RIKSDAGEN.

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott avgivit utlåtande, hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling av riksdagen:
    k. prop. nr 59 med förslag till ändrad lydelse av §§ 60, 65 och 75 riksdagsordningen (öppen omröstning i riksdagen), (K. U. nr 17), med vissa ändringar antagen såsom vilande;
    k. prop. nr 120 med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862 m. m. jämte i anledning därav väckta motioner (K. U. nr 19), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 147 med förslag till lag om sparbanker m. m. jämte i ämnet väckta motioner (Banko U. nr 63), prop. och motioner avslagna;
    k. prop. nr 252 med förslag till lag om rätt för sparbank att bilda säkerhetsfond (Banko U. nr 64), bifallen;
    k. prop. nr 205 med förslag till lag om ändrad lydelse av 52 och 168 §§ i lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse jämte en i ämnet väckt motion (Banko U. nr 65 och 79), prop. och motion avslagna;
    k. prop. nr 46 med förslag till förordning om särskilda ändringar i förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomstatt gälla vid 1922 års taxering m. m. (Bev. U. nr 7); riksdagen antog för sin del ett förslag till förordning om särskilda ändringar i 3 § i de vid berörda förordning fogade särskilda anvisningar till ledning vid taxeringen;
    k. prop. nr 91 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper (Bev. U. nr 16), bifallen;
    k. prop. nr 167 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering ävensom en i ämnet väckt motion (Bev. U. nr 30), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 209 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst och förmögenhetsskatt m. m. (Bev. U. nr 31), bifallen;
    k. prop. nr 224 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningarna d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften och om arvsskatt och skatt för gåva ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 34), prop. bifallen med vissa ändringar;
    dels k. prop. nr 203 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 § 2, 3 och 5 mom., 18 § samt 45 § 3 mom. i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker jämte i anledning därav väckta motioner, dels ock motioner med förslag till lagstiftning i fråga om kommunal omröstning ang. medgivande av rätt till detaljhandel med rusdrycker m. m. (Bev. U. nr 42), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 191 med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen d. 14 juni 1917 ang. försäljning av rusdrycker m. m. (partihandeln med rusdrycker) ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 46), prop. och motioner avslagna;
    k. prop. nr 216 med förslag till förordning ang. omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker (Bev. U. nr 47), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 259 med förslag till förordning ang. åtgärder till skydd mot s. k. valutadumping jämte i ämnet väckt motion (Bev. U. nr 48), prop. och motion avslagna;
    k. prop. nr 176 ang. omorganisation av hushållningssällskapen ävensom i anledning därav väckta motioner (J. U. nr 53), avslagen;
    k. prop. nr 100 med förslag till lag om allmänna vägar på landet jämte därmed sammanhängande propositioner (2 särskilda utskottet nr 1), förslagen avslagna.

E. L.