Sportelsystemets avskaffande. Jämlikt nådigt bemyndigande d. 15 juni 1922 har chefen för justitiedepartementet d. 28 i samma månad tillkallat justitieombudsmannen B. N. R. Lilienberg, ordf., samt ledamoten av riksdagens andra kammare N. A. Nilsson i Kabbarp och häradshövdingen C. E. Arhusiander att inom justitiedepartementet biträda med överarbetning av det av särskilda sakkunniga d. 24 sept. 1921 avgivna betänkandet rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlöningsform för domare m. m.

 

    Strafflagen för krigsmakten. Jämlikt nådigt bemyndigande d. 15 juni 1922 har chefen för justitiedepartementet d. 28 i samma månad tillkallat borgmästaren i Hälsingborg J. Bååth, ordf., riksdagsmännen J. B. Johansson i Fredrikslund, H. V. Leo och borgmästaren i Södertälje J. Pettersson samt översten vid Göta livgarde J. G. Nauckhoff att såsom sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid verkställande av utredning och upprättande av förslag rörande en fullständig omarbetning av nu gällande strafflag för krigsmakten.
    Till de sakkunnigas sekreterare har d. 21 juli 1922 förordnats byråchefen i militieombudsmansexpeditionen F. G. S. Centerwall.

 

    Dödsfall. D. 24 juni 1922 avled f. d. rådmannen Herman Theodor Benckert. B. var född i Stockholm d. 12 juli 1841, blev student i Uppsala 1859 och avlade kameralex. 1860 samt hovrättsex. 1862. Sedan B. 1868 utnämnts till v. häradshövding, blev han 1881 stadsnotarie och 1887 rådman i Stockholm. B. blev 1869 ombudsman hos Stockholms Inteckningsgarantiaktiebolag och var sedermera under en följd av år sekreterare i detta bolags styrelse.
    D. 5 juli 1922 avled i Halmstad hovrättsrådet Carl Olof Apelstam. F.i Halmstad d. 9 maj 1882 avlade A. därst. mogenhetsex. år 1900 samt i Lund fil. kand.-ex. 1902 och jur. utr. kand.-ex. 1905. Efter avslutade ting samt tjänstgöring i Svea hovrätt utnämndes A. d. 10 sept. 1917 till fiskal och d. 31 dec. s. å. till hovrättsråd i Svea hovrätt.
    F. d. hovrättsrådet Knut Gustaf Edvard Almgren har d. 3 sept. 1922 avlidit. F. i Stockholm d. 19 nov. 1838, blev A. 1857 student i Uppsala, där han 1861 avlade kameral- och hovrättsex. A. utnämndes 1864 till v. häradshövding samt blev 1873 fiskal, 1875 assessor och 1884 hovrättsråd i Svea hovrätt.
    F. d. häradshövdingen Karl Gustaf Arrhenius, f. d. 27 mars 1849, avled i Karlstad d. 7 sept. 1922. Efter mogenhetsex. i Stockholm 1869 blev A. s. å. student i Uppsala och år 1871 i Lund, där han 1872 avlade hovrättsex. A. utnämndes 1874 till v. häradshövding och 1894 till häradshövding i Älfdals och Nyeds domsaga. A. var år 1912 ordförande i fullmäktige för civilstatens änke och pupillkassa.

 

    Universitetet i Kristiania. Till professor i retsvidenskap med skyldighet att föreläsa över privaträtt (incl. sjörätt) har d. 21 juli 1922 utnämnts universitetsstipendiat Ragnar Knoph.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 30 juni 1922 förordnat assessorn i Göta hovrätt Erik Hjalmar Bergendal att från och med d. 1 juli 1922 vara ledamot å lagavdelningen i justitiedepartementet.