedan den skandinaviska familjerättskommissionen på hösten 1921 framlagt förslag till lagstiftning om förmynderskap, har för Sverige och Danmark beslut fattats om fortsatt samarbete i viss omfattning jämväl å arvsrättens område, och hava med anledning härav lagberedningens ordförande f. d. justitierådet Wilhelm Sjögren och ledamöter professor Birger Ekeberg, revisionssekreteraren Einar Stenbeck och hovrättsrådet Arthur Lindhagen under tiden d. 13 maj—13 juni sammanträtt i Köpenhamn med den danska familjerättskommissionen. Denna består fortfarande av professor Viggo Bentzon, ordförande, samt departementschefen i justitsministeriet F. Schrøder, byretsdommer H. G. Bechmann och kontorchefen Aage Svendsen. Såsom sekreterare fungerade sekretær J. Faurholt. Överläggningsämnen voro huvudsakligen frågorna om arvsrättens begränsning, efterlevande makes arvsrätt samt barns och makes underhållsrätt i dödsbo.

 

    Skandinaviskt samarbete på det industriella rättsskyddets område. Under tiden d. 7—12 juni 1922 avhölls mellan delegerade från de tre skandinaviska länderna på inbjudan av svenska regeringen i Stockholm en konferens för dryftande av frågan om skandinaviskt samarbete på det industriella rättsskyddets område. Sverige var representerat av patent- och registreringsverkets chef generaldirektör E. O. J. Björklund, som biträddes av två av honom tillkallade sakkunniga hovrättsrådet H. Hjertén och byrådirektören A. Hasselrot, den sistnämnde fungerande jämväl såsom sekreterare vid konferensen. Från dansk sida deltog som delegerad chefen för den danska patentmyndigheten direktör H. Holter-Nielsen. Norges representant var f. statsrådet, høiesteretsadvokat Fr. Stang Lund.
    Vid konferensen överlades angående de önskemål, som framförts av Svenska uppfinnareföreningen, Svenska föreningen för industriellt rättsskydd och Föreningen Norden, om åvägabringande av likformighet i den skandinaviska lagstiftningen rörande patent-, mönster- och varumärkesskydd och skandinaviskt samarbete i andra avseenden på samma område.
    Beklagligtvis drabbades advokaten Stang Lund under konferensen av enhäftig lunginflammation, som hindrade honom att närvara vid de sista dagarnas sammanträden och som medförde hans frånfälle d. 13 juni. För det planerade skandinaviska samarbetet, varav Stang Lund var livligt intresserad,

NOTISER. 283innebär hans bortgång en svår förlust. Man har dock icke anledning antaga annat än att detta samarbete, vartill ett inledande steg redan tagits, inom den närmaste framtiden skall komma till stånd. I sådant fall antages även Finland komma att inbjudas till deltagande.