RIKSDAGEN
har nedannämnda dagar år 1922 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 3 maj: k. prop. nr 48 med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 4 § byggningabalken (1 L. U. nr 16), avslagen;
    väckt motion (II : 142) om ändring i 13 § 2 mom. i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster (1 L. U. nr 17), skrivelse till K. M:t;
    väckt motion (II : 143) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning rörande vissa rättsförhållanden mellan grannar i bysamhällen (1 L. U. nr 18), avslagen;
    väckt motion (I : 108) med förslag till lag om provisorisk ändring i viss del av lagen d. 4 maj 1906 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom (2 L. U. nr 16), avslagen;
    d. 10 maj: väckt motion (II:67) med förslag till lag om vissa inskränkningar i avseende å tiden för arbetets förläggande i bagerier och konditorier (2 L. U. nr 17), avslagen;
    d. 13 maj: k. prop. nr 28 med förslag till lag om tiden för företagande av rannsakning med häktad, ävensom väckt motion (I:80) med förslag till lag ang. polisundersökning i brottmål samt häktning m. m. (1 L. U. nr 20) prop. bifallen, motionen avslagen;
    k. prop. nr 257 med förslag till lag ang. ansvarighet för skada i följd av luftfart (2 L. U. nr 18), bifallen;
    k. prop. nr 127 med förslag till förordning om luftfart (2 L. U. nr 19); riksdagen, vars yttrande begärts över förslaget, fann ej skäl att mot detsamma göra andra erinringar än vissa i riksdagens skrivelse i ämnet närmare angivna;
    d. 17 maj: väckt motion (II : 141) om upphävande av 18 kap. 13 § 2 mom. strafflagen (preventivlagen) (1 L. U. nr 21), avslagen;
    d. 20 maj: väckta motioner (I:37 och II:63) om utsträckt skyldighet för landsting att lämna fattigvårdssamhälle gottgörelse för vård av sinnessjuk eller sinnesslö (2 L. U. nr 20), skrivelse till K. M:t;
    d. 27 maj: k. prop. nr 256 med förslag till lag om ändrad lydelse av 93 § i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag ävensom i anledning därav väckta motioner (I:168 och II:314), (1 L. U. nr 22), prop. bifallen; i anledning av motionerna skrivelse till K. M:t med begäran om utredning ang. omarbetning av aktiebolagslagens bestämmelser om nedsättning av aktiekapitalet i syfte att underlätta en berättigad dylik nedsättning;
    d. 29 maj: dels k. prop. nr 250 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 juni 1921 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyres stegring m. m., ävensom i ämnet väckta motioner, dels ock väckt motion (II:37) om skrivelse till K. M:t ang. reformering av gällande hyreslagsbestämmels er (1 L. U. nr 23), prop. och motion avslagna;
    k. prop. nr 246 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918, innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län (1 L. U. nr 24), bifallen;
    k. prop. nr 251 med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område m m. ävensom i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 22); riksdagen antog i anledning av prop. ett förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § första stycket i lagen d. 26 mars 1920 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa

ÖVERSIKTER. 287under nyttjanderätt upplåtet område, varemot prop. i övrigt ej föranledde till någon riksdagens åtgärd; motionerna avslogos;
    d. 31 maj: k. prop. nr 223 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 11 § strafflagen (bötesförvandling) (1 L. U. nr 25), bifallen;
    d. 1 juni: k. prop. nr 240 med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 7 i förordningen d. 18 juni 1864 ang. utvidgad näringsfrihet (2 L. U. nr 23); riksdagen, vars yttrande begärts över förslaget, meddelade, att riksdagen funnit detsamma icke föranleda något riksdagens yttrande;
    väckt motion (I:38) ang. lagbestämmelser, som i vissa fall medgiva sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka, eventuellt sedlighetsförbrytare (2 L. U. nr 24); skrivelse till K. M:t med begäran om utredning, under vilka förutsättningar och i vilken ordning sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka kunde företagas;
    väckt motion (II:138) om skrivelse till K. M:t ang. strängare påföljd vid vissa slag av våld mot kvinnor och barn (2 L. U. nr 25); skrivelse till K. M:t med begäran om övervägande, huruvida icke, utan avbidan å en förestående allmän strafflagsreform, till beredande av ökat straffskydd i vissa angivna hänseenden måtte vidtagas därför erforderliga ändringar i nu gällande straffbestämmelser i 18 kap. strafflagen;
    d. 2 juni: k. prop. nr 39 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete, ävensom i anledning därav väckt motion (2 L. U. nr 21 och 27), prop. bifallen med vissa ändringar.

 

    Sammansatt lag- och annat utskott har avgivit utlåtande i bl. a. följande frågor:
    k. prop. nr 108 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken m. m. (Norrlandshovrätten), (Sammansatta stats- och 1 lagutskottets utlåtande nr 6), avslagen; skrivelse till K. M:t med begäran om förnyad utredning i ämnet;
    k. prop. nr 241 med förslag till lag innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag m. m.(Sammansatta stats- och 1 lagutskottets utlåtande nr 2), avslagen;
    k. prop. nr 249 med förslag till förordning ang. fortsatt tillämpning av förordningen d. 22 juni 1921 ang. rusdryckers förverkande i vissa fall m. m. (Sammansatta bevillnings- och 1 lagutskottets utlåtande nr 3), bifallen.