NOTISER. 285    Till justitieminister i Finland har d. 2 juni 1922 utnämnts justitierådet Frans Oskar Lilius. Född 1871, blev L. vicehäradshövding 1899 och disputerade 1904 för juris doktorsgraden med en på finska språket skriven avhandling angående testamentets form. Efter att bl. a. hava tjänstgjort i Finlands lagberedning blev L. 1918 medlem av den då nyinrättade högsta domstolen. I tidskriften Lakimies, utgiven av den finskspråkiga juridiska föreningen, vars ordförande L. under en följd av år var, har L. utövat ett omfattande författarskap. Å det nordiska juristmötet i Stockholm 1919 insattes L. i den finländska avdelningen av dessa mötens styrelse.

 

    Ny chef för lantmäteristyrelsen. Chefen för justitiedepartementets lagavdelning hovrättsrådet Gustaf Ernst Grefberg har d. 15 juni 1922 utnämnts till generaldirektör och chef för lantmäteristyrelsen.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 15 juni 1922 till chef å lagavdelningen i justitiedepartementet förordnat ledamoten å avdelningen, hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Fredrik Axel Afzelius.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 15 juni 1922 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. notarien Carl Hugo Vilhelm Ericsson.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 12 maj 1922 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn i Stockholms rådhusrätt Ivar Harald Almquist.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 21 juni 1922 på förslag av Göta hovrätt till vice häradshövding utnämnt e. o. notarien Gustaf Adolf Glifenberg.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. På förslag till lediga häradshövdingämbetet i Sollentuna och Färenluna härads domsaga har Svea hovrätt d. 16 juni 1922 uppfört v. häradshövdingarna H. G. Forsberg, A. H. Wickström och E. Björkman i nu nämnd ordning.

 

    Södra Roslags domsaga. Sedan riksdagen i huvudsak bifallit den k. prop.(nr 206) angående åtgärder med föranledande av ökningen i göromålen inom Södra Roslags domsaga, har K. M:t d. 9 juni 1922 anbefallt Svea hovrätt att omedelbart vidtaga åtgärder för återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i domsagan. (Se Sv. J. T. 1921 s. 319).

 

    Processkommissionen. K. M:t har d. 9 juni 1922 förordnat assessorn i Svea hovrätt Trygve Liljestrand att från och med d. 10 juni 1922 tillsvidare vara sekreterare i processkommissionen.

 

    Jordkommissionen. K. M:t har d. 8 maj 1922 förordnat borgmästaren i Stockholm Carl Lindhagen att vara ordförande i jordkommissionen samt d. 26 maj 1922 t. f. sekreteraren i generalpoststyrelsen Fredrik Sandberg att fr. o. m. d. 8 juni tillsvidare tjänstgöra såsom sekreterare i samma kommission. (Se Sv. J. T. 1920 s. 124).

 

    Utredningen rörande polisväsendets ordnande. K. M:t har d. 19 maj 1922 uppdragit åt hovrättsrådet i Göta hovrätt S. Lawski att biträda regeringsrådet S. Linnér vid utförandet av det honom lämnade uppdraget att inom socialdepartementet biträda med utredning angående ordnandet av polisväsendet i riket.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Själevads och Arnäs: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 juli 1922. Fri bostad i tingshuset. Adr. häradsh. Anders Hult, Örnsköldsvik.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad i tingshuset. Adr. domhavanden, Söderköping.
    Kinds och Redvägs: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 nov. 1922. Adr.domhavanden, Ulricehamn.
    Gästriklands västra: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 sept. 1922. Fribostad med värme och lyse. Adr. häradsh. Ragnar Grönhagen, Storvik.
    Nås och Malungs: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 juli 1922. Adr. häradsh. Emil Dahl, Malung.

286 NOTISER.    Vifolka, Valkebo och Gullbergs: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 okt. 1922. Adr. domhavanden, Linköping.
    Västernärkes: andre notarieplatsen fr. o. m. d. 1 sept. 1922. Adr. domhavanden, Örebro.