358 NOTISER.    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 1 aug. 1922 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Gustaf Nils Ludvig Wästfelt avsked från hovrättsrådsämbetet från och med samma dag;
    d. 28 aug. 1922 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn därst. Harald Waller;
    d. 8 sept. 1922 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Per Henrik von Ehrenheim.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 8 sept. 1922 på ansökning entledigat v. häradshövdingen Erik Björkman från förordnandet att vara vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 28 aug. 1922 beviljat häradshövdingen i Mellersta Värends domsaga Reinhold Mathias Hasselrot avsked från häradshövdingämbetet från och med d. 29 aug. 1922;
    s. d. transporterat och förordnat häradshövdingen i Jämtlands västra domsaga Carl Soldan Ridderstad att vara häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga samt häradshövdingen i Gällivare domsaga Albert Biryer Malmström att från och med d. 1 sept. 1922 vara häradshövding i Västmanlands södra domsaga;
    s. d. till häradshövdingar i nedannämnda domsagor från och med d. 1 sept. 1922 utnämnt: i Västra Hälsinglands domsaga vice häradshövdingen Lars Anders Olof de Verdier och i Hallands läns mellersta domsaga hovrättsrådet i Göta hovrätt Fredrik William Linder.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. På förslag till lediga häradshövdingämbetet i Södra Roslags domsaga har Svea hovrätt uppfört v. häradshövdingarna H. G. Forsberg, E. Björkman och S. Luterkort i nu nämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har till rådmän i Stockholm utnämnt dels d. 30 juni 1922 civilassessorn i Stockholms rådhusrätt Pontus Victor Edman, dels ock d. 28 aug. 1922 civilassessorn i nämnda rådhusrätt Karl Vilhelm Masreliez.
    K. M:t har d. 1 aug. 1922 till borgmästare i Kristianstad utnämnt rådmannen därst. Carl Göran Axel Östberg.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har d. 28 aug. 1922 förordnat ledamöterna av riksdagens andra kammare borgmästaren Jakob Gustaf Pettersson och banvakten Anders Anderson i Råstock att tillsvidare till utgången av år 1924 vara fångvårdsfullmäktige.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Vartofta och Frökinds: förste notarieplatsen att genast tillträdas, hälst för tingsmyndig notarie. Adr. häradsh. Axel Johanson, Falköping.
    Västmanlands norra: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. C. Nordenström, Västerås.
    Södersysslets: förste notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad, eldning och städning. Adr. häradsh. H. Wistrand, Säffle.
    Västerbottens södra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Erik J. Rönquist, Umeå.
    Hallands mellersta: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. William Linder, Falkenberg.
    Marks: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Wilh. Norén, Borås.
    Jämtlands norra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Fri bostad med värme och lyse. Adr. häradsh. frih. E. K. Leijonhufvud, Östersund.
    Finspånga läns härads: förste notarieplatsen fr. o. m. d. 1 okt. 1922. Adr. häradsh. H. Joachimsson, Norrköping.
    Sollentuna och Färentuna: tingsmyndig förste notarie fr. o. m. d. 1 jan. 1923. Adr. häradsh. C. S. Ridderstad, Haga tingshus, Stockholm.